แนะนำคณะ

 

 ธุรกิจการบิน  ( Airline Business Management )

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 Image hosted by Photobucket.com

    ความเป็นมา                                                                                           

 

                ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสถาบันการบิน

พลเรือน เพื่อพัฒนาบุคลากรจัดโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และแขนงวิชา

ธุรกิจการโรงแรม ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 4 ปี) ภาคปกติ  ซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษา

นอกสถาบัน  ศูนย์หัวหิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

 

 

    หลักสูตรที่เปิดสอน                                                                                   

 

                ปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเป็นความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ สถาบันการบินพลเรือนมี 2 แขนง คือ

                    1. ธุรกิจการบิน ( Airline Business Management )

                    2. ธุรกิจการโรงแรม ( Hotel Business Management )

                ทั้ง 2 แขนงนี้ เป็นหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศศ.บ.) และ เฉพาะแขนงธุรกิจการบิน จะได้รับ

ใบรับรองจากสถาบันการบินพลเรือน อีก 1 ใบ

 

 Image hosted by Photobucket.com

 

    จุดมุ่งหมาย                                                                                            

 

                เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ตระหนักถึงความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน

ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยง แขนงวิชาธุรกิจการบิน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการกำลังคน และ

สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานระดับสากลที่มุ่งสู่การประกอบธุรกิจ

กับนานาชาติ

 

 

    ค่าใช้จ่าย                                                                                               

  • ธุรกิจการบิน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

    คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                     

  • สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ผู้สมัครเพศชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซม.

  • ผู้สมัครเพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

*** ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด การใช้ภาษาอังกฤษต้องดีเยี่ยม ***

 

    วิธีการคัดเลือก                                                                                        

 

                1. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
                2. สอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 

 

    สวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน                       

 

1. ที่พัก                                                                                                                            

 

                นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี ท่ายาง ต้องเข้ามาอยู่ ณ

ที่พักที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำไว้ โดนนักศึกษาสามารถเข้าที่พักได้ ไม่เกิน 22.00 น.ทุกวัน

 

  Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com

  • โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 อาคารโรงแรม ( D ) จำนวน 40 ห้อง

  • บ้านคุณแม่อพาร์ตเม้น ในซอยหัวหิน 58 ใกล้พระราชวังไกลกังวล

  • ชวนชมคอนโดเทล ชั้น 5 สำหรับนักบิน ชั้น 2-4 สำหรับนักศึกษา ชั้น 1 สำหรับห้องเรียน

  • หอพักธนวิท

 Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com

 

2. รถรับส่ง                                                                                                                       

 

                ทางมหาวิทยาลัยมีรถรับส่งนักศึกษาจากที่พัก ไปยังมหาวิทยาลัย และตลาด หลายเวลา

 

 Image hosted by Photobucket.com

 

3. ด้านรักษาพยาบาล                                                                                                       

 

                ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะบอกแก่นักศึกษาทุกท่านว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ

โรงพยาบาลหัวหิน ในการรักษาพยาบาลและตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาฟรี ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาทุกท่านรู้สึกไม่สบายหรือว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม สามารถ เรียก หรือติดต่อกับเจ้าของหอพักได้

โดยตรง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง