ถาม-ตอบ


 

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นแอร์โฮสเตส กับ อาจารย์ชัยทศ  จำเนียรกุล

 

 

Q  :  อาจารย์คะคือว่าหนูอยากเป็นแอร์โฮสเต หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิหนูควรจะเรียน

       ด้านไหนดีคะ หนูถึงจะได้เป็นโดยส่วนตัวชอบภาษาอยู่แล้วอ่ะคะ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเรียนจบ ม.ปลาย

       แล้วจะเข้าคณะอะไรดีคะ ถ้ายังไงหนูฝากให้อาจารย์ช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะคะ

       าก น.ส.ธราธร เสรีไทรคณา ม.4/3

 

A  :  สำหรับนักเรียนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสนั้น สามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

       แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเรียนกันทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์

       ซึ่งเป็นสายทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  หรือนักเรียนอาจจะเข้าเรียนในสาขาที่เปิดสอน

       ทางด้านธุรกิจการบินโดยตรง เช่น สาขาธุรกิจการบิน (Airline Business Management)

       ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 


 

นิยามอาชีพ

 

             แอร์โฮสเต หรือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน หน้าที่รับผิดชอบโดยทั่วไป เช่น ดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องผู้โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสาธิตอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเดินทาง , ช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน , คอยดูแลให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร และจัดหาที่นั่งให้ , แจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทาง , ให้บริการอาหารเครื่องดื่ม วารสาร หนังสือพิมพ์ ,ช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กเล็ก , ให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้โดยสารที่เจ็บป่วย , ดูความเรียบร้อยภายในห้องผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง


             ผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่กำหนด  ในการรับสมัคร เมื่อผู้ต้องการประกอบอาชีพนี้ผ่านการรับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้บริการเป็นเวลา 3 เดือน  ก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบิน อาจเข้ารับการฝึกในต่างประเทศหรือในประเทศ แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน
 

             เมื่อผ่านการฝึกเป็นพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินแล้วจะได้รับการปรับเงินเดือน และมีค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละแถบพื้นที่การบิน ระยะเวลาและ ค่าครองชีพ ตลอดจนค่าของเงินในช่วงที่ทำการปฏิบัติงานในเที่ยวบินนั้น มีสวัสดิการส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆ และโบนัสจะได้รับประมาณ1-3 เท่าของเงินเดือน ซึ่งแล้วแต่ ผลกำไรของการประกอบการ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ้าปฏิบัติการบินในโซนเอเชียที่นับจากการขึ้นเครื่องบินจนถึงเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินปลายทางใช้เวลาเดินทาง 24 ชั่วโมงจะได้ค่าเบี้ยเลี้ยง (perdiem) ประมาณ 3,500 บาทต่อเที่ยว เป็นต้น
 

             ชั่วโมงการทำงานและการพักจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยทั่วไปแล้ว ถ้าปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ ซึ่งเป็นเส้นทางการบินระยะสั้นๆ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะไม่มีวันหยุดหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ แต่ถ้าบินระยะยาว 1 คืน 1 วัน จะได้วันหยุดพักผ่อน 1 - 2 วัน และในหนึ่งเดือนจะได้วันหยุดพัก 9 - 10 วัน
 

             ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวัน และกลางคืนตามกำหนด ตารางการบิน สภาพการทำงานจะมีความกดดันสูงสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับใหม่  เพราะต้องปรับตัว  และต้องทำความคุ้นเคยกับงาบริการที่ต้องปฏิบัติตนให้ครบถ้วน และถูกต้องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ซึ่งส่วนมากเป็นงานที่ต้องเสริฟอาหาร เดินบริการ ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารตลอดเวลาพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารตลอดเวลา ดังนั้นทางฝ่ายบริหารของสายการบินแต่ละแห่งจะทำการตรวจสอบ ทดสอบความสามารถและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของพนักงานต้อนรับเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 

 


            

             ผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

                  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
                  2. ถ้าเป็นหญิงควรมีความสูงประมาณ 156 -160  เซนติเมตรขึ้นไป อายุ 20-26 ปี
                  3. ถ้าเป็นชายไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารอายุไม่เกิน 28 ปี สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

                      น้ำหนักมีความสัมพันธ์กับส่วนสูง
                  4. พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี  และจะต้องนำผลคะแนนสอบของ TOEIC / TOFEL

                      มาแสดง  โดยมีไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
                  5. มีความสามารถว่ายน้ำฟรีสไตล์โดยไม่หยุด หญิง 50 เมตร , ชาย 100 เมตร
                  6. มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
                  7. มีไหวพริบ และปฏิภาณดี สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

 

             นอกจากนี้ คุณสมบัติทั่วไปที่ควรมี คือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนโสด สายตาดี มีความอดทน มีความพร้อมของร่างกาย และจิตใจทางด้านบริการ ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้โดยสารแต่ละประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงอาจเป็นเรื่องจำเป็นพอสมควร

            

             ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องติดต่อกับสายการบินต่าง ๆ เพราะบางสายการบินรับสมัครผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือสายสามัญเข้าปฏิบัติงานและควรเรียนภาษาอังกฤษ ในสถาบันที่มีการสอบเทียบคะแนน ทั้ง TOEIC และ TOFEL ตามที่ทางสายการบินกำหนดไว้ ถ้ามีสายตาสั้นควรทำการศัลยกรรมช่วย เพราะบางสายการบินระบุในการประกาศรับสมัครไว้เช่นนั้น บางสายการบินอาจประกาศรับสมัครแต่พนักงานต้อนรับหญิงเท่านั้นและการกำหนดส่วนสูงอาจแตกต่างกัน

 

             สำหรับผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะได้รับการอบรมให้บริการผู้โดยสารระดับต่างๆ จนถึงบริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยจะมีค่าตำแหน่งเพิ่มให้ และในบางตำแหน่งต้องมีการสอบ เช่น ตำแหน่ง Purser ครูสอน (Instructor ) In-flight Manager และผู้กำหนดตารางปฏิบัติงานการบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหมด