ม.ต้น

โครงงานวิทยาศาสตร์ ( Science Project )

 

 

           โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนิดหนึ่งอาจทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้

 

 โดยไม่จำกัดสถานที่ กิจกรรมนี้จะทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

 

 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยนักเรียนจะได้ลงมือศึกษาปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ภายใต้

 

 การแนะนำปรึกษา และดูแลของครู หรือผู้เชี่ยวชาญ

 

 

หลักการสำคัญของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์                                                                       

 

1. เน้นแสดงหาความรู้ด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้มีความคิดริเริ่มวางแผน และดำเนินการศึกษาด้วยตนเอง

    โดยอาจมีครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษา

 

2. เน้นขบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่การตั้งปัญหาหรือเลือกหัวข้อ

    ที่สนใจวางแผนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล หรือทดลองและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า

 

3. เน้นการคิดเป็นทำเป็น การแก้ปัญหาเป็น

 

4. มุ่งให้นักเรียนฝึกวิธีการศึกษาค้นคว้า และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มิได้เน้นการประกวดเพื่อรางวัล

 

 

คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ มุ้งเน้นให้ผู้ทำโครงงานได้รับรู้                                                   

 

1. เป็นคนช่างสังเกต            

 

2. เป็นคนแก้ปัญหาได้

 

3. สามารถค้นคว้าได้         

    

4. ทำให้เป็นคนใฝ่รู้

 

5. มีความซื่อสัตย์ มีใจเป็นกลาง         

 

6. มีความเพียรพยายามละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

 

7. รู้จักการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและมีเหตุผล