แนะนำคณะ


 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Image hosted by Photobucket.com

     

คณะอักษรศาสตร์มี 11 ภาควิชา ได้แก่

1.  ภาควิชาภาษาไทย

2.   ภาควิชาภาษาอังกฤษ

3.  ภาควิชาประวัติศาสตร์

4.  ภาควิชาภูมิศาสตร์

5.  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

7.  ภาควิชาปรัชญา

8.  ภาควิชาศิลปการละคร

9.  ภาควิชาภาษาตะวันออก

10. ภาควิชาภาษาตะวันตก

11. ภาควิชาภาษาศาสตร์

12. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

 

                    การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี                   

                      คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

แอดมิชชั่นส์กลาง ( รับจำนวน 310 คน )

             สาขาวิชาอักษรศาสตร์ รูปแบบที่ 1                                                                                  

GPAX     10 %

O-NET    35%

A-NET    35%

GPA       20 %

 

 

   - ภาษาไทย

5 %

   - ภาษาไทย

10 %

   - ภาษาไทย 2

10 %

   - สังคม

5 %

   - สังคม

10 %

   - ภาษาอังกฤษ 2

10 %

   - ภาษาอังกฤษ

5 %

   - ภาษาอังกฤษ

15 %

   - คณิตศาสตร์ 2 หรือ
     วิทยาศาสตร์ 2

15 %

   - คณิตศาสตร์

5 %

 

 

 

 

              สาขาวิชาอักษรศาสตร์ รูปแบบที่ 2                                                                                 

GPAX     10 %

O-NET    35%

A-NET    35%

GPA       20 %

 

 

   - ภาษาไทย

5 %

   - ภาษาไทย

10 %

   - ภาษาไทย 2

10 %

   - สังคม

5 %

   - สังคม

10 %

   - ภาษาอังกฤษ 2

10 %

  - ภาษาอังกฤษ

5 %

 - ภาษาอังกฤษ

15 % 

   - ภาษาต่างประเทศอื่น 

      ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

15 %

 

                                  แอดมิชชั่นส์ตรง                                        

โครงการภาษาและวรรณคดีไทย  ( รับจำนวน 15 คน )

-   GPAX

เกณฑ์การรับเข้า

-   สอบเพิ่ม 3 วิชา

 

1. หลักภาษาและการใช้ภาษา

2. วรรณคดีไทย

3. เรียงความ

-   GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนรวมวิชาภาษาไทย 4.00    หรือ 3.50 พร้อมผลงานพิเศษด้านภาษาไทย

-   ผลคะแนนสอบ CU-TEP

-    คะแนนภาษาไทยที่สอบเพิ่มแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 65 %

-   สอบสัมภาษณ์

-    คะแนนสอบ CU-TEP เมื่อเทียบกับ TOEFL แล้วไม่ต่ำกว่า 470

 

โครงการจุฬาฯ-ชนบท ( รับจำนวน 3 คน )

 ใช้การสอบรูปแบบของแอดมิชชั่นส์กลาง

 

โครงการพัฒนากีฬาชาติ ( รับจำนวน 2คน )

 ใช้การสอบรูปแบบของแอดมิชชั่นส์กลาง