ถาม-ตอบ

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  ในการทดสอบ A-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

 


1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1.1 การหาค่าความจริงของประพจน์

1.2 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

1.3 สัจจนิรันดร์

1.4 การอ้างเหตุผล

1.5 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียวและตัวบ่งปริมาณสองตัว

1.6 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

2. ระบบจำนวนจริง

2.1 สมบัติของระบบจำนวนจริง

2.2 การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว

2.3 การแก้อสมการ

2.4 การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

3.1 การหารลงตัว

3.2 ขั้นตอนวิธีการหาร

3.3 ตัวหารร่วมมาก

3.5 ตัวคูณร่วมน้อย

4. เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์

4.1 เมทริกซ์และสมบัติของการบวก การคูณ

4.2 ดีเทอร์มิแนนต์และสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์

4.3 การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ โดยใช้เมทรกซ์ผูกพันและการดำเนินการตามแถว

4.4 การแก้ระบบสมการเชิงซ้อน โดยใช้ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์และ

      การดำเนินการตามแถว

5. ฟังก์ชัน

5.1 ความสัมพันธ์ และตัวผกผันของความสัมพันธ์

5.2 ฟังก์ชันและการบวก ลบ คูณ หาร

5.3 ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน

6. ฟังก์ชัน

6.1 ความสัมพันธ์ และตัวผกผันของความสัมพันธ์

6.2 ฟังก์ชันและการบวก ลบ คูณ หาร

6.3 ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน

6.4 ความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน และเส้นตั้งฉาก

6.5 วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา

6.6 การเลื่อนกราฟ

7. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

7.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และสมบัติของเลขยกกำลัง

7.2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

7.3 ลอการิทึมของจำนวนและสมบัติของลอการิทึม

7.4 ฟังก์ชันลอการิทึม

7.5 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม

7.6 อสมการเอกซ์โพเนนเชียลและอสมการลอการึทึม

8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

8.1 การกำหนดค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วย

8.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

8.3 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

8.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุม

8.5 ผลคูณและผลบวกของฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันโคไซน์

8.6 ฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

8.7 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ

8.8 กฎของโคไซน์และไซน์

8.9 การหาระทางและความสูง

9. เวกเตอร์ในสามมิติ

9.1 เวกเตอร์และสมบัติการบวก การลบ การคูณด้วยสเกลาร์

9.2 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ

9.3 โคไซน์แสดงทิศทาง

9.4 การหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน

10. จำนวนเชิงซ้อน

10.1 จำนวนเชิงซ้อนและสมบัติการบวก ลบ คูณ หาร

10.2 สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนและสมบัติของสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

10.3 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนและสมบัติของค่าสัมบูรณ์

10.4 จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และการคูณ การหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

10.5 ทฤษฎีบทของเดอมัวร์และการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

10.6 สมการพหุนาม

11. กำหนดการเชิงซ้อน

12. ความน่าจะเป็น

12.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

12.2 วิธีเรียงสับเปลี่ยน

12.3 วิธีจัดหมู่

12.4 ทฤษฎีบททวินาม

12.5 ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

13. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

14. แคลคูลัสเบื้องต้น

14.1 ลิมิตและความต่อเนื่อง

14.2 อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังกชันพีชคณิต ความชันของเส้นโค้ง

14.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิต

14.4 อนุพันธ์อันดับสูง

14.5 ประยุกต์ของอนุพันธ์

14.6 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต และการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

15. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

15.1 ค่ากลางของข้อมูล

15.2 การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล

15.3 การวัดการกระจายของข้อมูล โดยวิธีการกระจายสัมบูรณ์ และการกระจายสัมพัทธ์

15.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายข้อมูล

16. การแจกแจงปกติ

16.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

16.2 การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

17. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

17.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

17.2 การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช

   2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) คณิตศาสตร์

    เล่ม 1-6 ( ม .4- ม .6)