ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์                                                                     

 

            การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานของนักเรียน

หรือการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์  และการจัดทำ  การเขียนจะต้องดำเนินการภายหลังเมื่อได้ทำการศึกษา

ทดลอง  เสร็จสิ้น  ตามขั้นตอน  ตามแผนปฏิบัติการในเค้าโครงที่จัดทำขึ้น

 

            การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์นั้นเป็นการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้ทดลองทั้งหมด มาเขียนตามรูปแบบหรือแบบ

ฟอร์มที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง 

 

 

รูปแบบหรือแบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์                                            

 

            ลักษณะของรายงานจะเป็นการเขียนเนื้อความต่างๆ และนำมารวบรวมเข้าเป็นเล่มให้เรียบร้อย

คล้ายกับการจัดทำรายงานในวิชาต่างๆ นั่นเอง ดังนั้นส่วนประกอบจะมีลักษณะเรียงลำดับดังนี้

 

            1. ข้อความของปกนอกและปกใน

            2. เนื้อหาส่วนต่างๆ ภายในเล่มเรียงตามลำดับ ที่จบเป็นตอนๆ

 

 

ส่วนของปกนอกและปกใน

            ข้อความจะเหมือนกันทั้งปกนอก ปกใน คือ

            1. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

            2. ชื่อหัวข้อเรื่อง

               3. คณะนักเรียนที่ทำ ( ระบุห้อง และเลขที่ด้วย )

               4. โรงเรียน อำเภอ จังหวัด

 

ส่วนประกอบภายในเล่ม

            ส่วนประกอบภายในเล่มจะแยกออกเป็นตอนหรือเป็นส่วนๆ ที่จบในตัว  หากส่วนใดจบข้อความนั้นแล้ว  ตอนหรือส่วนใหม่จะขึ้นหน้าใหม่ทันที  ไม่เขียนต่อกัน  และจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้อง  ลำดับส่วนต่าง ๆ จะศึกษารายละเอียดเรียงลำดับจากสารบัญ  จะทราบทันทีว่ามีเนื้อความใดบ้างที่จะต้องเขียนหรือจัดทำรูปแบบของส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

 

 

 

1.  คำขอบคุณ ( กิตติกรรมประกาศ )                                                                                            

 

            เป็นการเขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน  การให้ทุนสำหรับดำเนินการ  หน่วยราชการหรือเอกชนที่ให้ใช้สถานที่ ให้ยืมเครื่องมือสำหรับการทดลอง  การให้คำปรึกษา  เป็นต้น

 

 

2.  บทคัดย่อ ( Abstract )                                                                                                       

 

            บทคัดย่อทางวิทยาศาสตร์จริง ๆ จะต้องเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ที่เป็นเนื้อความเดียวกัน 

บทคัดย่อเป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะเป็นเนื้อความย่อของรายงานหรือการดลองที่มีอยู่ในเล่มทั้งหมด  โดยเขียนย่อๆ

ที่มีคำประมาณ 300 500 คำ หรือไม่ยาวนัก  ที่สำคัญ คือต้องเขียนให้ถูกแบบฟอร์ม  ดังนี้

 

            ชื่อเรื่อง …………………………................................………………………………………………….................................………..………..

 

            คณะที่จัดทำ เด็กหญิง …………..............…...…. เด็กหญิง …........…….......……… และเด็กหญิง …….........…..……..

 

            โรงเรียน ………………………….............…....……….. อำเภอ ………...........…...…..….. จังหวัด………..…...................………

 

 

บทคัดย่อ

 

            ส่วนของเนื้อหาความย่อ  จะประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการทดลอง  ( ไม่นิยมเขียนเป็นข้อๆ

ให้เขียนติดๆ กันไป ) วิธีการทดลองอย่างย่อๆ  วิธีการเก็บข้อมูลอย่างย่อ ๆ ผลการทดลองที่สำคัญ

อย่างย่อๆ  และสรุปผลการทดลองอย่างย่อๆ ( ควรมีคำประมาณ 300 -500 คำ )

 

 

ตัวอย่างบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

 

โครงงานเรื่อง ชอล์กรีไซเคิล

 

โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ผู้ทำโครงงาน              1. ..จิตติชัย          ผางสำเนียง

                                       2. ..นพคุณ           ทิพย์สันเทียะ

                                       3. ..ทรงวุฒิ          สียา

 

อาจารย์ที่ปรึกษา        1. อาจารย์ทวิช          โพธิ์เพชร์

                                       2. อาจารย์วลัยพร       โอภาสวัฒนา

 

            จากการศึกษาโดยเอาผงชอล์กที่เหลือใช้จากกิจกรรมการเรียนการสอน มาทำให้เกิดประโยชน์โดยการทำ

 ชอล์กรีไซเคิล เริ่มตั้งแต่นำผงชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  น้ำ และสีผสมอาหารมาผสมกันตามอัตราส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ชอล์ก  :  ปูนปลาสเตอร์จำนวน 5 อัตราส่วนคือ 1  : 1 , 1 :  2 , 2 : 1 , 3 : 1 และ 3 : 2  โดยแต่ละอัตราส่วนจะแยก

เป็นอัตราส่วนละ 4 ชุด เพื่อผสมกับน้ำในปริมาณต่าง ๆ กัน

 

            ผลปรากฏว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการทำ ชอล์กรีไซเคิล คือชอล์ก   :  ปูนปลาสเตอร์  : น้ำ  เท่ากับ

 1  : 12 , 2 :  1 : 30 , 2 : 1 : 40  และ 3 : 1 : 40 ซึ่งจากการทดสอบชอล์กที่ได้จากการเขียนกระดานดี มีความ

ชัดเจนสามารถใช้แปรมลบกระดานลบออกได้ง่าย และทดสอบจากการหักก็หักได้ยากเหมือนกับชอล์กที่มีจำหน่าย

โดยทั่วไป

 

            นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างการผลิตชอล์กรีไซเคิล กับชอล์กที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปยังพบว่า

ชอล์กรีไซเคิล สามารถช่วยลดงบประมาณจากการซื้อชอล์กได้ด้วย

 

 

3.  สารบัญ  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  คือ                                                                                            

 

            3.1  สารบัญเรื่อง  เป็นส่วนที่ระบุว่าส่วนต่าง ๆ ภายในเล่มรายงานมีอะไรบ้าง เหมือนกับสารบัญหนังสือ

นั่นเอง ประกอบด้วย

 

                                                                                                                        หน้า

คำขอบคุณ ( กิตติกรรมประกาศ )                                                                        …...

บทคัดย่อ                                                                                                            …...

สารบัญเรื่อง                                                                                                       …...

สารบัญตาราง                                                                                                    …...

สารบัญกราฟ                                                                                                      …...

สารบัญรูปภาพ                                                                                                   …...

บทที่ 1 บทนำ                                                                                                     …...

บทที่ 2 บทเอกสาร                                                                                              …...

บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง                                                                 …...

บทที่ 4  ผลการทดลอง                                                                                        …...

บทที่ 5  สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง                                                              …...

ประโยชน์ที่ได้รับของโครงงานนี้                                                                          …...

ข้อเสนอแนะของโครงงานนี้                                                                                 …...

ภาคผนวก ( ถ้ามี )                                                                                               …...

เอกสารอ้างอิง ( บรรณานุกรม )                                                                            …...

 

            3.2  สารบัญตาราง  เป็นการระบุว่าตารางผลการทดลองแต่ละตารางศึกษาในเรื่องอะไรและอยู่หน้าไหน 

เช่น

 

ตารางที่                                                                                                             หน้า

1. ศึกษา …………………………….                                                                                      ……

2. ศึกษา …………………………….                                                                                      ……

3. ศึกษา …………………………….                                                                                      ……

 

            3.3  สารบัญกราฟ  เป็นการระบุว่ากราฟที่แปลข้อมูลจากตารางต่าง ๆ  แต่ละกราฟศึกษาเรื่องใด และอยู่

หน้าไหน

 

กราฟที่                                                                                                               หน้า

1. แสดง …………………………….                                                                                      ……

2. แสดง …………………………….                                                                                      ……

3. แสดง …………………………….                                                                                      ……

 

            3.4  สารบัญรูปภาพ  เป็นการระบุว่ารูปภาพที่เป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายที่ได้จากการทดลองในแต่ละภาพ 

แสดงเกี่ยวกับอะไร  และอยู่หน้าอะไร เช่น

 

รูปที่                                                                                                                   หน้า

1. แสดง …………………………….                                                                                      ……

2. แสดง …………………………….                                                                                      ……

3. แสดง …………………………….                                                                                      ……

 

 

4.   บทที่ 1 บทนำ                                                                                                                    

           

            เป็นส่วนที่จะต้องเขียนเนื้อความที่ต้องมีหัวข้อต่อไปนี้

                 1.  แนวคิด  ที่มา และความสำคัญของโครงงาน

                 2.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา

                 3.  สมมติฐาน

                 4.  ขอบเขตของการศึกษา

                 5.  ตัวแปรที่ศึกษา

                 6.  ระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษาทดลอง

                 7.  สถานที่ทำการศึกษาทดลอง

           

 

5.   บทที่ 2 เอกสาร                                                                                                                  

 

            เป็นการนำข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานนี้  ที่นักเรียนได้ไปศึกษาจากเอกสาร หนังสือวารสารต่างๆ

อาจจะเป็นหลักการ  ทฤษฏี  อาจจะเป็นวิธีการศึกษาทดลองของผู้อื่น

 

 

6.   บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง                                                                                     

 

            ในส่วนนี้จะต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

 

                 1. วัสดุอุปกรณ์  เป็นการระบุชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด

                 2. วิธีการทดลอง  ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือขั้นตอนการทดลองอย่างละเอียด

 


7.   บทที่ 4 ผลการทดลอง                                                                                                         

           

           เป็นการนำเสนอข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลทดลองอย่างมีระบบ

 

 

8.   บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                   

 

            เป็นการนำผลการทดลองทุกขั้นทุกตอนมาสรุป  และวิเคราะห์ผลการทดลอง   เปรียบเทียบว่าให้ผลอย่างไร

ตรงตามสมมติฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร การสรุปและการวิเคราะห์  ควรเป็นเนื้อความสั้นๆ

 

 

9.   ประโยชน์ที่ได้รับของโครงงาน                                                                                              

 

            เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า โครงงานที่เราทำในเรื่องนี้  เมื่อทดลองเสร็จ บันทึกผลการทดลองออกมาแล้ว  สามารถนำ

ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือในด้านใดบ้าง เช่น ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา  ด้านการอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

10. ข้อเสนอแนะของโครงงาน                                                                                                    

 

            อุปสรรคของการทำโครงงานหรือข้อสังเกตที่สำคัญหรือข้อผิดพลาด บางประการที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้

รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษา ค้นคว้าในเรื่องที่ทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย

 

 

11. ภาคผนวก ( ถ้ามี )                                                                                                              

 

 

12. เอกสารอ้างอิง ( บรรณานุกรม )                                                                                             

 

            เป็นการแสดงรายการเอกสาร หรือหนังสือต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ้างอิง หรือประกอบการทำโครงงาน ซึ่งต้องเขียน

ให้ถูกต้องตามหลักการเขียน บรรณานุกรม