ถาม-ตอบ

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกระบบ Admissions

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกระบบ Admissions   ประกอบด้วย

       1) ผลการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)่จำนวน 10%

       2) ผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)่ จำนวน 3-5 รายกลุ่มสาระจาก 8 กลุ่มสาระ

           จำนวน 20%

       3) ผลการสอบวัดผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติ (O-NET)่ จำนวน 35-70%

       4) ผลการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการแบบก้าวหน้า (A-NET)่  หรือวิชาเฉพาะ  หรือความถนัด

           เชิงวิชาชีพ ไม่เกิน 3 รายวิชา    จำนวน 0-35%

โดยได้จัดแบ่งเป็น9 กลุ่มคณะ/สาขาวิชา

          1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เช่น  คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์

             **ใช้ GPAX 10%,

             ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

4%

4%

4%

4%

4%

            ** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

7%

7%

7%

7%

7%

         ** ผลการสอบ A-NET 35% ประกอบด้วย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

10%

10%

15%

          2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ทรัพยากร  เช่น

คณะวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

             **ใช้ GPAX 10%,

             ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

3%

3%

5%

6%

3%

            ** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

7%

7%

7%

7%

7%

            ** ผลการสอบ A-NET 35% ประกอบด้วย 

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

5%

10%

20%

          3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์

            ** ใช้ GPAX 10%

            ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

4%

4%

4%

4%

4%

            ** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

8%

8%

8%

8%

8%

            ** ผลการสอบ A-NET 30% ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

10%

10%

10%

          4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้แก่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            ** ใช้ GPAX 10%,

            ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

2.5%

5%

5%

5%

2.5%

             ** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

8%

8%

8%

8%

8%

            ** ผลการสอบA-NET  ประกอบด้วย

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

30%

          5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตร  เช่น  คณะเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมเกษตร  วนศาสตร์  เทคโนโลยีการเกษตร  เป็นต้น

            ** ใช้ GPAX 10%,

            ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

3%

4%

4%

6%

3%

            ** ผลการสอบ O-NET 40% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

8%

8%

8%

8%

8%

            ** ผลการสอบA-NET 30% ประกอบด้วย

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

20%

10%

          6.  กลุ่มสาขาบริหารพาณิชยการบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น

            6.1 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

            ** ใช้ GPAX 10%,

            ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

4%

4%

4%

4%

4%

            ** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

7%

7%

7%

7%

7%

            ** ผลการสอบA-NET 35% ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

20%

15%

         6.2 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว

            ** ใช้ GPAX 10%

            ** GPA จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

5%

5%

10%

            ** ผลการสอบ O-NET 70% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

14%

14%

14%

14%

14%

          7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (การสอน)

              ** ใช้ GPAX 10%,

              ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

4%

4%

4%

4%

4%

              ** ผลการสอบO-NET 40%โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

8%

8%

8%

8%

8%

              ** A-NET 30% โดยจะสอบรวมวิชาเฉพาะวัดแววความเป็นครูในทุกวิชาเอก 10%

                 ส่วนอีก 20% แต่ละวิชาเอกจะไปกำหนดการสอบวิชาเฉพาะในภายหลัง อาจต้องไปจัดสอบกันเอง

          8. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจิตรศิลป์

มัณฑนศิลป์   จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

            ** ใช้ GPAX 10%,

             ** GPA จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่าๆกัน รวม 20% ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

             ** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

7%

7%

7%

7%

7%

            ** ผลการสอบ A-NET 35% โดยแยกการจัดสอบวิชาเฉพาะเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 35% เต็ม ประกอบด้วย

                     - กลุ่มที่สอบปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ได้แก่   การวาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์

                    - กลุ่มเป็นการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่  สอบทฤษฎและปฏิบัติด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ,

                                   สอบทฤษฎีและปฏิบัติด้านการดนตรี  , สอบทฤษฎีและปฏิบัติด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง


          9. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น

            9.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  เช่น  คณะนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์

 มนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น

            ** ใช้ GPAX 10%

            ** GPA จาก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

5%

5%

5%

ที่เหลืออีก 5% ใช้คณิต หรือวิทย์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือศิลปะ

ซึ่งแต่ละคณะ/สาขาวิชาในแต่ละสถาบันจะไปกำหนดกันเอง

            ** ผลการสอบ O-NET และ A-NET ยังไม่ได้ข้อสรุป

            *หมายเหตุ*  เบื้องต้นให้ค่าน้ำหนัก O-NET ระหว่าง 35-70% ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

             และสังคมศึกษาฯ   ส่วน A-NET กำหนดค่าน้ำหนักเบื้องต้น 0-35% ประกอบด้วย คณิต วิทย์ ภาษาต่าง

            ประเทศ หรือทดสอบความถนัด


            9.2 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เช่น  คณะรัฐศาสตร์  นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต้น

            ** ใช้ GPAX 10%,

            ** GPA จาก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

5%

5%

5%

ที่เหลืออีก 5% ใช้คณิต หรือวิทย์ หรือภาษาต่างประเทศ หรือศิลปะ

            ** ผลการสอบ O-NET 70% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

10%

10%

20%

20%

10%