ถาม-ตอบ

 

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นนักจิตวิทยา  กับ อาจารย์ชัยทศ  จำเนียรกุล

 

 

Q  :  อาจารย์คะหนูอยากรู้ว่าการที่จะเป็นนักจิตวิทยาต้องเก่งและต้องเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

       ถึงจะเข้าคณะจิตวิทยาได้คะ จาก ด.ญ.มุทิตา วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/7

 

A  :   เกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ( ระบบ Admission กลาง )  มีดังนี้

                   1. GPAX 10%

                   2. GPA 20 %   5 กลุ่มสาระวิชา

                              2.1 ภาษาไทย 4 % (รหัสวิชา 21)
                              2.2 สังคม 4 % (รหัสวิชา 22)
                              2.3 ภาษาอังกฤษ 4 % (รหัสวิชา 23)
                              2.4 คณิตศาสตร์ 4 % (รหัสวิชา 24)
                              2.5 วิทยาศาสตร์ 4 % (รหัสวิชา 25)

                   3. คะแนน O-NET 35% 5 วิชา
                              3.1 ภาษาไทย 7%(รหัสวิชา 01)
                              3.2 สังคม 7% (รหัสวิชา 02)
                              3.3 ภาษาอังกฤษ 7% (รหัสวิชา 03)
                              3.4 คณิตศาสตร์ 7% (รหัสวิชา 04)
                              3.5 วิทยาศาสตร์ 7% (รหัสวิชา 05)

                   4.  คะแนน A-NET 35% 3 วิชา
                              4.1 ภาษาอังกฤษ2 10% (รหัสวิชา 13)
                              4.2 คณิตศาสตร์2 10% (รหัสวิชา 14)
                              4.3 วิทยาศาสตร์2 15% (รหัสวิชา 15)

                   5.  วิชาเฉพาะไม่มี

 

วิชาที่ควรถนัด คือ


        1.  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
        2.  ภาษาอังกฤษ ควรจะพอมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง เนื่องจากว่าตำราเรียนส่วนใหญ่จะเป็นของทางแถบยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่
        3.  ทักษะในเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะว่าศาสตร์จิตวิทยา สอนให้เรารู้จักวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล และรู้จักนำความรู้และประสบการต่างๆมาเชื่อมโยงในแง่วิชาการเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของวิชาชีพนั้นๆ

 

นักจิตวิทยา และ จิตแพทย์ แตกต่างกันอย่างไร

        จิตแพทย์ คือ นักจิตวิทยาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับจิตใจคนโดยตรง ซึ่งสามารถจ่ายยาให้แก่คนไข้ได้ ฉะนั้นยังมีนักจิตวิทยาในสาขาอื่นๆ อีกที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับคนป่วยโดยตรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องยา ถ้าเทียบจิตแพทย์ กับ นักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจิตใจคนต่างกันที่ จิตแพทย์จ่ายยาให้ได้ โดยจิตแพทย์จะต้องเรียนถึง 9 ปี และจิตแพทย์ก็คือจิตวิทยาคลีนิคที่สามารถใช้ยาหรือวิธีการทางการแพทย์เพื่อรักษาได้

 

         แต่จิตวิทยามีนอกเหนือจากจิตวิทยาคลีนิคอีกมากมาย และอาชีพที่รองรับก็มีมากกว่าแค่การทำงานเกี่ยวกับคนไข้อีกด้วย เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาบุคลิกภาพ ฯลฯ
 

       นักจิตวิทยาแบ่งตามประเภทของสาขาการศึกษาดังนี้ 


                  -  สาขาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการสำรวจปัญหาทางการศึกษา ตลอดจนสร้างหลักการทางจิตวิทยาที่มีระบบระเบียบวิธีการของตนเอง ถือเป็นศาสตร์หนึ่งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์


                  -  สาขาวิทยาพัฒนาการ (Developmental  Psychology)  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาความสามารถทางพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างเป็นลำดับขั้นตอนว่ามีกระบวนการพัฒนา แต่ละวัยอย่างไร รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆ ของการพัฒนาโดยเฉพาะทางจิตใจ


                  -  สาขาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมอย่างเป็นระบบ เนื้อหาวิชารวมการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด เช่น ศึกษาการรับรู้ การตอบสนองระหว่างบุคคล อิทธิพลของบุคคลที่มีต่อผู้อื่น ฯลฯ


                  -  สาขาจิตวิทยาการปรึกษา  (Counseling  Psychology) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยให้คนรู้จักและ เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งทุกด้าน ช่วยให้คนรู้จักโลกและสิ่งแวดล้อมของตนช่วยให้คนรู้จักการพัฒนาและสามารถนำศักยภาพหรือความสามารถที่ตนมีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น  รู้จักเลือกและตัดสินใจอย่างฉลาด เพื่อแก้ปัญหาและปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


                  -  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial  Psychology) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล พัฒนา  การบริหาร การจูงใจลูกจ้าง  วิจัยตลาด วิจัยด้านมนุษย์สัมพันธ์  เพื่อตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรม


                  -  สาขาจิตวิทยาคลินิค (Clinical Psychology) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัวของมนุษย์โดยพยายามค้นหาสาเหตุว่าคนที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น หรือมีความผิดปกติทางจิตใจนั้น  มีสาเหตุมาจากอะไร นักจิตวิทยาคลินิคใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์  และบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม