ม.ต้น

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

3. การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์                                                     

           

            การเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าหัวข้อเรื่องที่เรา

 

จะศึกษานั้นเราจะกำหนดวิธีการทดลองหรือดำเนินการไว้อย่างไร  มีขอบเขตการศึกษาทดลองไว้อย่างไร  เพื่อเป็น

 

แนวทางให้เราปฏิบัติไปตามที่เรากำหนดไว้  จะทำให้งานที่จัดทำสำเร็จไปด้วยดี

 

 

            การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น  เป็นการจัดขึ้นตามแนวคิดของตนเอง หรือกลุ่มคณะที่ทำงาน

 

ร่วมกัน  เพื่อนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือการอนุมัติให้ดำเนินการได้หรืออนุมัติ

 

เงินทุนในการสนับสนุนจากงบประมาณของโรงเรียน  ในบางครั้งจะมีหน่วยงานบางหน่วยที่สนับสนุนเงินทุนเพื่อ

 

การจัดทำ 

 

 

            ดังนั้น  การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้  เพื่อการจัดทำสำหรับในระดับ

 

นักวิทยาศาสตร์ หรือในมหาวิทยาลัย  ก็มีการให้ทุนอุดหนุนในการทำวิจัย

 

 

            จึงสรุปได้ว่า เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือ การจัดทำโครงงาน นั่นเอง  กล่าวคือ  การที่เราจะจัดทำ

 

โครงการใดๆ ขึ้นในโรงเรียนเพื่อของบประมาณสนับสนุน เราจะต้องเขียนโครงการขึ้นมา  มีหลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินการ  ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น  การทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน  มีรูปแบบในการจัดทำคล้าย ๆ กัน

 

 

            ในโรงเรียน เค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อพิจารณารูปแบบ

 

ขั้นตอนที่จะศึกษา 

 

 

 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์                                                                             

 

1. ชื่อโครงงาน                                                                                                                     

 

            ชื่อเรื่องควรจะเขียนให้กะทัดรัด  มีความชัดเจนในตัวเอง  อ่านแล้วเข้าใจง่ายว่าจะศึกษาอะไรบ้าง เช่น

 

-    การกำจัดน้ำเสียด้วยสาหร่าย

-    การทำกระดาษจากกาบกล้วย

-     การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้เพาะเลี้ยงไรแดง

 

            จากตัวอย่างจะเห็นว่าหัวข้อเรื่องเมื่ออ่านแล้วมีความเข้าใจในตัว  มีความเข้าใจว่าจะศึกษาอะไร  อย่างไร 

 

 แต่ถ้าจะยกตัวอย่างหัวข้อต่อไปนี้  เป็นหัวข้อที่ไม่ดีนัก  เพราะกำหนดขึ้นมาแล้ว  ทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจว่าจะศึกษา

 

เรื่องใด  อย่างไร  เป็นเพียงดึงดูดความสนใจเท่านั้น  ได้แก่

 

-    ไทรใครไม่คิด..?

-    ติดไม่ติด

-    ไม้เท้ากายสิทธิ์

 

 

2.  สาขาวิชา / ประเภทโครงงาน                                                                                               

 

            ระบุว่า เป็นสาขาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  ดาราศาสตร์  เกษตร  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น  หรืออาจจะ

 

บอกประเภทก็ได้ เช่น การทดลอง  สิงประดิษฐ์  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ทฤษฎี  เป็นต้น

 

 

3.  คณะนักเรียนที่จัดทำ                                                                                                           

1  ………………............………….. ชั้น…...........………. เลขที่……......……  (หัวหน้ากลุ่ม)

2  ………………............………….. ชั้น…...........………. เลขที่……......……

3  ………………............………….. ชั้น…...........………. เลขที่……......……

4  ………………............………….. ชั้น…...........………. เลขที่……......……

 

4.  อาจารย์ที่ปรึกษา                                                                                                               

 

            1 อาจารย์……………………………………........................................…………………..

 

 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์                                                                                

 

 

5.1 ที่มาและความสำคัญของหัวเรื่อง                                                                                         

 

            อธิบายว่าเหตุใดจึงทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องนี้  และโครงงานเรื่องนี้มีที่มาและความสำคัญ

 

อย่างไร  นักเรียนอาจจะอ้างหลักฐานต่าง ๆ ประกอบ  ซึ่งอาจจะเป็นหลักฐาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ

 

สนับสนุนด้วยก็ได้  หากเป็นเรื่องดัดแปลงมาจากเรื่องอื่นๆ ต้องแสดงความคิดเห็นด้วยว่า ผู้ที่เคยศึกษามาแล้วนั้น

 

เขาทำอย่างไร  และในส่วนของเรานั้นทำอย่างไร

 

 

5.2   จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา                                                                           

 

             เป็นการกำหนดจำเพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร  คล้ายๆ กับขอบเขตที่เราจะศึกษา  โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะ

 

เขียนจุดมุ่งหมายไว้หลายๆ ข้อเกินความจำเป็น  ควรจะมี 1 2 ข้อ  ก็คงเพียงพอ  เพราะว่าเรากำหนดไว้หลายๆ ข้อ

 

หากเราดำเนินการทดลองจะต้องเป็นไปตามหัวข้อจุดประสงค์ที่เรากำหนดไว้ทุกข้อ  หากทำไม่ครบทุกข้อก็จะทำให้

 

โครงงานของเราไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเอง

 

 

5.3  ขอบเขตของการศึกษา                                                                                                      

 

               เป็นการระบุว่าหัวข้อเรื่องที่เราจะศึกษานี้จะศึกษาในเรื่องใดบ้าง  จะไม่ศึกษาในเรื่องใดบ้าง  ดังนั้นจึง

 

ต้องระบุขอบเขตไว้เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำเพียงแค่ที่กำหนดไว้เท่านั้น  ขอบเขตนี้  โดยทั่วไปจะสอดคล้องกับ

 

จุดมุ่งหมาย  เพียงแต่เป็นการนำจุดมุ่งหมายมาขยายความนั่นเอง

 

 

5.4  สมมติฐานของการศึกษา ( ถ้ามี )                                                                                         

 

            เป็นการคาดคะเนการทดลองของเราที่คาดว่าน่าจะมีผลเป็นอย่างนั้น  เป็นอย่างนี้ไว้ล่วงหน้า  สมมติฐานที่

 

กำหนดขึ้นมาควรจะมีเหตุมีผล  คือ มีหลักการ  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มารองรับ และเป็นข้อความที่กำหนดแนวทาง

 

ให้เราได้ศึกษาทดลองเพื่อการพิสูจน์

 

 

5.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                 

                       

            ให้กำหนดเป็นข้อ ๆ  ว่าเรื่องที่เราจะศึกษานี้สามารถประยุกต์  หรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง  เช่น

 

เป็นประโยชน์ด้านการเกษตรต่อเกษตรกร  ในด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการนำไปใช้ในบทเรียนที่

 

กำลังเรียน  หรือในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

 

5.6  หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                

 

            ให้ระบุว่าหัวข้อเรื่องนี้  นักเรียนได้แนวคิดมาจากหนังสือ  เอกสาร  วารสาร  ในเล่มใด  มีข้อความว่าอย่างไร 

 

พร้อมกับเขียนบรรณานุกรมของเอกสาร  ไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

 

5.7  วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า                                                                                                 

                       

             เป็นการกำหนดขั้นตอนที่เราจะศึกษาทดลอง  โดยกำหนดวิธีการทดลอง  ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ

 

การศึกษา  ที่กำหนดไว้ทุกประการ  ให้ระบุถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยว่าจะเก็บอย่างไร  เช่น  เขียนบรรยายข้อมูล

 

ที่ได้จาการสังเกต  จัดทำรูปแบบ ( ตัวอย่าง )  การเก็บข้อมูลเป็นรูปตาราง  การกำหนดตัวเลข  มีหน่วยวัด  แปลข้อมูล

 

เป็นกราฟต่าง ๆ ด้วย หรืออาจเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพ  วาดภาพ  เป็นต้น

 

 

5.8 ระยะเวลาและแผนการดำเนินการทำ                                                                                      

 

            กากำหนดระยะเวลาในการศึกษา  ทดลองเป็นเรื่องสำคัญมาก  กล่าวคือ  เป็นการระบุว่าจะดำเนินการได้ใน

 

ช่วงเวลาหรือเดือนอะไร  โดยเฉพาะการศึกษาด้านการเกษตร  เกี่ยวกับแมลงซึ่งต้องกำหนดไปตามฤดูกาลที่พบ 

 

ที่ระบาด  ที่จะศึกษาได้  ถ้าไม่จำเป็นเกี่ยวกับการกำหนดช่วงเวลาก็ควรจะมีเป้าหมายว่า  จะมีการกำหนดเดือนหรือ

 

วันที่  ที่เราจะศึกษาเป็นช่วงๆ  เป็นตอนๆ การกำหนดเช่นนี้  เพื่อให้เราได้มีโอกาสศึกษาที่เป็นไปตามแผนกำหนดการ 

 

 ทำให้งานที่ทำสำเร็จไปด้วยดี นั่นเอง

 

 

5.9  สถานที่โครงงานวิทยาศาสตร์                                                                                            

 

            ระบุว่า โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ทำในห้องปฏิบัติการทดลองในโรงเรียน  หรือทำนอกสถานศึกษา  เช่น โรงงาน

 

อุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  ศูนย์วิจัยที่อยู่ใกล้โรงเรียน  หรือสถานที่เก็บข้อมูล ( ภาคสนาม ) ในกรณีที่เป็นโครงงาน

 

ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล

 

 

5.10  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทดลอง                                                                                  

 

            การกำหนดวัสดุอุปกรณ์  เป็นการกำหนดคร่าว ๆ ก่อน  ซึ่งอาจจะแยกเป็นประเภท เช่น  ประเภทวัสดุถาวร 

 

สารเคมี อุปกรณ์การทดลองที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีในห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ 

 

จัดหา  อุปกรณ์ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น  กล้องถ่ายรูป  ฟิล์ม  เป็นต้น    

 

 

 

5.11 งบประมาณในการทำ                                                                                                      

 

            ให้ระบุงบประมาณที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อ 5.10 โดยระบุเฉพาะที่จะต้อง จัดซื้อ  พร้อมกับรวม

 

ยอดเงินงบประมาณด้วยว่าควรจะใช้จ่ายสำหรับการทำโครงงานนี้เป็นเงินเท่าใด

 

 

5.12  คำชี้แจงเพิ่มเติม ( ถ้ามี )                                                                                                 

 

 

5.13  ลงชื่อนักเรียนเจ้าของโครงงาน                                                                                         

 

 

 

                         ตัวอย่างรูปแบบเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์                          

 

1.  ชื่อโครงงาน ................................................................................................

 

2.  สาขาวิชา / ประเภทโครงงาน ......................................................................

 

3.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...............................................................................

 

4.  คณะนักเรียนที่จัดทำ

1  ...................................................ชั้น................เลขที่............. (หัวหน้ากลุ่ม)

2  ...................................................ชั้น................เลขที่.............

3  ...................................................ชั้น................เลขที่.............  

4  ...................................................ชั้น................เลขที่.............  

 

5.  อาจารย์ที่ปรึกษา

1.........................................................................................................

 

6. บทคัดย่อ ( เรื่องที่จะดำเนินการทำ  )

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

7.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1.........................................................................................................

2.........................................................................................................

 

8.  สมมุติฐาน

1.........................................................................................................

2.........................................................................................................

 

9.   แนวคิด  ที่มา  และความสำคัญ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

10. หลักการและทฤษฎี  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

      ชื่อหนังสือเอกสารอ้างอิง

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงงานนี้

     .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

12.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

13.  งบประมาณที่ใช้ในการทดลอง

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

14.  การกำหนดตัวแปรที่จะศึกษา

ตัวแปรต้น  ( ตัวแปรอิสระ ) ได้แก่ .........................................................

ตัวแปรตาม  ได้แก่ ................................................................................

ตัวแปรควบคุม  ได้แก่ ...........................................................................

 

15.  วิธีการดำเนินการทดลอง  และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

16.  การวางแผนระยะเวลาทดลอง

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 

ลงชื่อ...............................................................

( ...................................................................... )

หัวหน้ากลุ่ม