ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

6. การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน                                                             

 

 

           ขั้นนี้จัดได้ว่าเป็นขั้นที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงผลที่ได้จากการศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิด ความพยายามในการทำงานของผู้ทำโครงงาน และเป็นวิธีที่แสดงถึงผลงานที่ได้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในผลงาน ประกอบด้วย

 

 

           1.) แผงโครงงาน เป็นการจัดแสดงผลงานในรูปนิทรรศการ ประกอบด้วยแผ่นป้ายที่ทำด้วยวัสดุที่คงทนถาวร 3 แผ่นด้วยกัน ประกอบเข้าด้วยกัน สามารถกางออกเพื่อนำเสนอผลงานได้ ตัววัสดุที่ใช้ทำแผงโครงงาน ควรมีความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร  ภายในแผงโครงงาน ประกอบด้วยการนำเสนอประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยชื่อสถานศึกษา ชื่อโครงงาน ผู้จัดทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติ การนำเสนอผลการทดลอง ซึ่งควรนำเสนอให้มีจุดเด่น ซึ่งอาจเป็นกราฟ ตาราง รูปภาพ การนำเสนอบนแผงโครงงานนั้น ข้อความต้องชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ขนาดตัวอักษร ต้องมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะ 2 เมตร

 

 

           2.) วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการนำเสนอควบคู่กับแผงโครงงาน โดยจัดวางเป็นหมวดหมู่หน้าแผงโครงงาน เตรียมพร้อมที่จะอธิบายปากเปล่า ต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่สนใจโครงงาน

 

 

           3.) การนำเสนอด้วยการรายงานด้วยคำพูดต่อหน้าที่ประชุม อาจเป็นการนำเสนอ เพื่อประกวดผลงาน ควรคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 

                    3.1) ทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน เนื้อหาของเรื่องที่จะอธิบาย เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการตอบคำถามของผู้สนใจในที่ประชุม จัดลำดับความคิดที่จะนำเสนออย่างเป็นระบบ

 

                    3.2) นำเสนออย่างตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย ภายในเวลาที่กำหนด การรายงานควรเป็นธรรมชาติของการพูด ไม่ใช่การอ่านรายงานให้ผู้อื่นฟัง แต่เป็นการพูดหรือเล่าถึงการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานของตนเองให้ผู้อื่นฟัง และเข้าใจ

 

                    3.3) ควรมีสื่อประกอบการรายงาน เช่นแผ่นโปร่งใส สไลด์ หรือสื่อที่ทันสมัยอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การรายงานมีความสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใจของผู้ฟัง ยิ่งขึ้น

 

 

           การเตรียมการที่ดี มีความพร้อม จะทำให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนอต่อที่ประชุมมากขึ้น 

 

           การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้น หาความรู้ด้วนตนเอง ซึ่งมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาบุคลากร อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ในอนาคต