สาระน่ารู้

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

  

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )

 

ชื่อ - นามสกุล

คณะ

มหาวิทยาลัย

นางสาวมารีนา เอี่ยมลออสุข

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวเมธินี เมธีวรรธนะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวณิชารีย์ ญาติมิ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT)

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอัญชิษฐา   จินดาบุรินทร์

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวชลธิชา ทรัพย์สมบูรณ์

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่โอว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปภาวรินท์ เลิศอัมพรพิทักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอาศิรา วิจิตรทองเรือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุพิชชา ศุภลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวชนนิกานต์ แก้วคุณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี เครื่องกล

และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอำไพพรรณ สุทธิกุลการณ์

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอังคณา จิรพานุรักษ์

คณะสหเวชศาสตร์

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวศุภรา รุ่งสุริยะวิบูลย์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนภัสสร รุ่งศิลป์

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววรวรรณ บุษรารัตนโกเมน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

(เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา

อุตสาหการ การบินและอวกาศ

 ไฟฟ้าเครื่องกลฯ วัสดุ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรรณีรัตน์ เมธาวีสรรเสริญ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปุริมา โภคา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี เครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุจิตรา ประสพดี

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกนกกานต์ หาญมุ่งธรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนิตยา จงจิตรวาที

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอุษณีย์ ว่องธนชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวขัตติยา สุวรรณดี

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวโชติกา ภูมาลา

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววิภาดา ผาบจันดา

คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสิริธกรณ์ ศรีนิธิโรจน์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวถิราภรณ์ ตวงสินธนากุล

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมนัญชยา เหล่าวณิชย์พงษ์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมณีพร จารุพิสิษฐ์

คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธนพร อยู่ดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกมลา พลทามูล

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาววนิดา เกียรติวิศาลกิจ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกชกร หวันตาหลา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววิกานดา รุ่งสุริยะศิลป์

คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาการอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปรางทอง แน่นอุดร

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกาญจณา เปี่ยมสุขสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัชชา สิริวร

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวภัคจิรา ด่านประสพสุข

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวเมนัสวี มีทั่ง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวพีรญา มั่นคง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชาริษมา สมบูรณ์เจริญศรี

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชารียา ยาใจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาวทศพร ตั้งอุดมกาญจน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวนพรัตน์ งาเฉลา

คณะเกษตร สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนภัส เล็กวงษ์เดิม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

(วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนัชชา สุคนธะสังข์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวประกอบศรี ชูฤกษ์

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวปรียาภรณ์ ฉันทวโร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปวีณรัตน์ วงษ์สวาท

คณะเทคโนโลยีการ เกษตร เทคโนโลยีการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาวเปรมใจ กิติคำ

คณะอักษรศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววิชญารัตน์ พิชวัชร์จิรฐา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุกัญญา บำรุงศักดิ์ศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสุภัค เหมพรรณไพเราะ

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอารดา คงวัฒน์

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นางสาวชลลดา พิมพาเรือ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

นางสาวชลิตา ภัทรกุลรุ่งเรือง

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวฐิติพร ฐิติปัญญาทรัพย์

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวฐิติรัตน์ ฉายโฉมเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวธนวรรณ จิเหลา

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิค

การแพทย์ หาดใหญ่

สาขาการเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวธัญนิชา แซ่เจี่ย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวปิยะวรรณ กองโฮม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวพรรณราย ทองวัง

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวรพีพร บุญอรณะ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววรัญญา ศรีสมบูรณ์กมล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววิภาวรรณ เรืองดิษฐ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศุภวรรณ ตันติเนาวรัตน์กุล

คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวสุกัญญา ภู่เอี่ยม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

นางสาวเสาวภาคย์ ทองปั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวหทัยพัชร ธรรมจินดารัช

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวอรจิรา ชินอาน

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอังค์วรา บัวขาว

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกมลวรรณ สุนันทาภรณ์

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกุลนันท์ เถาแตงอ่อน

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจิตตวิไล คติบัญชา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร

นางสาวจุฑาทิพย์ ปทุมมาศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปฐพีวิทยา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวฐิติพร วงศ์อดุลวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐวรรณ ตุลารัตน์เรืองนาม

คณะวิทยาการ จัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวดารารัตน์ นุสติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาวน้ำทิพย์ แสงฟ้า

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

นางสาวบุญฑิกา เอื้อธรรมถาวร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปัญจพร พึ่งเกียรติไพโรจน์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพิมพ์ชนก บินกอรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เลือกสอบภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวพูนทอง ชาติทอง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวภารดี ผดุงจิตต์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาวเมทินี เถระกุล

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

นางสาวศรีวรรณ ศิริบุญ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธนนันท์ กมลสุขเกษม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สัตวศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสุภาพรรณ ธนะถาวรวิสูตร

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวอรจิรา ชมพูผุดผ่อง

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกชมาศ ใหม่เจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกัญญาณัฐ จุติธรสกุล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวเกวลี จงอิทธิกุล

วิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจันจิรา วงศ์ศรีเจริญกุล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การถ่ายภาพและภาพยนตร์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวปาลิดา แซ่กัว

คณะอักษรศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวปัถยา ศรีวิภารัตน์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวภิญญดาพัชญ์ ลิขิตกุลเสฏฐ์

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวเพ็ญพิชชา สถานทรัพย์

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวสุพัตรา ใบเงิน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวกรองกาญจน์ พูนพิเชฐธรรม

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวไอรินลดา แถวจัตุรัสธนากิจ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเจนจิรา แอ่งบัวใหญ่

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวพจนารถ จินดาลิขิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวพิมพ์เพชร พรมุนีวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวมณพิรา ธรรมะประโยชน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวศศิธร ตั้งสุวรรณศรี

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุภัค เล็กพูนศักดิ์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา

การประชาสัมพันธ์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวขวัญชนก สันติกุล

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธนัญญา นิติธรไพศาล

คณะอักษรศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุพัชชา ธนะสุข

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวพัชกุล แก้วกำพลนุชิต

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพิมพ์พิรัลพัชร สุริยันชัยเจริญ

คณะ วิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวมณีรัตน์ ภูทองแท้

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวยุพเรศรัตน์ สุทธิวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรัญญา ชูสุขอมร

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววิริยา วโรภาษ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 (การออกแบบเกม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอุไรรัตน์ อิ่มใจ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

นางสาวโชษิตา ศรีโรจนรัตน์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวทรรศิกา ไหมเนียม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวธนัญลักษณ์ แสงสุดใจ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวเบญจวรรณ สิริสกุลธิวากร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ วิวัฒน์ปิยะวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววิระยา ฐิติเวส

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุมิตตา อัศวดิลกชัย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

(ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธัญชนก สุดเกตุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวสิรินทร์ดา เวฬุบรรพ์

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวปาลิกา ราศรี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

นางสาวพรเพ็ญ แซ่จึง

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวมนต์ธิดา อมรเจริญสิน

คณะวิทยาการ จัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวรมย์ยุพา เทพสุวรรณ

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรางคณา อินทรปรีชา

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสุธาทิพย์ ภู่จั่น

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา

การออกกำลังกายและกีฬาศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวหทัยชนก รัตนาชาตรี

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอรุณวรรณ เสรีบริภัณฑ์

คณะอักษรศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอุษา จำแนกสาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวธันยพร ลีนานุพันธุ์

คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพัชรียา ปัญญารัตนกุล

คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-

การจัดการทั่วไป

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์ไพสิฐพิศาล

คณะวิทยา ศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการปกติ)

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

นางสาวศศิธร จันทรมนตรี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (ศศ.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

นางสาวปติณญา ป้อมสอน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวกัญญาณัฐ ทองประเสริฐ

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า

และเครื่องแต่งกาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

นางสาวธมกร โชคจิรวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี-

การบัญชีการเงิน

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวฐิตินันท์ สอนสันต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวทิพย์วิภา พงษ์สวัสดิ์

คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวธนิตา ลีลารังสรรค์

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวนฤมล พวงธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวภัสราภรณ์ พรมแสง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวมุทิตา ทองมาก

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวระพิพรรณ แต้วัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววนิดา จันทร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาววราพร เทศผล

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวหทัยรัตน์ กิตติวราวุฒิ

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวอรกมล นิยม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวไรวินท์ วีระพลิน

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชลดา เจริญรักษ์ปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพัทธมน ปกรณ์กาญจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

(เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา

อุตสาหการ การบินและอวกาศ ไฟฟ้าเครื่องกลฯ วัสดุ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวริญญารัตน์ ลีลาพงษ์เจริญ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจิรพร อินต๊ะพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้า คุณทหารลาดกระบัง

นางสาวใจพร สุขะจูฑะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาวชัญญา จริตกูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

นางสาวญาณิศา รติยานุวัฒน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธัญธร แฉล้มวารี

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววิชยา หวังเชิดชูวงศ์

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสำอางค์

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกมลวรรณ ฟางทสวัสดิ์

คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชวารีย์ ศรีวัฒนวรชัย

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกนกนวล กุณโฮง

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาภาษาไทย - เอกภาษา

เพื่อการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจันทร์จิรา พจนโพธา

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก -

วิชาเอกภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวเบญจวรรณ อัครวงษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพนมพร ทองอ่อน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวภาวิณี จินดาศรี

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววัลลภา สังวาลย์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวศิราพร ประสิทธิ์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุดจรรญา กฤษณะเกษตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจารุนันต์ เชี่ยวสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา

วิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวจันทิกา การเที่ยง

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง พื้นฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวณัฐชา ดียิ่ง

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอรวรรณ บุญไตร

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกรกนก ฤกษ์เกรียงไกร

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกัลยารัตน์ วงศ์ขันธ์

สำนักวิชา ศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวจิรภัทร มงคะสิงห์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาภาษาตะวันออก -

วิชาเอกภาษาเวียดนาม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจิรารัตน์ จงเลิศพานิช

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวมสฤณา วันดียา

คณะโบราณคดี

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวจุฑามาศ จูเผื่อน

คณะมนุษยศาสตร์

และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชา

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวณัฐฑิกา พัฒนวราภรณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวทักษณาวรรณ นินทรัตน์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การโรงแรม เลือกสอบวิชา

ภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวบุปผาพรรณ แซ่เล้า

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบ

วิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปิยากร สินธุรักษ์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์

(รูปแบบ 2) สอบภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุกัญญา รัตนชาติณรงค์

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต [ร.บ. 4 ปี]

(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวอังคณา กระจ่างชิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกานต์ธิดา กองเกิด

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวณิชากร โสดา

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารการเงิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวบุษรา บุญเจริญ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวพรศิริ มหาศรีทะเนตร

คณะบริหารธุรกิจ

วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวสุดาพร ไชยดำ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการปกติ)

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

นางสาวสุรัสวดี ทำเวียง

วิทยาลัยนานาชาติ (English Program) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสุวณี สายประเสริฐ

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวกมลรัตน์ ฝุ่นมะนาว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(การบริหารปกครองท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวกานต์ธีรา ศรีวราพันธุ์

คณะโบราณคดี

สาขาวิชามานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกัชวรรณ พิเชียรรุ่งสกุล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจิราพรรณ พืชธัญญากิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐชนน มงคลสวัสดิกุล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

นางสาวปรัชญา โชติคณาทิศพันธุ์

คณะวิทยาการ จัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวผุสชา งามจรัสกชกร

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวมิลตรา จรกา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววิภา เกตุเห่ง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวสรารัตน์ บำรุงสวัสดิ์

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวสุกัญญา แซ่เจียม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี-

การบัญชีการเงิน

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวสุพัตรา กรึงไกร

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(วิทยุกระจายเสียงและฯ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวปุณิกา ขวัญผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวภัทฐิรักษ์ ธนาศุภวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวรวิสรา พรตระกูลเสรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกชกร วัฒนโพธิดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

(อัญมณีและเครื่องประดับ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกรุณา อยู่สุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวนลินรัตน์ จรัสรัชวรรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวศรัญญา ชาเวียง

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุภัทรา คำแดงไสย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศิริกุล ยิม

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจินดามาศ  สรรพทรัพย์สิริ

คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจริยา   ผลประสิทธิ์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวชลธิชา   ทรัพย์สมบูรณ์

สำนักวิชาการจัดการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวทศพร   พิภพภิญโญ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวทัชชภร   แสนสินรังษี

คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวปาณิสสรา สกุลธนสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปิยพรรณ  จรัญพงษ์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาววิชชุภา  วิบูลย์ภาณุเวช

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวจิณห์วรา   สัลเลขวิทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวฐิติรัตน์   ฉายโฉมเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวราธิตา   สุวรรณอำภา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีนานาชาติ

นางสาวสายธารา   วรรณาศรี

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวภควดี   ชวบรรณกุล

ศิลปะการแสดง

การออกแบบเพื่อการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวชนัดดา   ดีเจริญ

คณะบริหารธุรกิจ

 สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวพริมา   เจียมอุดมสิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวชนิกานต์   จันทร์หีด

ศิลปะการแสดง

การออกแบบเพื่อการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจันทรรัตน์   เตชะรุ่งโรจน์

ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา

ทัศนศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวไลลา   มะหะหมัด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวฐิติมา   ชัยประสพผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอธิจิต   วาจาสุวิมล

คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวนลินนิภา   ศรีวิภาพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววิชชุดา   สุขกลาง

วิทยาการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวอินทุกร   พิษณุวงษ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดวงพร   ชื่นพิศาล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

นางสาวธารินี   มั่นประสิทธิ์

คณะโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอลิษา   บารมี

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวณัฐสุดา   วงศ์วาณิชวัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวนวรัตน์   การโคกกรวด

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพธูรัตน์   วรกุลอมรรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวพีรยา   พนิตอุทัย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสุชานรี   สุทธิไชย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวนิภาพร   เฉื่อยกลาง

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

และการกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปฐมาวดี   ตั้งสกุลวิวัฒนา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวอนิติญา   บุญลา

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกิจพิวรรณ   โชติวิเชียร

คณะศึกษาศาสตร์

เอกจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปวีณา   เรือนอนุกูล

ศิลปะการแสดง

การแสดงและกำกับการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวณัฐหทัย   ปัญญาวัฒนพงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวธนพร   จันทราพรเลิศ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

นางสาวชวัลพร   ศิริวรวาท

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวญาดา   เศรษฐิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณัชชา   อนันตโชติ

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวปิยรัตน์   วัฒนลี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวโยษิตา   วนาพฤกษ์พงศ์

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การจัดการภาคบริการ

และนันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

นางสาวพัชรพร   รวิรุจิพันธุ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณิชา   วุฒิสิริชัย

ผู้นำนันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสุกฤตา   ขุนพรหม

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาเอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

นางสาวอนุสรา   เตชะมีนา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

นางสาววิมลสิริ   อุคติ

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )