ถาม-ตอบ

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาภาษาไทย ในการทดสอบ A-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

 

 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติ ของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์

          วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และผลงาน สร้างสรรค์ของมนุษย์

 เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เป็นต้น ส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา

ของมนุษย์ สภาพแวดล้อม ในสังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา

เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น

          วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และ

มีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อ

การเรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)

มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2544 ดังนี้

1. การอ่าน

 • การตีความ แปลความ เข้าใจความหมาย ขยายความ และสรุปความ

 • การใช้ข้อมูลจากการอ่านให้เป็นประโยชน์ ( เพื่อหาข้อมูลความรู้ , เพื่อกิจธุระ )

 • การวิเคราะห์คุณค่าเรื่องที่อ่าน

2. การเขียน

 • การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา

 • การเขียนสรุปความ

 • การลำดับความคิด

 • การเขียนเชิงวิชาการ

 • การเขียนเชิงกิจธุระ

 • การแสดงทรรศนะ

 • การใช้เหตุผล

 • การโต้แย้ง

3. การพูด

 • การพูดในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสมตามกาละ เทศะ และบุคคล

4. หลักการใช้ภาษา

 • ธรรมชาติของภาษา

 • ลักษณะของภาษาไทย

  • เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

  • การสร้างคำ ความหมาย หน้าที่ของคำ ชนิดของคำ

  • การเรียงประโยค ชนิดของประโยค

  • การใช้สำนวนไทย

  • ระดับภาษา

 • ความเปลี่ยนแปลงของภาษา

  • คำยืม สำนวนต่างประเทศ

  • ภาษาถิ่นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม

  • ภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาสื่อมวลชน ภาษาการเมือง ภาษาธุรกิจ

5. วรรณคดีและวรรณกรรม

 • องค์ประกอบของงานประพันธ์

 • ฉันทลักษณ์

 • พัฒนาการของวรรณคดีไทย

 • ประเภทของวรรณคดี

 • คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ( กลวิธีการประพันธ์ ภาษา โวหารภาพพจน์ )

 • คุณค่าด้านเนื้อหาและแนวคิด

 • คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

 

ตารางแสดงสัดส่วนของเนื้อหาข้อสอบ A-NET วิชาภาษาไทย

เนื้อหา

สัดส่วนตามคะแนน

การอ่าน

25%

การเขียนและการพูด

25%

หลักการใช้ภาษา

25%

วรรณคดี / วรรณกรรม

25%

รวม

100%