ม.ต้น

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

1.  โครงงานประเภทสำรวจ                                                                                                     

 

            เช่น การศึกษาลักษณะของอากาศในท้องถิ่น , การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด เช่น  ลิง , มด , สุนัข 

 

การสำรวจทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น

 

 

2.  โครงประเภททดลอง                                                                                                         

 

            คือ การทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตั้งปัญหา สมมติฐาน ออกแบบ  การทดลอง

 

 และการกำหนดตัวแปรต่างๆ เช่น

 

                      -  การเจริญเติบโตของพืชในสนามแม่เหล็ก

 

                      -  การเลี้ยงไก่ด้วยใบกระถิน

 

                      -  ขับไล่แมลงสาบด้วยสารจากพืช

 

 

3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์                                                                                                          

 

            เป็นโครงงานที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ  อาจนำเสนอ

 

ในรูปแบบจำลองได้ เช่น

 

                      -  กลจักรพลังงานแสง

 

                      -  รถพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

 

                      -  เครื่องกันขโมย

 

                      -  การประดิษฐ์เครื่องร่อน

 

 

4. โครงงานประเภททฤษฎี                                                                                                      

 

            หรืออธิบายเป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล

 

 มีหลักการทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน เช่น การกำเนิดของทวีปและมหาสมุทร โครงงานชนิดนี้อาจจะยากเกินไป

 

สำหรับนักเรียนเพราะอาจต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนทฤษฎีให้เพียงพอ จัดเป็น

 

โครงงานที่ยากที่สุด

 

 

            แต่ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ จะมีการจัดประเภทโครงงานที่เข้า

 

ประกวดออกเป็น 3 ประเภทคือ

 

 

1. ประเภทกายภาพ                                                                                                                

 

            หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

 

ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยาเช่น การสกัดด้วยขบวนการทางเคมี หากปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี

 

 

2. สาขาชีวภาพ                                                                                                                     

 

            หมายถึง  โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ สัตว์วิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี

 

 เช่น การศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อย สลายด้วยเอมไซม์  ฯลฯ

 

 

3. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                                                                   

 

            หมายถึง โครงงานที่แสดงได้ด้วยชิ้นงานซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ และมีข้อมูล

 

การทดลองใช้งานประกอบด้วย