ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

4. การลงมือศึกษาทดลอง                                                                              

 

 

            เมื่อนักเรียนได้รับความเห็นชอบจากการหารือในเพื่อนร่วมงานและผ่านการเสนอแนะพร้อมกับได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  รวมไปถึงการอนุมัติให้ได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีการเสนอขอทุน  นักเรียนก็ลงมือทำการศึกษาค้นคว้าทดลองได้ทันที

 

 

            ในเบื้องต้นขอเสนอแนะว่า นักเรียนควรจะสุ่มการศึกษา และการทดลองก่อน โดยเลือกใช้วัสดุง่าย ๆ หรืออุปกรณ์ที่มีพอหาได้หรือมีอยู่ในห้องปฏิบัติการทำการศึกษา ทดลอง  ก่อนว่าน่าจะเป็นไปได้ตามสมมติฐาน  ที่กำหนดไว้ในเค้าโครงนั้นหรือไม่  หากเป็นไปได้จึงเริ่มปฏิบัติการทดลองจริง  โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนด ศึกษา ทดลองไปตามแผนการปฏิบัติการ  และวิธีการทดลองทันที  ในส่วนการทดลองนั้นควรจะคำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย  อาทิ  ระบบไฟฟ้า  การต่อวงจรต่างๆ อันตรายจากอุปกรณ์ที่นำมาทดลองที่อาจจะไม่ทราบ  สารเคมี  การเผาไหม้  หรืออาจมีอุบัติเหตุในขณะดลอง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 

 

            ในระหว่างการศึกษา ทดลอง  อาจเกิดปัญหานานาประการ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ทำงาน หรือใช้งานไม่ได้  สาเคมีอาจเสื่อมคุณภาพ  การทดลองอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ดังนั้นนักเรียนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น  เปลี่ยนอุปกรณ์  สารเคมี  เปลี่ยนวิธีการทดลอง ในขณะเดียวกัน นักเรียนควรจะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนที่จะช่วยให้การทดลองได้ผลดีมากขึ้น  พบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อย ๆ เพื่อหาทางช่วยกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือในด้านข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  เป็นต้น

 

 

            ส่วนที่สำคัญของการศึกษา ทดลอง ที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  คือ

 

 

            1.  การทดลองปฏิบัติจริง จะต้องเป็นไปตามเค้าโครงที่กำหนด ตามขั้นตอนการทดลองตามแผนปฏิบัติการจำให้นั้นสำเร็จด้วยดี

 

 

            2.  มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติการทดลองให้พร้อม  และการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ควรทำอย่างประหยัด

 

 

            3.  ควรจะแบ่งหน้าที่ของคณะผู้ร่วมงาน ช่วยกันดำเนินการเป็นอย่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ  เพื่อสะดวกในการดำเนินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น  แบ่งบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ฝ่ายดำเนินการทดลองและบันทึกข้อมูล  ฝ่ายจัดเตรียมและการศึกษาเอกสาร  ฝ่ายจัดล้างอุปกรณ์ เป็นต้น

 

 

            4.  การทดลองแต่ละครั้งควรทำซ้ำหลายๆ ครั้ง  เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงหรือตรงกัน ข้อมูลจะเป็นที่น่าเชื่อถือ

 

 

            5.  ขณะทำการทดลองไม่ควรเผอเรอ หรือประมาท  ควรคำนึงการเกิดอันตรายได้ เช่น การเตรียมหลอดและการใช้รังสีอุลตร้าไวโอเลตที่มีผลต่อตาอักเสบ  การเตรียมสารเคมีในการเตรียมก๊าซไฮโดรเจนที่อาจลุกไหม้ เกิดการระเบิดได้  การเตรียมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น