ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

1. การคิดหัวเรื่องและการเลือกหัวข้อเรื่อง                                                       

 

1.1  การคิดหัวเรื่อง                                                                                                               

 

            เป็นที่ทราบแล้วว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มต้นที่นักเรียนยังไม่มีความรู้เรื่องการทำโครงงาน

 

มาก่อนเลย  การคิดหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษาทดลองควรจะเป็นเรื่องง่ายๆ ในเรื่องใดก็ได้  โดยศึกษาปัญหาต่าง ๆ

 

ที่พบรอบ ๆ ตัว   เราจะมีวิธีการศึกษาอย่างไร   และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลองในการ

 

แก้ปัญหานั้น  หรืออาจจะนำหัวข้อเรื่องและวิธีการทดลองของผู้ที่เคยศึกษามาแล้วมาฝึกทำก็ได้  ในระยะเริ่มแรก

 

ยังไม่คำนึงถึงหัวข้อเรื่องที่มีความแปลกใหม่  หรือทันสมัย  เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นจึงจะดำเนินการศึกษา

 

ในส่วนที่ยุ่งยากต่อไป   อย่างไรก็ตาม  การคิดหัวข้อเรื่องนั้นควรจะเกิดจากตัวนักเรียนเอง

 

 

            หัวข้อเรื่องนั้นจะได้มาอย่างไร  ก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า น่าจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา  ที่เราสังเกต

 

เห็นได้จากปรากฏการณ์ในธรรมชาติ  จากการอ่านข่าวสารในวารสาร  เอกสาร  หรือหนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง

 

ต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นปัญหา  หรือที่เราอยากรู้อยากเห็น  หรืออาจจะมาจากการฟังวิทยุ  การดูโทรทัศน์  การศึกษา

 

ความรู้จากแบบเรียนวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังเรียนอยู่หรือที่เรียนผ่านมาแล้ว ที่เราน่าจะประยุกต์มาทำเป็นโครงงาน

 

วิทยาศาสตร์ได้

 

 

1.2 การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำ                                                                                                

 

            ในการคิดหัวข้อเรื่องนั้น โดยทั่วไปแล้วนักเรียนควรจะคิดหลายๆ หัวข้อ เพราะบางหัวข้อที่คิดไว้อาจจะ

 

ทำไม่ได้ หรือบางหัวข้อเรื่องบางเรื่องที่ต้องศึกษายุ่งยากใช้เวลาในการศึกษานาน ซึ่งในระยะเริ่มทำโครงงาน

 

วิทยาศาสตร์นั้นได้เสนอว่าควรจะเป็นเรื่องง่ายๆ  ที่เราสามารถจัดทำได้สำเร็จในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อฝึกประสบการณ์

 

 

            เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้วให้นำมาปรึกษาหารือในกลุ่มคณะที่ร่วมทำงานกัน  เพื่อเลือกหัวข้อเรื่องหรืออาจจะ

 

นำหัวข้อเรื่องหลายๆ หัวข้อมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อม ๆ กับคณะที่ทำร่วมกันก็ได้