ถาม-ตอบ


 

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นสัตวแพทย์ กับ อาจารย์ชัยทศ  จำเนียรกุล

 

 

Q  :  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.พรพินิจ คุมมาริยะ ม.2/2 เลขที่21 หนูมีเรื่องอยากจะเรียนให้คุณครู

       ช่วยตอบค่ะ หนูมีอาชีพที่ใฝ่ฝันคือ สัตวแพทย์  หนูอยากทำอาชีพนี้เพราะ หนูอยากจะ

       ช่วยเหลือบรรดาสัตว์ต่างๆที่มันไม่สามารถช่วยตัวเองได้  หนูตั้งใจกับอาชีพนี้มากค่ะ

       แต่หนูไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้เพราะยิ่งเรียนสูงขึ้นวิชาที่เรียนยิ่งจะหนักขึ้น จนบางครั้ง

       ก็รู้สึกท้อมากๆค่ะ จึงอยากจะเรียนถามคุณครูว่าครูมีวิธีอะไรบ้างค่ะที่จะทำให้ความฝัน

       เป็นจริงได้ แล้วถ้าจะเรียนทางสายนี้ หนูควรทำอย่างไร เรียนที่ไหนอย่างไรจึงจะเหมาะสมค่ะ    

       สุดท้ายนี้หนูขอบพระคุณคุณครูอย่างสูงนะค่ะ ที่จะช่วยตอบคำถามของหนู
 

A  :  สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในคณะสัตวแพย์นั้น ควรจะเรียนในแผนการเรียน วิทย์ - คณิต และ

       คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพสัตวแพทย์ คือ

         1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
         2.   มีนิสัยรักสัตว์และรักที่จะประกอบอาชีพนี้
         3.   มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
         4.   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อดทน เพราะในบางครั้งต้องดูแลสัตว์ขนาดใหญ่
          5.   ต้องมีความสนใจในวิชาชีววิทยาและสามารถสอบได้คะแนนสูงในวิชานี้
          6.   มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจโรคและให้การรักษาโดยใช้ยาหรือผ่าตัดสัตว์ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือต้องการรับการรักษา
          7.   มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตสนใจกระตือรือร้นในการ ทำงาน สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
          8.   มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบในการทำงาน

นิยามอาชีพ  

          ตรวจและวินิจฉัยโรคหรืออาการบาดเจ็บของสัตว์  บำบัดรักษาป้องกันและการกำจัดโรคโดยการใช้ยา การผ่าตัด การฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษา  การผ่าสัตว์เพื่อการชันสูตรโรค  ค้นหาข้อมูลเหตุของโรคระบาดหรือโรคติดต่อ พร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังสัตว์หรือจากสัตว์มาสู่คน  รวมถึงการทำงานด้านนิเวศวิทยา สุขศาสตร์การอาหาร มาตรฐานอาหารและปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดมากจากสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์

 

ลักษณะของงานที่ทำ
          1.  ตรวจโรคและให้การรักษาโดยใช้ยาหรือผ่าตัดสัตว์ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือต้องให้การรักษา
          2.  ตรวจสัตว์ที่เจ็บป่วยเพื่อดูอาการผิดปกติของสัตว์ สั่งยาหรือให้ยาหรือทำการผ่าตัด
          3.  ตรวจร่างกายของโคนมหรือสัตว์อื่นๆ เป็นระยะและฉีดยาป้องกันโรค เช่น อหิวาห์ตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
          4.  ค้นหามูลเหตุของโรคระบาดและหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังสัตว์
          5.  ให้บริการด้านสูติศาสตร์  ให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขศาสตร์ การให้อาหาร การผสมพันธุ์และการเลี้ยงดูทั่วๆไป
          6.  ผ่าชันสูตรโรคของสัตว์
          7.  อาจเชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น สัตว์เลี้ยง โคนม ม้า สัตว์ปีกหรือหมูหรือเชี่ยวชาญทางสัตว์แพทย์ศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ศัลยกรรม หรือรังสีวิทยา ฯลฯ

     
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้  
          ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์  หลักสูตรการศึกษา
6 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยโดยศึกษาวิชาทางสัตวแพทย์ เรียนวิชาที่เกี่ยวกับตัวสัตว์เกือบทั้งหมดทั้งกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เกี่ยวกับจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ปาราสิตวิทยาพยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ เภสัชวิทยา  ศัลยศาสตร์  เธนุเวชและวิทยาการ  การขยายพันธุ์  สัตวแพทยศาสตร์  สาธารณสุขการปฏิบัติทางคลีนิค  ทุกรายกลุ่มวิชาจะครอบคลุมในสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์ป่า

         

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะสัตว์แพทย์ ( มหาวิทยาลัยของรัฐ )

          1. มหาวิทยาลัยมหิดล

          2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

        สำหรับการเรียนในชั้นสูงๆ ขึ้นไปนั้น ไม่มีอะไรยาก ขอเพียง พรพินิจ มีความขยัน และมีความตั้งใจ  อย่างนี้ตลอดไป  ก็จะประสบความสำเร็จในการเรียน  และครูมั่นใจว่า พรพินิจ สามารถเรียนได้อย่างแน่นอน  และจะมีความสุขกับการเรียน