ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

                   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น  เป็นการจัดทำกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  และมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน 

 

เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความสำเร็จ  หมายความว่าสำเร็จรูปไปในตัว  จนถึงขั้นสุดท้ายสรุปผลการดำเนินงานมาเป็น

 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์

 

 

                   สำหรับขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เรียงลำดับดังนี้

 

                          1. การคิดหัวข้อเรื่องและการเลือกหัวข้อเรื่อง

 

                          2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

                          3. การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์

 

                          4. การลงมือศึกษาทดลอง

 

                          5. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

 

                          6. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

 

                          7. การเสนอผลงานและการเผยแพร่

 

 

                   เมื่อนำขั้นตอนต่าง ๆ มาเขียนเป็นแผนภูมิการดำเนินงาน  ตามลำดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้