ถาม-ตอบ

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในการทดสอบ A-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

 

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี) ในการทดสอบ A-NET
 

1. อะตอมและตารางธาตุ

1.1  แบบจำลองอะตอม

1.2  สเปกตรัมของแสงจากอะตอม

1.3  แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

1.4  การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม

1.5  ตารางธาตุ

1.6  สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ

2. พันธะเคมี

2.1  พันธะไอออนนิก

2.2  พันธะโควาเลนต์

2.3  พันธะโลหะ

3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

3.1  สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

3.2  ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุ ตามหมู่ / หมู่ IA IIA และ VIIA

3.3  ธาตุแทรนซิชัน

3.4  ธาตุกึ่งโลหะ

3.5  ธาตุกัมมันตรังสี

3.6  ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

4.1  มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล

4.2  ความเข้มของสารละลาย

4.3  การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี

4.4  สมการเคมี

4.5  การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี

5. ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส

5.1  สมบัติของของแข็ง / การจัดเรียงอนุภาค ของของแข็ง ชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะ

5.2  สมบัติของของเหลว / ความตึงผิว การ ละเหย ความดันไอ จุดเดือดและจุดหลอมเหลว

5.3  สมบัติของแก๊ส / กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สสมบูรณ์การแพร่ของแก๊ส

5.4  เทคโนโลยีเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส / การทำน้ำแข็ง การทำไนโตรเจนเหลว

        การสกัดสารโดยใช้ CO 2 ในรูปของไหล

6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.1  พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี

6.2  ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี

7. สมดุลเคมี

7.1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

7.2  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสภาวะสมดุล

7.3  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร ต่างๆ ณ สภาวะสมดุล

7.4  ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสมดุล

7.5  หลักของเลอชาเตอลิเอ

7.6  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

8. กรด เบส

8.1  สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทร ไลต์

8.2  สารละลายกรดและสารละลายเบส  

8.3  ทฤษฎีกรด - เบส

8.4  คู่กรด - เบส

8.5  การแตกตัวของกรดและเบส

8.6  การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ

8.7  pH ของสารละลาย

8.8  อินดิเคเตอร์สำหรับกรดและเบส

8.9  สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต

8.10  ปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส

8.11  การไทเทรดกรด - เบส

8.12  สารละลายบัฟเฟอร์

9. ไฟฟ้าเคมี

9.1  ปฏิกิริยารีดอกซ์

9.2  การดุลสมการรีดอกซ์

9.3  เซลล์ไฟฟ้าเคมี / เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

9.4  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

10.1  อุตสาหกรรมแร่

10.2  อุตสาหกรรมเซรามิกส์

10.3  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์

10.4  อุตสาหกรรมปุ๋ย

11. เคมีอินทรีย์

11.1  พันธะของคาร์บอน / สูตรโครงสร้าง ไอ โซเมอริซึม

11.2  หมู่ฟังก์ชัน

11.3  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน / สมบัติ และประเภท

11.4  สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

11.5  สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

11.6  สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

12.1  ถ่านหิน / การเกิด การใช้ประโยชน์

12.2  หินน้ำมัน / การเกิด การใช้ประโยชน์

12.3  ปิโตรเลียม / การเกิด การสำรวจ การกลั่น การแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมี ภัณฑ์

12.4  พอลิเมอร์ / ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติ ผลิตภัณฑ์

12.5  ภาวะมลพิษจากการผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิง

13. สารชีวโมเลกุล

13.1  โปรตีน / พันธะ โครงสร้าง ชนิดและ หน้าที่ เอนไซม์ การแปลงสภาพ

13.2  คาร์โบไฮเดรด / ชนิดและโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยา

13.3  ลิพิด / ไขมันและน้ำมัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์

13.4  กรดนิวคลีอิค โครงสร้างของ DNA และ RNA

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช

    2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) เคมี เล่ม 1-5

    ( ม .4- ม .6)

ขอบเขตของเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ในการทดสอบ A-NET
 

1. กลศาสตร์

1.1  การเคลื่อนที่ / ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง เวกเตอร์ของปริมาณต่างๆ ความเร็วสัมพัทธ์

        และกรอบอ้างอิง

1..2  กฎของการเคลื่อนที่ / แรง มวล น้ำหนัก จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง

         แรงเสียดทาน

1.3  การเคลื่อนที่บางแบบ / โพรเจกไทล์ วงกลม ฮาร์มอนิกอย่างง่าย

1.4  งานและพลังงาน / ความหมายและกฎเกี่ยวกับงานและพลังงาน

1.5  โมเมนตัมและการดล / ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการดลและโมเมนตัมในการชน

1.6  การเคลื่อนที่แบบหมุน / หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนต์ของความเฉื่อย

        โมเมนตัมเชิงมุม

1.7  หลักการเกี่ยวกับสภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น

2. กลศาสตร์ของไหล

2.1  สมบัติต่างๆของของไหล

2.2  พลศาสตร์ของของไหล / หลักการของ

2.3  แบร์นูลลี

3. ความร้อน

3.1  อุณหภูมิและความร้อน

3.2  การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน 

3.3  การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายโอนความร้อน

3.4  สมบัติของแก๊สเกี่ยวกับ อุณหภูมิ ความดันและปริมาตร

3.5  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

3.6  พลังงานภายในระบบของแก๊ส

4. คลื่น

4.1  คลื่นกล คลื่นผิวน้ำ

4.2  หลักการซ้อนทับของคลื่น

4.3  สมบัติของคลื่นเกี่ยวกับ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน

4.4  คลื่นนิ่งและปรากฏการณ์การสั่นพ้อง

5. เสียง

5.1  คลื่นเสียง การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว ความเข้มเสียงและการได้ยินของหู

5.2  เสียงดนตรี ระดับและคุณภาพ สเปกตรัมความถี่

5.3  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก บีตส์

5.4  การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียง

6. แสง

6.1  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง

6.2  กรติงและสเปกตรัมของแสง

6.3  การกระเจิง

6.4  ปรากฏการณ์เรือนกระจก

6.5  การเกิดภาพจากการสะท้อนที่กระจกเงาราบ และกระจกโค้งทรงกลม

6.6  การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง

6.7  ทัศนอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์

6.8  ปรากฎการณ์บางประการของแสง เช่น การกระจายแยกสี การสะท้อนกลับหมด รุ้ง มิราจ

6.9  ความสว่าง

6.10  ตาและการมองเห็นสี

6.11  การผสมสารสีและการผสมแสงสี

7. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

7.1  ฟ้าสถิต / แรงระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การประยุกต์ความรู้

7.2  ไฟฟ้ากระแส / กระแสไฟฟ้าในตัวนำ กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

7.3  การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี การหากระแสไฟฟ้าในวงจร

7.4  เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ

7.5  สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก

7.6  ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

7.7  แรงระหว่างประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่หรือกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก

7.8  การประยุกต์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า แกลวานอมิเตอร์

7.9  แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

7.10  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

7.11  ไฟฟ้ากระแสสลับ

7.12  กำลังและพลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

7.13  อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนและการใช้อย่างปลอดภัยที่ควรทราบ

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8.1  ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์

8.2  การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8.3  ความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงต่างๆ

8.4  โพลาไรเซชัน

9. ฟิสิกส์อะตอม

9.1  การค้นพบอิเล็กตรอน

9.2  แบบจำลองต่างๆของอะตอม

9.3  สเปกตรัมจากอะตอม

9.4  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก

9.5  ทฤษฎีของโบร์

9.6  การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์

9.7  รังสีเอกซ์

9.8  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

9.9  อะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม

9.10  เลเซอร์

10. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

10.1  องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม

10.2  กัมมันตภาพรังสีและการเปลี่ยนนิวเคลียส

10.3  แรงนิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ยว

10.4  ไอโซโทปและเสถียรภาพของนิวเคลียส

10.5  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน

10.6  การใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและ พลังงานนิวเคลียร์

10.7  อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

11. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้และควบคุมที่ควรทราบ

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช

    2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) ฟิสิกส์ เล่ม 1-3

    ( ม .4- .6)

 ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)ในการทดสอบ A-NET
 

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

1.1  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.2  การศึกษาชีววิทยา

1.3  เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

1.4  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

2.1  ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

2.2  การรักษาดุลยภาพของร่างกาย

2.3  ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพ

2.4  ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพ

2.5  ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลภาพ

3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์

3.1  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

3.2  การรับรู้และการตอบสนอง

3.3  ระบบต่อมไร้ท่อ

3.4  พฤติกรรมของสัตว์

3.5  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

4. การดำรงชีวิตชองพืช

4.1  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

4.2  การสังเคราะห์ด้วยแสง

4.3  การสิ้นพันธุ์ของพืชดอก

4.4  การตอบสนองของพืช

5. พันธุศาสตร์

5.1  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

5.2  ยีนและโครโมโซม

5.3  พันธุศาสตร์

5.4  วิวัฒนาการ

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

6. นิเวศวิทยา

6.1 ระบบนิเวศ

      6.1.1  ความหลากหลาย

      6.1.2 ความสัมพันธ์

      6.1.3  การถ่ายทอดพลังงาน

      6.1.4  การเปลี่ยนแปลงที่

6.2 ประชากร

      6.2.1  ความหนาแน่นและการแพร่กระจาย

      6.2.2  ขนาดของประชากร

      6.2.3  แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร

      6.2.4  แบบแผนการมีชีวิตรอด

      6.2.5  ประชากรมนุษย์

6.3 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

       6.3.1  มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ

       6.3.2  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์

-   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช

     2544 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท ) ชีววิทยา เล่ม 1-6

     ( ม .4- .6)