ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                    

 

 

            เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้ว  นักเรียนจะต้องศึกษาในลำดับต่อไปก็คือ  การศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

 

เรื่องที่เราจะทำ เช่น ศึกษาว่ามีเอกสารเล่มใดบ้างที่กล่าวถึงหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ในเอกสารเล่มใดบ้าง

 

ที่ระบุว่ามีผู้ใดทำการศึกษาค้นคว้าทดลองมาแล้ว ถ้ามีเขาทำอย่างไร

 

 

            การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่เราจะนำข้อมูลหลักการทฤษฎีต่าง ๆ

 

มาประกอบการวางแผนออกแบบการทดลองของเรา  อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆ เพิ่มเติม  อาจจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มี

 

ผู้ศึกษาแล้วมาประยุกต์ดัดแปลงในการใช้วัสดุ  หรือหาวิธีการทำขึ้นมาใหม่ไม่ซ้ำกับในเอกสารที่เราได้ค้นคว้ามา

 

ก็จะช่วยทำให้เรามีประสบการณ์ได้มากขึ้น

 

 

            ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เอกสารที่อ้างอิงนั้น นักเรียนจะต้องจดข้อความ หรือถ่ายเอกสารมาด้วย เพื่อจะ

 

ได้นำไปเขียนเป็นเอกสารในการจัดทำเค้าโครงและการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์  พร้อมกับจดชื่อเอกสาร วารสาร

 

หัวข้อเรื่องในเอกสาร  ชื่อผู้แต่ง  สำนักพิมพ์  จังหวัดหรือประเทศที่พิมพ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์  และข้อความนั้นๆ อยู่หน้า

 

อะไร  ไว้ด้วย  เพื่อจะได้ให้เกียรติแก่ผู้ที่ได้จัดทำเอกสาร  วารสาร นั้น ไว้ในบรรณานุกรมของรายงานโครงงาน

 

วิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์