สาระน่ารู้

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

  

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )

ชื่อ - สกุล

คณะ

มหาวิทยาลัย

จริยา ปวีณชนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทิพยรัตน์   ศรีอนุสรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิชญา อู่วัฒนสมบัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฏฐา  ยอดเพชร

ธรณีศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธัชญ์ธัมว์  เขียวศิริ

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชนัญญา  วโรภาษ

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลวัณวร  บรูเซอร์แฟนเกอร์โน

คณะเภสัชศาสตร์

 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กัลยรัตน์ จงพิทักษ์รัตน์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชนนิกานต์ แก้วคุณะ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สินีนุช บูรพาพิรุณ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กนกอร  เมืองแพน

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรกช  ศศิพงศ์พรรณ

คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาอักษรศาสตร์

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฉัตรระวี  มหิธิธรรมธร

คณะนิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 3 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภัทรภร  สุวัฒนสุข

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ (6 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธิดารัตน์  โต๊ะทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธิติมา   โล่ห์ปีติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิติมาศ   วินัยรักษ์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชลพรรษ   จรัญพงษ์

คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวดี   เรืองสว่าง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประติภา   เอื้ออารีรัชต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปวีณา   เจิดจำนงวิทยากุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พรนลิน   ชั่นฮง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิมดาว   รัตนประชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภิญณิตา   เฟื่องบางหลวง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มนต์นิญา   วัชรเวชศฤงคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลักษณาพร   ชื่นจิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัลลภา   ศิริสุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศศิวิมล   วงศ์อนุ

คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุฐิตา   ชวนาคสุมน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุรภา   รัตนกรกิตติกุล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อชิรญา   จิตต์โกมุท

คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาอักษรศาสตร์

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภัทรานิษฐ์   ชุณหจรัสพัฒน์

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขมมิกร   เทพศรีเมือง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชนนิกานต์   แซ่จิว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ณิชนันทน์   จันทร์ประเสริฐ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณัฐฐา   ทัพภะสุต

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

ดวงกมล   คุปติชน

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษา

เพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศมนกรณ์   เสรีดลประเสริฐ

สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สอบวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นันท์ธีรา   เฉลียวผุดผ่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปกศร   ธรรมทัตตริยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบญจวรรณ   โพธิ์ศรีทอง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปภาวี   เอียะเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน ( สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภัคจิรา   ด่านประสพสุข

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รัชวลัย   ลือนาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

วรรณภา   ธนบรรณวาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

วิชชุดา   รุ่งโรจน์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเลือกสอบภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิศวัน   จิวังกูร

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิริลักษณ์   น้อยสมมิตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รูปแบบที่ 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิริวิมล   หวังมุทิตากุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา

สุนันทา   บรรจงวุฒิ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

(หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

สุมิตรา   ขวัญจิราธาดา

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุวิมล   ชลวณิชย์กุล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อภิชญา   คชาสถาพร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิรัตน์   มานะวงศ์เจริญ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อรพินท์   เจริญทรัพย์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชัชชลัย   ธนบุญสุทธิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนารัตน์   เงางาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธันยธร   อภินันทน์

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาฏนภา   จันทร์หอมกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปภาดา   พึ่งเกียรติไพโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน ( สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัชรี   จิระธรรมมานนท์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัณนิดา   ชินเสน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิมพ์ชนก   ตระกาลสุภรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มณีพร   จารุพิสิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฤทัยสุข   เกื้อศิริกุล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วนิดา   เกียรติวิศาลกิจ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรรณวิศา   แป้นโต

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

สาลิตา   คงสา

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุทุมพร   โอภาสนำพาวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชมัยพร   พึ่งม้าย

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชวิศา   ครุธรรมตาจารย์

วิทยาลัยการจัดการ สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฐิตินันท์   เจริญศรี

คณะอักษรศาสตร์

เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธนภรณ์   ประจงรัมย์

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นพวรรณ   เพียรธัญกรณ์

วิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

เบญจรัตน์   ปิงมอย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบญจวรรณ   จารุสมภพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปภาพร   วงค์แสง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปิณฑิรา   เตชะทวีชัย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด

วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัชริดา   มหัทธนานนท์

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธัญญธร   ศรีชัยนาท

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลาวัณย์   ไม้แก้ว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัชราภรณ์   เปี่ยมสุขคหบดี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาจีน วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุกัญญา   ต๊ะพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พัชมณฑ์   อภิสิทธิ์เสรีกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

และการบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สุทัตตา   อเนกพูนสิริ

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อรพรรณ   จิตต์ชื่น

คณะอักษรศาสตร์

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอมอมร   พรหมบุบผา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการฯ ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อิสยาห์   บุญสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จิราภรณ์   เจริญยิ่ง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพมาศ   อุดมไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มนธิรา   กฤตยานำสิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฐมพร   สังข์แก้ว

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุพาภรณ์   การะสา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ยุวดี   กุลชนะชุติพร

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยสยาม

วารีรัตน์   กระจาย

คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธู   แจ่มโภคา

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิรดา   จินดาบุรินทร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

โสภิชา   ชีวชื่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อภันตรี   รินทนาพิพัฒน์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อัญธิสา   สิงหเสนี

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาภา   สุดแสง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

อิศรา   เอี่ยมศิริกุลมิตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กนกวรรณ   พิพัฒน์ตังกูล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจงานประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

กาญจณา   เปี่ยมสุขสัมพันธ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิราวรรณ   สายกองคำ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

ฑภิสรา   สุกแสง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดารารัตน์   เก่งมงคลธร

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

(การตลาด การจัดการ ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปารมี   ประทุมรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภรณ์ชนก   อัจนาเนืองนิตย์

คณะอัญมณี (จันทบุรี) สาขาวิชาธุรกิจ

อัญมณีและเครื่องประดับ

(วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาณุนีย์   สมเพราะ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

ลำดวน   ปู่ลาย

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิรดี   เตตะนัง

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อลิษา   เกิดสินธุ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

จันทร์เพ็ญ   แจ่มจำรัส

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

สรัญธร   สาตวงษ์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณปภา   โลหะพูนตระกูล

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หทัยพร   อภัยวิวัฒน์

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เกตน์สิรี   จงศิริกุล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหารวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จินตหรา   รัตนเกื้อกูล

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

จุฑารัตน์   วัฒนภิโกวิท

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉัตรวิไล   ไชยวงษา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชนกกานต์   ทองผล

คณะการแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดารารัตน์   จารุการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นรมน   หรรษกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมควบคุม, วิศวกรรมสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

นันทิกา   ตันติพิสิทธิ์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา

เพ็ญสินี   อภิศิริเจริญ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภัณทิรา   ผลประสิทธิ์

ศูนย์ให้การศึกษาดรุณพิทยา สาขาวิชาบริหารธุกริจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมนัสวี   มีทั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2

มหาวิทยาลัยบูรพา

เมสรี   ยุทธณรงค์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เยาวลักษณ์   นิลกำแหง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศิประภา   ศรีโทคำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อรอนงค์   ใจกล้า

คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรภิญญา   จันทร์รลึก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธนาภรณ์   ตั้งกิตติมศักดิ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

นันทัชพร   มีสุวรรณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาชาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปรางทิพย์   แน่นอุดร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรสองภาษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

พิมพ์ณัฏฐ์   นาคเฉลิม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

พรเพ็ญ   เทพสีหะ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วรรณกนก   พูลพันธุ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการแบบบูรณาการ)

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมฤทัย   สุขสกลเลิศ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

(หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

สิริวรรณ์   แซ่ตั้ง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สุวภัทร   ดำรงกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

โสมนภา   สงวนจิตร์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

อารีรัตน์   คำลือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

กรกช   จงอุดมเงิน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

ชัญญา   สร้อยงาม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

ฐิฏิณัส   ศรีธัญรัตน์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณัชชา   ดวนด่วน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาปฐพีวิทยา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณัฐธยาน์   อภิพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบญจพร   ฉินธนะปทุมพร

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รัญญา   บุญประเสริฐสม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาปฐพีวิทยา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รัตนา   ฉะรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศิธร   แสนสุข

คณะเทคโนโลยีสังคมวิชาเอกการบัญชี (วิทยาเขตจันทบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สุทธิดา   แย้มเรือง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภัชชา   กาญจนวิสูตร

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

สุรีลักษณ์   สุนทรประทม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

อัจฉรา   แซ่อึ้ง

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อิ่มเอม   ฮอเจริญชัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กฤตยพร   บูชาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหารวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิชช์ญาศิณี   หอมมงคลศิริ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จุฑามาศ   พิสุทธิพงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ชนาพร   เลื่อมบัญฑิตย์

คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี ระบบเอกโท)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฐิติมา   ศรีอยู่ยงค์

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณิชกานต์   เพ็ชร์ศรี

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฯลฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นพวรรณ   ด้วงเจริญ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พีรญา   มั่นคง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

รัชภรณ์   กฤษณะประสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุจิภา   อรรถเวทวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

วิชนาถ   ภัทรหิรัญ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิภาวี   อิงค์พรสิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ศุภวรรณ   ธีระทองคำ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการแบบบูรณาการ)

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุตรีย์   วานิชย์หานนท์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อรอุไร   กิตติวรภูมิ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กันตพร   เดชวุฒิปรีดา

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กีรตินันท์   บุญสร้างสม

คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จารุนันท์   อัจจุตมานัส

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

( สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิราพร   กิจทวีสถาพร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปุณยวีร์   ดิษยเรืองรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พริษฐา   ด่านพิทักษ์กุล

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัทริกา   โชคสุวณิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สลีนา   พุฒพินิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รินรดา   สิงหานนท์ตระกูล

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุภิสรา   ภัทรเกียรติคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จันทร์จิรา   วาเพ็ชร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นันทิชา   สารการโกศล

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้ำฝน   ปัญจนาพงศ์ชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ป่านแก้ว   รุจิวนารมย์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัชริดา   มูลสถาน

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วราภรณ์   ลีลานุช

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวโรนิก้า   วิโนโต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิชาภัค   สุขสมกิจ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อรณัฐ   ส่งวิรุฬห์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อโรชา   ภัทรกรธนกิจ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาทิตยา   ศรสำราญ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทวีพร   เหล่าวิวัฒน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(สายวิชาการออกแบบเกม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธัญญ์นรี   ตั้งศิริดำรงค์พร

คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จันจิรา   นันทจักร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬาลักษณ์   จรุงกีรติวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชฎาทิพย์   ศิริจารุกุล

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชนิกานต์   โสมสัย

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก

ชุติศา   ศิริพงษานุวัฒน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แพรวฤดี   ฤกษ์พินธุวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรียาภรณ์   จันทร์ฉาย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด

วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพชรพริ้ง   ทองคำดี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) ฯลฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาวินี   อัจจิมากุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รัตนากร   แซ่งู้

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิญญา   ครองเพียรเลิศ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเที่ยววิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัจฉราภรณ์   กุ้งหล้า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อุทัยวรรณ   สุวรรณวีรกุล

คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ไอยลัดดา   ขีดวัน

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กานดา   อนงค์ลักษณ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฏฐ์นรี   วงศ์กำชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

ปิยดา   อัศวกวินทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิชญา   พืชธงชัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วรธร   ศรีธูป

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

เจ๋อฮุย   ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โชติมนต์   สิทธิพงศธร

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณัฏฐ์วดี   อมรรัชยาวิจารณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธิรดา   อภิรักษ์อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แพรวพรรณ   ศิริปะกะ

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เมธินี   เมธีวรรธนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิริรัตน์   จตุรพูลลาภ

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนิดา   ก้อนฆ้อง

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สุรีย์   ตู้

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รชาดา   ลิ้มมหาสุคน

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหารวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐิติมน   ยุติธรรม

วิทยาลัยการจัดการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วนาลี   แสนคำใฮ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

สรณีย์   เฟื่องเนียม

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุนิสา   คชรัตน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จรรยาลักษณ์   ทองอยู่

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปุนิมา   ยาโด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จุติภัทร   ค้าขาย

คณะอักษรศาสตร์

 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประภัทสรา  บุญทวีกุลสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดารนา ทิมอรุณ

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุพัตรา  สุรชัยเกษม

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุธาทิพย์ พึ่งธรณี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

เทียนสี  กันทะเสมา

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณัฐชญา  จันทร์เต็ม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนพรรณ  พุทธานุภาพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปภาดา  ศิริสุวัฒน์

คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วรรณพร  จันแจ้ง

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กนิษฐา  จันทร

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาทิตยา  ทองจันทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มนัญชยา  เหล่าวณิชย์พงษ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุบลวรรณ แข็งขัน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภัทรียา   อับดุลสลาม    

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปนิเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิวรรณ   คุรุเสถียรสกุล 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

สุภาภรณ์   พงษ์สังข์

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ

ชวพร   ลาภทวี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ณัชชา   สิริวร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มณธิพา   ร่วมเจริญ

 คณะสังคมศาสตร์

สาขาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัชรนินท์   ศิริทรัพย์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

นัจรี   กิตติวราวุฒิ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วิชาเอกศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุทธิพร   อู่ศิริ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ณิชา   สมรรคเสวี 

คณะมัณฑนศิลป์ 

สาขาออกแบบเซรามิค

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิปุณ   ประกฤติพงศ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา 

ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภรภัทร   ภู่ฤทธิ์  

  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หฤทัย   พงษ์ศิริโสภาพร   

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชริศา   ไชยศุภรากุล    

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ณัฐชรินทร์   ขาวล้ำเลิศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นันท์ชนก   อาภากุล  

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัญชนา   ชัยฉัตรพรสุข 

 คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมัชญา   ปิยะนันท์ 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา

นทีนันท์   อัจฉริยวรานนท์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

จีรวรรณ   คุณะเพิ่มศิริ  

นิเทศศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สุวดี   มุ่งสิริขจร 

คณะมัณฑนศิลป์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชิตวัน   พิริยะพงศ์ไพโรจน์ 

คณะมัณฑนศิลป์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิตติยา   แผ่นคำ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กมลทิพย์   ทองสุกใส  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภัทรสุดา   ยุทธคราม 

คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปวริศา   ธนวจีรัณ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมือง

และการระหว่างประเทศ

ภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนัสนันท์   กนกวัฒนะพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ทัศนศิลป์-เซรามิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิมพ์รัตน์   มีมานะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นนท์กมล   ลิ้มธนะกุล

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปพิชญา   สาระภี

คณะพลศึกษา สาขาวิชานันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัชรี   อริยะ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC)

เสาวนีย์   รันระนา

คณะพลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อารญา   แจ่มจันทร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วรินทร์ธร   วรบวร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อรพินท์   นาคสมบูรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชญารัตน์   สิทธิเวทย์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อคิราภ์   ไกรนรา

คณะศิลปกรรมศาสตร์  การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชนนิกานต์   แก้วคุณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชณภรณ์   มาลยมณฑล

คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฐิติพร   อุทานวรพจน์

คณะ วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

หวั่นฉี   จวงเจือวงศ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วนัชพร   พงศ์สุประดิษฐ์

การแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วนัชา   หีบเงิน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิริกร   ชัยมงคล

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปรมวดี   ดำรงถวิลวงศ์

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณัฐตยา   ครองบ้าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

วรันธร   ขยันยิ่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

สุทิพย์   แซ่อึ้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

น้ำฝน สะโนนอก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พรพรรณ   แซ่แต้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิภาพร  เสรีไพศาล

ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ณัฐนันท์   วงษ์พันสวัสดิ์

คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC)

ปัญญาพิมพ์   ภูริปรีชา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

กนกวรรณ   เดชเดิม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

 

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )