สาระน่ารู้

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2551 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา - คณะ

มหาวิทยาลัย

ศศิธร ภัทรกุลรพี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นรารัตน์  นันทวิสิทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรวรรณ เจษฎาทัศน์

แพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล

กินรี  สรพิพัฒน์เจริญ

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฑาทิพย์ คูณสิริไพบูลย์

แพทยศาสตร์

วชิรพยาบาล

นาถธิดา คณานิธิกร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐชนา  บุญฉลวย

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กมลวรรณ จิรัปปภา

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิราภรณ์ วิชัยศร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชุติพร ภู่ทอง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฐิติมา  ชูกิจรุ่งโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ดาริน ธาดาลิขิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธนิตา ศิลป์ฟ้าพานิช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธัญนาถ แซ่โง้ว

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิดา จารุไพศาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธิตยา เลิศภาวศุทธิ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิดา ภู่ตระกูลพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิศานาถ จันทร์ขจร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปนัดดา  เจนปรีดากุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปวีณ สันติพงศ์ศักดิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรปวีณ์ สืบสันติกุล

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วริศรา ลิปิการวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภากร เลิศกิจทวีทรัพย์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดารัตน์ บำรุงศักดิ์ศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุทัตตา ภูมิดิษฐ์

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสาวลักษณ์ แสงจันทร์ฉาย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อารยา โล่ห์สุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อิทธิพร ชุมพลอโนมคุณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซองทอง คุ้มนุช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธิษตยา วินัยรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นุชนาถ เจียรชูสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปวรวรรณ วรรณประภา

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัทรินทร์ เต็มเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝนทิพย์ ชินวัฒนกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์พนิต ศรีวรกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิรุณรุ้ง  แซ่อุ้ย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลลิตา วิริยะขัตติยาภรณ์

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศินี เลิศปิติวัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิมลรัตน์ พรชัยเจริญกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีศิริ จุฑาภัทรกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุภา ไชยรินทร์

คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์

การเคลื่อนไหวประยุกต์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

จวิ่นถิง หลิว

คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบญญา กิตติรัตนไพบูลย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปานตา ชูเกลี้ยง

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกวลี ศรีทองกุล

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจนจิรา สายคำ

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุธิดา สุดดี

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัญชิสา  ชูศรี

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กมลวรรณ บำรุงธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชญานิษฐ์ จันทร์แสงเพ็ชร์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิติยา เอี่ยมกำชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประภาพร บุญลา

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปณิชา เลาหะมณฑลกุล

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิรัฐา อินทุประภา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพชรรัตน์ ภูเชตวัน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรรษา อุไรรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จริยา อ่องรัตนกุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชยา ศรีสมาน

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นวนันท์ เดชยูวะเวส

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบญจาภา ยนต์สกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิยธิดา  ฐิติยิ่งถาวร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิริลักษณ์ ภูมมะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุตามาส ถาวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พรรณทิพา ชัยมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นพวรรณ  พรพิมาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กฤติยา เส็งศิริ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กานต์ ธีรรัตนวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณัชชา ศรีภูมิวัฒน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณิชมน สุขเกษม

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดวงพร ศุขะทัต

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดดา วัฒนภิโกวิท

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมธินี ไชยวัฒนะ

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

ศิริมา สีตองอ่อน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุพินดา งามแสง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุวรรณี เตชะพิทักษ์ศาสน์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นภัส พรรัตนรักษา

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัชรินทร์ ปานม่วง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รัตติยา สุขพันธุ์ถาวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กมลพร  เลิศสกลพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มณฑวรรณ ช่อชมเกษม

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรรณวิภา ศรจิตติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิบูลย์ศรี สร้อยเสริมสิริ

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวีรา รวยเรืองรุ่ง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

อุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประภัสสร นพกุลวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐพร  วงษ์จักษุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิยะพร ศักดิ์กิจจรุง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วรนาถ ทิศอุดร

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิรารัตน์ น้ำนวล

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัทมพร จั่นทิม

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภัทรินทร์ เข็มพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

อุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาวิษา มีศรีนนท์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จารุวรรณ ดำอุไร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จิราวรรณ อิ่มกลับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

ดินและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชนากานต์ บินกอรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ศศิชา อยู่คุ้มญาติ

คณะการแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

ปิยนาถ ผ่องงามจิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

บัว สมสนิทอังกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

มนันยา คำเพิงใจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรรณิศา แซ่เล้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิจิตรา ก้อนคำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิญญา นันทนิตย์วรกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาภาภรณ์ เตชะเดชวรวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวลวรรณ มานะโรจน์

คณะกายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นันทวัน ดำรงพงศ์ไพบูลย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภัทราพร มาดีสุขสถิตย์

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

ทิพเนตร พรพระลักขณา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มัชฌุกร มุ่งนิพนธ์พันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิภาภรณ์ นิธิพูนโชค

คณะบริหารธุรกิจ

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

จุฑามาศ บุญไชย

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ญาณี ธัมพิบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นพมาศ อาจวิชัย

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(กศ.บ.5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อภิญญา หัสกุล

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณิชารีย์ สัลเลขวิทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมทินี เพ็งแจ่ม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล

หัสยา ตั้งศิริอักษร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิรินทิพย์ บุตรโคตร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนงค์ เกียรติอภินันท์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณิชารีย์ ชัยสุรินทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บุณฑริก เพ็งใย

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกมล เพชรทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธาริณี สุริยะวงศ์ไพศาล

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มยุรา สุขเอี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

อุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วริษฐา ฤกษ์บางพลัด

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศรัณยา อุดมศิลปชัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวพร อัชฌาอังกูร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จริยา จิรยุทธเจริญกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชนิกานต์ สินวิวัฒน์สกุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐฐา จันทรวิรุจ

คณะวิทยาศาสตร์

 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิมล เรืองแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สิตานัน ฮะค่อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดวงกมล วงศ์สายตา

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

ภานุลักษ์ แถวเที่ยง

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รุ่งทิพย์ ปาลวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (โครงการฯ ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กัญญุมา อิ่มอำนวยลาภ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศริญญา หาญชนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

กมลรัตน์ ทิพย์ธรรมคุณ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฑามาศ เพิ่มพรศรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอฏฐวรรณ ชมชื่น

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชรีพร จันทร์ปลอด

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

อภัยภูเบศร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ณัฏฐณิชา ยนต์ไชย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณัฏฐิกา นาคเสวตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีรภรณ์ ตั้งวิมลวุฒิวงศ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น้ำเพ็ชร กองจันทร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พรทิชา ปานพรม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรรณรายณ์ ขำเดช

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัชรพร โกมลสุต

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิมพ์สิตา เกษตรสาลี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุจิประภา ชัยพรตระกูลกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลิศทิพย์ เทียมมงคลรัตน์

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

สาวิณี ยะถา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

สุพิชชา บุญสูง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิญพร ชูดวง

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มาริษา เอี่ยมลออสุข

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครองรัชต์ วงษ์ครุฑ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐชนา ลิ้นปราชญา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปารมี แก้วกันดา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุวิมล ไทยรัตนสุวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุนีรัตน์ ขำวงค์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชาลินี จิ๋วใจธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกเทคโนโลยีคอมฯ (ภาคปกติ)

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

วิภารัตน์ เหล็งสา

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิไลพรรณ สันตวงค์

คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุภิญญา แซ่เซียว

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จีนลีลา วงศ์ศิริทรัพย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาครุศาสตร์

สภาพแวดล้อมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นินา เพชรจรัส

วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นัธธินี เดชะคุณาพงษ์

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยศวดี อินทำนุ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกเศรษฐศาสตร์

 (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

วราภรณ์ ฉินธนะปทุมพร

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นารากร เศาร์พิศุทธิ์

คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาสุรี วาดเขียน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

รัตน์เกล้า พรมสูง

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุกัญญา วุฒิสิริชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

เอมอร แซ่แต้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พลอยไพลิน ศรีศักดาฤทธิ์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รินญาพร สถิตดำรงสกุล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สลิลทิพย์ พูนวิสิฐกุล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุพัตรา โอบอ้อม

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มินตรา วันหลั่ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อรวี เลาหอารีดิลก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นิยานี ศรีวงษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฑามาศ พลอำนวย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

จันทิมา บุญไชย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศินันท์ รวยเรืองรุ่งสิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปนัดดาว ฤทธิสิงห์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สราญชล ณรงคนานุกูล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุมาพร วิรัชโชติเสถียร

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

(กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฑารัตน์ ใจอารีย์บำรุง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

บงกช ธรรมสุนทรี

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

ภัทราภรณ์ ไวยติดต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตรกาญจน์ ตั้งเลิศปัญญา

คณะบริหารธุรกิจ

วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

ตรีทิพย์นิภา ศรศรีสัณถะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

จิตพิสุทธิ์ เกตุกระทึก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

อนันตา แซ่ลิ้ม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาธิดา เอื้อวิศาลสิน

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกียรติ์สุดา พึ่งอมฤต

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาตยา สรรพคุณ

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

เนตรนภา พวงทอง

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรไพลิน สวนแก้ว

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรรณธิภา คูณขุนทด

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกเศรษฐศาสตร์

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

ณัฐพัชร์ สิทธิอำพรพรรณ

คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุธิดา สังข์นิลแก้ว

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อรอุมา สุวรรณ

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุธินี พันธุ์พูลเพิ่ม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตฯ (สจพ.ปราจีนบุรี)

การจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฐิติพร สิริเลอสรวง

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วราพร แซ่เตีย

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิริมา ปัญญะธารา

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการโฆษณา,

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จีรนันท์ หฤทัยปรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กนกพรรณ ทีปะปาล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุฑารัตน์ แซ่เล่า

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรวรรณ หล่อวงศ์สุขเลิศ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สุพรรณิการ์ กันภัย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กฤษกร วัฒนโพธิดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

กิตติยา โอเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปาริชา สัจจะไทย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณัญญา วณิชย์วงศ์วาน

โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มุนินทร์ สุขจิตธรรม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นฤมล กรมานะกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา (การโฆษณาเชิงสร้างสรรค์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภัสราภรณ์ สถิตวงศ์ไพบูลย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชนันธร โพธิราช

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุรีรัตน์ ทัดแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉัตร์กมล บุบผาสวรรค์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภัทร์ฐิฏา สโรบล

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิจิตรา สามาอาพัฒ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิรินภา ชิณภักดี

สำนักวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีใหม่ ดลไฮ

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุภพร เส็งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

สุกัญญา พันธุ์โคตร

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัญชลี ชลารัตน์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปานฤทัย เห่งพุ่ม

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤกษ์อักษรณ์ เพชรเพ็ญพงษ์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์

คณะจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัฎฐา ชินนิธิพัฒน์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพ็ญพร สุภัคพจี

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดารณี สมส่งกุล

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลีนา ป้อมขุนพรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาครุศาสตร์

สภาพแวดล้อมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศศิธร สิริพิศาลกุล

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อัญชนา อาจกล่อม

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุดา เครือวิเสน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุนิภา ไตรพิทยกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยบูรพา

ขวัญเกล้า มะลุลี

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

ปุณยาวีร์ ชลวณิชย์กุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

(การตลาด,การจัดการ ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

จันทกานต์ สอนใจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปิยะพร ศรีเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

 (กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิชญาภา บุญมา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิชาเอกการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

กัญญารัตน์ สีหานาค

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ณัฐพร ธัญญานิธิวัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พรธิดา สัมพันธ์เพ็ง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พัชรี รุ้งสุวรรณ์

คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

มณีรัตน์ บุญไชย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการ

ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์

และหัตถศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณัจฉริยา โฉมงาม

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อรพรรณ จรลี

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กุลนันทน์ จงนิมิตไพบูลย์ 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2551 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป