สาระน่ารู้

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

  

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2555 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )

ชื่อ - สกุล

คณะ

มหาวิทยาลัย

นางสาวประภัสสร  เสรีพรประเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวญาดา  เนาวรัตน์กูลชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรนุช  เจษฎาทัศน์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวกัลยกร เลิศสุทธิรักษ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวทวินตรา มะโนสาร

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวธีรนุช สืบสันติกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวธนภรณ์ ชูประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล เคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกฤตธากร เอี่ยมสุทธา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวชนิดา วรวงค์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพาขวัญ สัจจะดำรงค์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวประภัสสร เหลืองรุ่งสว่าง

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวมุกดารัตน์ จงเลิศพานิช

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนันทพร ดิศพัฒน์

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปรียาภรณ์ ขัตติยาภิรักษ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวญาดา ชลสินธุ์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวผกาวรรณ อัศววงศ์สวัสดิ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธนาภรณ์ วิทยาธาราธร

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวชนิดา กิจวัฒนาไพบูลย์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจันจิรา พืชธัญญากิจ

คณะสหเวชศาสตร์

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชวิศา วศินชัชวาล

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสิรนาถ จีรวัฒนวาทย์

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาววริศรา สุขพรชัยกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี

สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพิมพ์ชนก เดชากรณ์

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัชชา ศรีประกฤติ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฏฐา แกล้วเกษตรกรณ์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการการผลิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรรณพร วัฒนพรภิรมย์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุวิชญา ชลสินธุ์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพัทธมน วงษ์รัตนะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวชุติกา จินดาบุรินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสุณิตา เดชมงคล

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวอิสริยา หอมจันทร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววัชรี แก้วสุทธา

พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นางสาวชนัฎฐา ลาภสุนทรพิทักษ์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวหทัยภัทร รุ่งรัศมีเจริญ

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุจิตรา หวังแอบกลาง

คณะประมง สาขาวิชาประมง

(สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวเพ็ญสิริ ศิริพานิชย์

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววรรมน บริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวอภิสรา พันเลิศจำนรรจ์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุวิษา ณรงค์แสงอรุณ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพลพริม วัฒนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พื้นฐานศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวณนพัช เหล่าไพบูลย์กุล

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศิรินทร์ มีศรีกมลกุล

คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุปรียา บุญศร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสินีนาถ อธิปัญญาสุดเลิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศศิมา พนมใส

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธิษณา โกสิยกุล

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนัชฌา นันทยานนท์

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก

กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววรนิษฐา สาขากร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนัชชา จริยาสิริสุข

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกัตติกา ตันหยง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวธันยพร ประดิษฐ์ศรีสกุล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพุธิตา สายงาม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววาริพินทุ์ ศรีทา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา เพียรเวชสุนทร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเมธานันท์ ภูริโภไคย

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปริยากร บูรณะ

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวธนวรรณ พนิตพงศ์ศรี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธัญญาพร กรรมสิทธิ์

คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพฤษภา อภิมหาเกรียงไกร

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพัสวี กิจทวีพิพัฒน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม

เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พื้นฐานศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอรกาญจน์ ชูกิจรุ่งโรจน์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ โอ่งเคลือบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปฏิญญา หาญวิวัฒนกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวมนัญชยา วิมลโนช

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวปภาวรินทร์ วิสุทธิศิริ

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวสกุลทิพย์ อินทร์พิทักษ์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปวีดา จิระพงษ์

พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นางสาวไพลิน บุญวิวัฒนานันท์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจิตสุภา ธิเขียว

คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวเฉลิมลักษณ์ อุดมชัยพร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวพัณณิตา พรหมรักษา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

(สถานที่จัดการเรียน ซอยระนอง2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวสุนิสา ฉิมมา

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวมัญชรี ยุทธณรงค์

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววรรณิสา ฮวบเอม

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวตรีธารทิพย์ ยะโสธร

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา จันทะพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นางสาวชุติมา ช่วยเปรม

คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวธารทิพย์ ลาภกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววงศ์ศิริ อู่เพียรพงษ์

คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวนชลีติ เทวกุล ณ อยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวธนาพร อรจันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวประพิมพร เขียวยันต์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวโสวรรณ ตรีคูณสถิต

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวพรายเลขา เลิศวณิชโรจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วศ.บ. (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรสสุคนธ์ อรุณรัตน์

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวพรทิพย์ อภิสิทธิ์ภิญโญ

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวอภิรดี นันทโรจน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวศิริพร ภิระบรรณ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวณัฏฐาภรณ์ วัฒนธนาพันธุ์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกิติพร จันตระกูลชัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 (ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชนัญชิดา ภัทรเกียรติคุณ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวณัฐนรี ภัทรหิรัญ

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวมินตรา ทองบ่อ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

สาขาวิชาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวรุ่งทิวา มังกาละ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววารุณี คุณะเพิ่มศิริ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวศจี บุญคงทน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกชพร เลาหเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกนกวรรณ ดงพะจิตร

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวกมลชนก สุขพัฒนาการ

คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวจริยา ศุภเกต

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวจารุวรรณ ฉายาวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวฐิติพร กาญจนพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวณัชชา สุขศิริ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวณัฐสุดา เงินเนย

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวธนาภรณ์ โพธิ์พิทักษ์กุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวธนาภรณ์ เอื้ออำพน

วิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปวีณา กาญจนเกตุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวพรพรรณ ขาวเกิด

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพิมพ์ใจ มนังสถิตย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวณัฐนันท์ พิชวัชร์จิรฐา

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ. 4 ปี) สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวภิญญาพัชร์ สุทธิพรธนานันท์

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ. 4 ปี) สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวมัลลิกา เทิดศรัณย์

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววราภรณ์ ศรีสมบูรณ์กมล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววราภรณ์ ศรีวะรมย์

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

 สอบวิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววิณัฐดา คัดถาวร

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวติยพร เดชะตุงคะ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์

และนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

 สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพิมพ์ชนก เจียรวัฒนกุล

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวกัญญารัตน์ สระสาลี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวจิดาภา พันธ์ศรี

คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวชนากานต์ แสวงศรี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวทิพย์สุดา ฉัตรวิมล

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)

 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวทิพย์สุดา เกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวประภารัตน์ จิรสินไพศาล

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ แสงทองสุขศรี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวพุธิตา ศุภมาสมงคล

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวภัทราภา แสงสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวรรินทร์มาศ กรีเทพ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวรุ่งนภา พงษ์ศิริโสภาพร

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

และการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวลลิดา เดชะเลิศพาณิชย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววิกานดา ท้าวมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(วิทยาเขตสุรินทร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

นางสาวสุชาดา นาคโคตร

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวหทัยชนก สิมมา

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.กรุงเทพมหานคร

นางสาวอรณี เรืองเดช

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวกนกพร สิริสกุลธิวากร

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นางสาวกัญญารัตน์ ม้วนโคกสูง

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวคีรีมาศ จินดา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวธมนวรรณ รัตนวราห

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 (ออกแบบแอนนิเมชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวนาถรัตน์ ผาติสุรัติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตบางพระ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวนีรนุช สะอิ๊ด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวปทุมรัตน์ แซ่หวง

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ

สอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรรินภักษ์ ละหุ่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเวธนี ลาวทอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวสิริรัตน์ โชติศิริ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวสุณิสา แก้วคีลี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวอรชพร สร้อยงาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

วิชาเอกสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวภัทรภร ปิ่นประสงค์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวภัณฑิรา ภัทรพงษาธิต

คณะวิทยาการจัดการ

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวจีระวรรณ ถนอมศิลป์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณัฐฐาพร อุปคำ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวเธียรภรณ์ ศรีวรกุล

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวนภัสสร ตั้งวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

 วิชาเอกสารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนาริ กีรติสถิตพร

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นางสาวนุสรา หวังพิทักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

(วิทยาเขตบางพระ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวปนัดดา สุรพล

คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวน พืชไร่นา ฯลฯ) วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพัชรี นวลสาย

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาอังกฤษและการแปล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาววรรณรินทร์ อนันตระกูลไพศาล

สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวศุภิสชา เอื้อสถาพรชัย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสมศิริ พุทธา

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชากายภาพบำบัด

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นางสาวสิริกาญจน์ พงศ์ธนกิตติ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรม

 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวสิรีรัตน์ วะสุขันธ์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ เจริญผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

(ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจารุวรรณ ซังปาน

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณิชชา วณิชไชยกร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

เลือกสอบวิชาภาษาจีน (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปณิชา จอมสิริภัค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวมานิตา สิงห์รุณ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวรัชฎา ศิริทรัพย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวรินธรรม สารีเพ็ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาววจิรภรณ์ อ่ำกว้าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาววรรณิภา พฤทธิพัฒกุล

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาววิศนี นิยม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววีรวรรณ กิตติวัฒนางกูร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร วท.บ. (4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวศศิธร นุชนามี

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวศิศีระ ทวีสิน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวศิริรัตน์ เรียนเสถียร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกัญญานาตย์ วิเศษโวหาร

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกุสุมา แซ่กัว

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวจิราพร ทองบัวบาน

วิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปาริฉัตร คำทา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวปิยนันท์ เกษแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวพนิดา อิ่มสอน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการปกติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพิสชา วงษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวเพชรรัตน์ พุฒิพสุ

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

สอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสะอาด

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวรัตชา คำสมบูรณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวศศินา มาสุข

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวจันทร์นิภา ศรีเนตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวฐิดาพร เดชสุวรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ

าสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวดวงดาว เชี่ยวเชิงกล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (ออกแบบแอนนิเมชั่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวทิพย์มณี เจริญทรัพย์

คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวน พืชไร่นา ฯลฯ) วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวธัญญา อ้นแสง

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวธัญภรณ์ อินทะโส

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวบุญธิดา อูปแก้ว

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศูนย์หันตรา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวปิยะธิดา คำสุวรรณ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพัชรินทร์ พึ่งมี

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวรินรดา บัวพึ่งน้ำ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาววันวิสา ศรีกาญจน์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาววีร์นันท์ โชติเสถียรทรัพย์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวสรวงสุรีย์ วิวัฒน์ปิยะวงศ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (ออกแบบเกม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุชาดา คดงิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวอัญชลิกา เสงี่ยมจิตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวมัณฑนี ลิ้มสว่างวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวชนนิกานต์ วงค์สุภานิชกุล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวธนภรณ์ มูลศรี

คณะการบัญชีและการจัดการ

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวธัญญธร พฤทธิสาริกร

คณะพลศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวเบญจรัตน์ ภูมิภาค

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวประภารัตน์ แก้วคำมา

คณะศิลปศาสตร์

สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวภัทราพร อัครกันทรากร

คณะบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

าชมงคลกรุงเทพ

นางสาวรุจิกาญจน์ หงส์เลิศฤทธิ์

คณะวิทยาการจัดการ

 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาววนิตา วิรัตน์โยธิน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาววิกานดา สมบัติเจริญบูลย์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสตกมล มีจันทร์

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวสุพรรณณี รัตนารักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเกตุ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวจิตติมา กนกโศภิต

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา พื้นฐานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวชีวรัตน์ สุ่มมาตย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนันทนา วิเศษธนวัฒน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีสากล)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนิษฐา แป้นโต

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวปรางค์วลี ชมภูนุช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอักษรามญชุ์ พัฒน์ธนาโอฬาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

(ออกแบบเกม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวมณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง

คณะครุศาสตร์

 สาขาวิชาการประถมศึกษา

 (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวยุวลี ตวงภักดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาววีรวรรณ เธียรวัฒนานนท์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวกัญญ์ภรณ์ เย็งยูโซ๊ะ

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการประกอบธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจินดารัตน์ ตันตา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจิรญา จันทาทอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจีระนัน โต๊ะเงิน

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวชลดา ศรีทอง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายและการกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวณัฐวรรณ ตั้งกมลสุข

คณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ

 (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวดารารัตน์ แซ่จอง

สำนักวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวพรรัก เมฆาอภิรักษ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวภัทรวดี เอี่ยมวัฒน์

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวภัทราพร เปรมปรีดา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวมณฑิการ์ เผือกวัฒนะ

คณะบริหารธุรกิจ

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

นางสาวศศิธร จันทะโชติ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวกานติมา สุภัณวงษ์

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ  

สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวฐานิตา ชุริกานนท์

คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์  (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวธัญญานันท์ เพิ่มพัฒน์ธนกร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตร วท.บ. (4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวทิพวรรณ ศรีวะอุไร

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวดรัลรัตน์ เขมญาณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวจันทรัสม์ ศรีอรุณ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยว

และการโรงแรม (เขตพื้นที่เชียงราย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา

นางสาวปราณศิลป์ เจนโรจน์อำไพ

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ

สอบวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวพรเพ็ญ โนนน้อย

คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวพรรณทิภา เทียบแสง

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศูนย์สุพรรณบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวพิมพ์วดี คุ้มโชคไพศาล

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวอนุสรา หุ่นช่างทอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวชลธิชา ผลพานิช

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวนชลิตรา เทวกุล ณ อยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอารยา สุรบูรณะทรัพย์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก

นางสาวปรียาภรณ์ อินทรภิรมย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศิลป์

 (วิชาเอกออกแบบเรขศิลป์)

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวภัทรพร มณีเติม

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (คบ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวสมฤดี สุดสวาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวอิสริญา มิตรน้อย

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวธัญลักษณ์ ตรีวิทยากรานต์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวจันทร์จิรา คงวัน

วิทยาลัยนานาชาติ (English Program) สาขาวิชาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวณิชาภัทร โอวาทวิจัย

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสัตตกมล เครือแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวประภัสสร แซ่ลี้

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.กรุงเทพมหานคร

นางสาวขวัญพิมล สิริพลวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวถาวรีย์ อุดมรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นางสาวธนพร อินทรปรีชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวกัญญาณี วัฒนมงคลศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวยศวดี มาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอิศรา เจนสุดรักวงศ์

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอภัสนันท์ ชัยวินิตย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

หมายเหตุ : ยังมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2555 ยังมีอีกจำนวนมาก คุณครูจะทยอยนำมาขึ้นบนเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

( สอบตรง เช่น ทันตแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ )