Gallery

 

 

 

 

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 26-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ