ถาม-ตอบ

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาสังคม ในการทดสอบ A-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

 

 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์

          วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และผลงาน สร้างสรรค์ของมนุษย์

เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เป็นต้น ส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของ

มนุษย์ สภาพแวดล้อม ในสังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา

เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น

          วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และ

มีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อ

การเรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1. ประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ

2. หลักธรรมของศาสนาต่างๆ

3. พุทธศาสนสุภาษิต

4. พระไตรปิฎก

5. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ

6. ชาดก

7. หน้าที่ชาวพุทธ

8. วันสำคัญทางศาสนาและศาสนพิธี

9. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

10. หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

1. การเป็นพลเมืองดี

2. สิทธิมนุษยชน

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

4. สังคม สังคมไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

5. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ

6. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ

7. การเมืองการปกครองไทย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

     - ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์

     - ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

     - ความหมายและความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจ ครัวเรือน, ธุรกิจ, รัฐบาล

     - แนวคิดพื้นฐานของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการ

2. การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างเหมาะสม

     - ปัญหาและประโยชน์

3. กระบวนการและผลการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและการบริการ

4. ระบบสหกรณ์

5. เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

6. การใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน

7. ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

8. กลไกราคา

10. หน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและแหล่งรายได้ของรัฐบาล

     - การเสียภาษีอากร

11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

1. ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

     - พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย

     - พัฒนาการประวัติศาสตร์สากล

     - ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทย + สากล

2. พัฒนาการของมนุษยชาติ

     - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ + สภาพแวดล้อม

     - พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปกรรม

     - ผลกระทบของการสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบต่อประเทศไทย

    และโลก

4. ความเป็นมาของชาติ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

5. บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

6. วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1. ภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

2. การเลือกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ชนิดต่างๆเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางภูมิศาสตร์กับ

    การจัดการ

     - แผนที่ชนิดต่างๆ

     - ภาพถ่ายทางอากาศ

     - ภาพถ่ายจากดาวเทียม/ยานอวกาศ

     - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข

     - บทบาทขององค์กรต่างๆ

6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม

7. สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

8. จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. การติดตามเลือกรับข่าวสารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อการเฝ้าระวัง

    และติดตาม สถานการณ์ ในระดับประเทศและโลก

 

* * * ข้อสอบ A-NET เนื้อหาเหมือน O-NET แต่มีระดับพฤติกรรมสูงขึ้น

มีความยากมากกว่าระดับ ONET * * *

 

ข้อสอบแต่ละฉบับประกอบด้วยข้อสอบ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสัดส่วนต่อเนื้อหา ดังนี้

เนื้อหา

สัดส่วนตามคะแนน

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

20 %

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

20 %

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

20 %

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

20 %

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

20 %

รวม

100 %

หมายเหตุ : ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไม่มีข้อสอบอัตนัย