สาระน่ารู้

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

  

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )

ชื่อ - สกุล

คณะ

มหาวิทยาลัย

นางสาวปวีณา   ประมุขกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพราวฝัน   เทียนศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรม. เคมี. เครื่องกล. คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวภัคจิรา   เจริญสินสุวัฒน์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอคัมย์สิริ   ภคปรีชาพัฒน์

คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์  เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธิษณา   โกสิยกุล

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พื้นฐานศิลปศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวทัตพร   เกียรติกิตติกุล

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวธันยชนก   วรรธนะชีวะ

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์  เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกุลกนิษฐ์   บุญสร้างสม

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกัญญาณัฐ   เหล่านพกุล

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์  เลือกสอบวิชาภาษาจีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธันยพร   ไกรศรีวุฒิวงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวทวีพร   มิตรประยูร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวชีวพร   ธนาธรรมนันท์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมัญชรี   ยุทธณรงค์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพิชญา   หาญคุณากร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวณัฐนันท์   สุวรรณเกตุนนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจุฑาทิพย์   นากเอี่ยม

คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ สาขาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวพัสวี   กิจทวีพิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวดีนา   ฟักประเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพรายกนก   เลิศวณิชโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวพรนารายณ์   สวิงคูณ

คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรัสรินทร์   ดิษยเรืองรัตน์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวยุพยง   สารวุฒิวรรณ

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวผกาวรรณ   อัศววงศ์สวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวรสสุคนธ์   อรุณรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวภาราดา   ลีหนันทกุล

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพิชชารีย์   อ่ำปลอด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวนิออน   ประกฤติพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอาราดา   คาวาอิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกมลชนก   นวลศรีไพร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศศิลักษณ์   หาญมุ่งธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสรีลักษ์   วงนาค

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนัชฌา   นันทยานนท์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวนลพรรณ   ดิศพัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนัชชา   แสนแพง

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวนัฎฐพร   ตันฮะฮวด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวประภัสสร   จิรธนวิชัย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปิยนุช   คูณสิริไพบูลย์

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวพรทิพย์   สนธิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณัฐธิดา   เพียรเวชสุนทร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

นางสาวกันต์ฤทัย   ปิตวงษ์

คณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวพรพิมล   ประกอบกูล

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเมธานันท์   ภูริโภไคย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาววริศรา   พงษ์พิทักษ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววิริญญ์   ว่องประเสริฐการ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสมรจิตร   งามแสง

คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุพัตรา   ชมสาร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวสุภาพร   สัมโย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวปริยากร   บูรณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวธนวรรณ   พนิตพงศ์ศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวนุชนาถ   ศุภรักษ์เกียรติ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปาริฉัตร   เทพประสิทธิผล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(การออกแบบแอนนิเมชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวพรพินิจ   คุมมาริยะ

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรัชนู   เหนือคูเมือง

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรรณวิสา   วัฒนพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสมหฤทัย   วิทยาธาราธร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอมรพรรณ   เอี่ยมอยู่แท้

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวขนิษฐา   ยอดเพชร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐนิชา   กิติพงศ์สมาน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวธัญรดา   ฟุ้งมงคลเสถียร

คณะสหเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวภิญญ์วดี   เกษสำลี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชนกกานต์   เรือนสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนวภัทร   พุ่มพวง

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวศศิธร   เจริญปาละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวอชิรญา   รอดสมัย

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอริสา   แซ่เจี่ย

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วิทยาเขตสระแก้ว)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจุฑามาศ   สังนุช

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวฐิติรัตน์   หวังศักราทิตย์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปริยา   มหาทรัพย์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนทาห์   ประสานศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพรประภา   ศิริเทพทวี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอิสยา   วารีรัตน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกนกภรณ์   เกิดภิญโญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

วิชาเอกบรรณาธิการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวพรสุดา   ยงนิธิกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเพ็ญศรี   แซ่จึง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนากานต์   บูรพาพิรุณ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐทิยา   พระฉาย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเบญจรัตน์   หงษ์ศรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

วิชาเอกบรรณาธิการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจิรกมล   จันทร์วงค์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจิราวรรณ   มนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนิศา   กากาฟี

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวฉัตรกมล   จีระไพโรจน์กุล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนิกานต์   หวังเจริญ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐวรา   สงวนบุญ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณิชนันทน์   เจิมจุติธรรม

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาภาษาตะวันออก-ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพัณณ์ชิตา   ภูวฐานธีรวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวเบญจรัตน์   ศศิโพธิวัลย์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวภาณุรัตน์   สายด้วง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(การออกแบบแอนนิเมชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวธัญจิรา   สุรชัยดังถวิล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวนิชาภา   พันธุ์พานิช

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวภัทราภรณ์   วงศ์วิวัฒน์ไชย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวกนกพร   สมประสงค์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวทสมา   เทศน์ธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นางสาวสุจิตรา   บรรลือหาญ

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวธัญรัตน์   เอี่ยมสอาด

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)

-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวธารทิพย์   ลาภกิจ

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปัทมา   อรกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวฝนทิพย์   เจริญสุข

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)

-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

นางสาวจิราพร   ลีละปัญญา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพัชรรัตน์   โหตรภวานนท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาววราวัลย์   ฐิติเวส

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวหทัยชนก   อยู่เย็น

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

(เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอัญญวีณ์   จิตจันดา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวณัฐชา   แหล๊ะตี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวอรพร   แป้นบางนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวตรีรัตน์   พิมพ์สวัสดิ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวพัชรพร   ชุ่มคำ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอรุณรัตน์   สาลี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปาจรีย์   สมัครบุตร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวรติมา   ทรัพย์ประเสริฐ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอภิษฐา   เรืองอุไร

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรรณนิภา   ต้นกันยา

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาวกนกอร   ศรีอุดม

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุนิสรา   คชรัตน์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ

-การจัดการทั่วไป

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวจันจิรา   สัตถาผล

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

นางสาวธนาพร   อรจันทร์

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธัญภรณ์   สันติอนุชิต

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพิชชาอร   อาทิตย์วิภาส

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววาสนา   เพ็งสุข

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสิริวรรณ   เอื้ออมรสุข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวโสวรรณ   ตรีคูณสถิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวนภนพิน   สุทธิวรวุฒิกุล

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวพัสวี   ด่านพิทักษ์กุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวภคินี   ประภาศรีวรกุล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวศศิพิมพ์   ศิริบุญญาวงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสิริญญา   กัมพลาศิริ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปริยาภัทร  จงเกษมไพบูลย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวมัลลิกา   คล้ายสมบูรณ์

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพลอยนภัส   สันติอนุภัทร

คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวลัดดาวรรณ   สุขแก้ว

นิเทศศาสตร์เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสุวรรณี   มาดาจันทร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวอลิศรา   บูรพาพิรุณ

 คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวนวพร   งามกมลรัตน์

 สาขาศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวนัฐพร   ศิริวิไลกุล

คณะพลศึกษา

สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปพิชญา   สุมนวรางกูร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวประภากุล   สิทธิสัทธะ

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวแพรวดาว   สุวรรณดี

เทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาววริศรา   สุขเกษม

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพรปรีชา   หงสะเดช

สาขาวิชาพืชสวน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวมนทรัตน์   สุจีรกุลไกร

 คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา : สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวอริสรา   สร้อยสำโรง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวภิระดี   มรกตเกรียงไกร

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวนลินี   นภาโชติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

นางสาวภัทรวดี   ถิ่นอนันต์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรัตกันท์   ด้วงภู

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเสาวลักษณ์   พินิจนันทกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเพชรไพลิน   แซ่อุ้ย

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวเชษฐ์สุดา   เชษฐวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวณัฐชยา   มุจลินทโมลี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวพิธุพร   สีผา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(การออกแบบแอนนิเมชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวรักชนก   ประสพนิล

คณะศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษ/สารสนเทศศาสตร์,ภาษาศาสตร์ ฯลฯ)

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาววรันทร์ภรณ์   คัมภีริชยา

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุกัญญา   ศรีแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุธาทิพย์   ปัญญาแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวอภันตรี   กตาธิการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวจุฑามาศ   ปิยะวงษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวชนารัศมิ์   สุดยูโซ๊ะ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวบุณยนุช   สุธีพันธุ์นุวัตร

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพฤษภา   อภิมหาเกรียงไกร

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววนิดา   คงอนันท์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสุภาวดี   บงหาร

คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวกมลวรรณ   อริยบัญโญทัย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพิริยพร   สุขสวัสดิ์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวมนัญชยา   วิมลโนช

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวเมธาพร   โลวะกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรสธร   รุ่งเรือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวศิริลักษณ์   คมคาย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวศุนัฏฐา   นามแก้ว

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสิวพร   แก้วศรี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวจุฑาทิพย์   โพธารินทร์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นางสาวชนากานต์   เรือนสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชโลธร   อารีปภัสร์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวนวพร   โมรา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปภาวรินทร์   วิสุทธิศิริ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวปิยภรณ์   มงคลกิจธรรม

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปิยะดา   หารชุมเศษ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวพรพรรณ   นิยมราษฎร์

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวมัสริน   บุษบา

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเมษิณี   หวังอริยกุล

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรสสุคนธ์   อ่อนน่วม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวรุจิเรศ   ชนะกานนท์

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสลิลทิพย์   แซ่เอี้ย

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

(วิทยาเขตสระแก้ว)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกมลทิพย์   อู่วิเชียร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่) สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวณัฐณิชา   พณิชจริยภูมิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณิชา   รักสันชาติ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวนิชาพัฒน์   ทองอ้นพิพัฒน์

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวพารุ่ง   ชุมพลอโนมคุณ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววราลี   ชีวศุภกร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ

วิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววิลาวรรณ เต็มบุญบริสุทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศิรินญา   ดอนสนวน

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุจิตรา   แซ่เตีย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอภิญญา   ศรีอยู่ยงค์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ

วิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวนิลิมล   บุญหนำ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวปวีดา   จิระพงษ์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวมิณตรา   เชาวน์ชัย

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการ

วิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา   สุวรรณวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวสุมาลี   นนท์ศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวเสาวลักษณ์  นิติวงศ์ไพบูลย์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกนกพรรณ   เกิดภิญโญ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกัญญาพักตร์   แก้วก่ำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยา

มหาวิทยาลัยบูรพ

นางสาวนิชาภา   กำนัลวิมานพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวทิพยวรรณ   วิทยาเวช

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวมนพิสาร์   เสรีบริภัณฑ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวมุทิตา   วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา

คณะอัญมณี สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเมธาวี   กิตติรัตนไพบูลย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาฯ

พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวลลิตา   เดวี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววรวรรณ   ศุภกฤตกุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศันสนีย์   ตีวรชีวิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิชาเอกธุรกิจเสื้อผ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวโสภิดา   มะลิซ้อน

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกมลทิพย์   ศุขะทัต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

และการบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจิรพันธ์   มูลพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชุลีพร   สุระป้อม

คณะอักษรศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวณัฏฐ์สุดา   นิลดำ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวนภาพร   ถนอมพลกรัง

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวบุญศิริ   มณีโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาววรัญญา   เนื่องพนอม

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจสายการบิน

พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) สอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวสรารัตน์   ศรีภู่

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวสุดารัตน์   สันติเจริญเลิศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุวิมล   เสถียรภูษิตวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวหทัยภัทร   อัมพรไพโรจน์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอรกานต์   จันทร์พิทักษ์

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวรุ่งนภา   โรจน์เจริญงาม

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาววรัญญา   สุปิตาชุน

คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวอรฉัตร   กลิ่นมาลัย

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกชกร   ชัยอิสรากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวจริยาภรณ์   พงษ์รื่น

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวญาดา   บุญนุช

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวธนวดี   ปรีชาพานิช

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพัทธ์ธีรา   ปูชะพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาภาษาตะวันออก-ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวภิญญาพัชร์ อภิธัญเรืองภัทร์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาววิจิตรา   น้อยกมล

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาววิภาวี   เพชรหลายสี

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวสุนิสา   พูนวิสิฐกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ

การจัดการระบบขนส่ง (อุเทนถวาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวอรอุมา   บุญมาเลิศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวเบญญา   แฉล้มวารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวปวีณา   วงศ์เสงี่ยม

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปาริชาต  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพัชรพร   วงศ์อดุลวิทย์

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวภาพิมล   ชัยกิจอุราใจ

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวมณี   พัฒนพงศ์พิบูล

คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวตรีธารทิพย์   ยะโสธร

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปาลิตา   แก้วนุ่ม

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก-ภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเพ็ญพิชชา   นพคุณ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวศุภมาส   เมธีจรัสพงศ์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสุณัฐดา   ไกรวิจิตรกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชุติมา   ช่วยเปรม

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวจิรัชยา   จิตติพงศ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)-การสื่อสารเพื่อ

การจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวณัฐวดี   วงค์สุภานิชกุล

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพัชรี   มหาคราม

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาววิภาวดี   ซึมกระโทก

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจารวี   คำประสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน)

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวนวรัตน์   รัตนอมรภิรมย์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวพรายเลขา   เลิศวณิชโรจน์

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวรินรดา   เขียวมีส่วน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจิตสุภา   ธิเขียว

 คณะศึกษาศาสตร์ 

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวภคมน   ศิริเรือง

คณะมัณฑนศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกัลนิกา   ทิพย์เพชร

ศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวปฐมา   รัตนเสถียร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวเมธินี   กะเต็บหมัด

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปาริชาติ   ศรีสาทร

สาขาวิชานิเทศศิลป์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวพจนีย์   คล้ายอินทร์

 คณะพลศึกษา  

สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวชนากานต์   แสนใหม่

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวนิชาร์   เอกทรัพย์

 คณะพลศึกษา  

สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปิยะพร   สายสิญจน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาศิลปะการแสดง-

การออกแบบเพื่อการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวอรนาฏ   วงศ์หงษ์เหิร

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาการออกแบบทัศนศิลป์-

การออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกัญญารัตน์   ตั้งใจพึ่งธรรม

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวญาดา   ชลสินธุ์

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

และมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวยูถิกา   ภู่ประสงค์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวนัฐหทัย   สุวรรณประพิศ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวพิมลพรรณ   ลีอนันต์

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

นางสาวลัดดาวัลย์   แซ่ฟู

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวทิชากร   คุ้มทวีวุฒิ

เภสัชศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

 

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )