ถาม-ตอบ

 

 

  ระบบ Admissions (แอดมิชชั่น) คืออะไร ?   

 

          ระบบ  Admissions เป็นระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่สถาบันอุดมการศึกษาโดยนำมาใช้

แทนระบบ  Entrance ที่มีมาก่อนหน้านี้  โดยจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ต่างออกไปจากระบบเดิม

          คำจำกัดความของสำนักทดสอบกลาง  ความว่า   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ

ดำเนินการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2549 โดยการนำ

ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มาแทนระบบการ

คัดเลือกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมีหลักการให้พิจารณาผลสัมฤทธิและศักยภาพทางการเรียนของนักเรียน

เป็นองค์ประกอบการรับเข้าโดยไม่เน้นการสอบแข่งขัน”

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกระบบAdmissions   ประกอบด้วยดังนี้

       1) ผลการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)่จำนวน 10%

       2) ผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)่ จำนวน 3-5 รายกลุ่มสาระจาก 8 กลุ่มสาระ

           จำนวน 20%

       3) ผลการสอบวัดผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติ (O-NET)่ จำนวน 35-70%

       4) ผลการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการแบบก้าวหน้า (A-NET)่  หรือวิชาเฉพาะ  หรือความถนัด

           เชิงวิชาชีพ ไม่เกิน 3 รายวิชา    จำนวน 0-35%

* * O-Net (Ordinary National Educational Test) คือ แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ จะต้อง

       สอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ เลข และวิทยาศาสตร์(ซึ่งจะรวมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ) ลักษณะข้อสอบ

      ปรนัย 80 - 90 % และอัตนัย 10 - 20 %


* * A-NET (Advanced National Educational Test)
การสอบวัดความรู้ในระดับสูง หรือวิชา

      เฉพาะ จะจัดสอบในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านภาษา