ถาม-ตอบ

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ กับ อาจารย์ชัยทศ  จำเนียรกุล

 

Q  :  หวัดดีค่ะ อาจารย์  คือว่าอยากทราบเกี่ยวกับอาชีพโปรแกรมเมอร์ค่ะ ช่วยแนะนำเกี่ยวกับ

       อาชีพนี้หน่อยนะคะ จาก ด.ญ.วัชรี ธเนศกุลบุตร ม.2/2

A  :  ในยุคที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งอำนวยความสะดวก

       ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนิน     

       ชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกผลงานหนึ่ง

       ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  การจัดการเอกสาร

       การค้นหาข้อมูล  หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างสถานที่ในเวลาที่รวดเร็ว  

       บุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานเหล่านี้  คือ  ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่

       เรารู้จักกันในชื่อ โปรแกรมเมอร์ (Programmer)ที่บุกเบิกสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขึ้นมา

ลักษณะการทำงานของโปรแกรมเมอร์

 

 

 


         โปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล ทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง

 

          โปรแกรมเมอร์  ยังต้องทำหน้าที่รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ ( User )  จาก นักวิเคราะห์ระบบ ( System Analyst )  จัดทำแผนภูมิ  ( Flowchart )  ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดและ ถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 

คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นโปรแกรมเมอร์

 

-   มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้ารับศึกษาได้ในสถานบันการศึกษาที่ทำการเรียน

    การสอนหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

 มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์

-   มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกร

    คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ


         นักเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ที่ดี สามารถก้าวไปยังตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงานหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้  หรืออาจจะรับสอนภาษาคอมพิวเตอร์  รับเขียนโปรแกรมและวางระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป หรือจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้