แนะนำคณะ

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทางด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงดีเด่น และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เริ่มสถาปนาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 โดยหลวงดำริอิสรานุวรรตน์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง และท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ของคณะฯ ในระยะเริ่มแรกได้ก่อตั้งเป็น แผนกวิชาการบัญชีโดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

 

●   หลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาตรี

●   หลักสูตร 5 ปี ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาโท

 

คณะฯ ได้พัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการให้เจริญก้าวหน้าต่อเนื่องมาเป็นลำดับ และ จะมีอายุครบ 69 ปีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

 

ปัจจุบันคณะฯ มีภารกิจหลักที่สำคัญคือ การจัดการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มีครบทั้ง 4 ระดับ คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
 

 

ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มี 8 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการบัญชี

2. สาขาวิชาการเงิน

3. สาขาวิชาการตลาด

4. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5. สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

6. สาขาวิชาการบริหารอุตสาหการ และปฏิบัติการ

7. สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

8. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

หลักสูตรนานาชาติ มี 3 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาการบัญชี

2. สาขาวิชาการเงิน

3. สาขาวิชาการตลาด

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

 

 

ระดับปริญญาโท

 

หลักสูตรภาษาไทย มี 4 หลักสูตร

1. ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)

2. ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA)

3. ปริญญาโททางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

4. ปริญญาโททางบริหารธุรกิจเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ (HRM)

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มี 1 หลักสูตร

1. ปริญญาโททางการตลาด (MIM)

 

หลักสูตรนานาชาติ มี 2 หลักสูตร

1. ปริญญาโททางการเงิน (MIF)

2. ปริญญาโทบริหารสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (IMBA)

 

หลักสูตร 2 ภาษา

1. ปริญญาโททางการบัญชี (MAP)

2. ปริญญาโทระบบสารนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

 

 

ระดับปริญญาเอก

 

หลักสูตรนานาชาติ มี 2 หลักสูตร

1. ปริญญาเอกทางการตลาด (DPM)

2. ปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)

 

ในด้านต่างประเทศ ด้วยคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ และคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ ทำให้คณะฯ ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ โดยในปี 2543 คณะฯ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติให้เป็นสมาชิกของ PIM (Program in International Management) และเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางบริหารธุรกิจแห่งเดียว ในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก

 

ในปัจจุบันนอกจากความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษากับสมาชิกใน PIM แล้ว คณะฯ ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทางบริหารธุรกิจ หลายสถาบันจากนานาประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน และในปีการศึกษา 2547 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมกับ The Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์

 

 

หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นนวัตกรรมอุดมศึกษา 5 ปี ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ หลักสูตรแรกในประเทศไทย

 

หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ถือเป็นการพลิกรูปแบบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการออกแบบมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ และรู้สึก ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อออกไปรับใช้สังคม

 

โครงสร้างทั้งสองหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานการอุดม ศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรด้านบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants) ที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด โดยการนำองค์ความรู้ที่สำคัญทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประสมประสานกัน และใช้กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และการตัดสินใจของผู้บริหาร (Managerial Decision-Making) เป็นตัวตั้งแทนการใช้ศาสตร์แต่ละด้านเป็นตัวตั้ง

 

เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่นี้ มุ่งเน้นการประสมประสานความรู้จากศาสตราจารย์แขนงต่างๆ เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในทางธุรกิจ ผ่านการศึกษาในชั้นเรียน การศึกษาอิสระ การฝึกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมจริงทางธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ธุรกิจพึงมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้รอบ ให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของหน้าที่งานต่างๆ ทางธุรกิจแบบบูรณาการ ปลูกฝังจริยธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และปิดท้ายด้วยการฝึกงาน และการจัดทำโครงการอิสระด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจภาระความรับผิดชอบในโลกของการทำงานจริงก่อนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโท

 

หลักสูตรในระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่เจาะลึกในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ โดยมุ่งเตรียมความพร้อมในการไปเป็นผู้บริหารระดับกลางเพื่อรับผิดชอบในด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ โดยเปิดสาขาวิชาดังนี้

 การบัญชี

●  การจัดการการตลาด

●  การจัดการการเงิน

●  การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

 

โครงการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ จะทำการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี โดยจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตลอดหลักสูตร

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญา 2 ระดับ คือ ได้รับปริญญาตรี เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร 3.5 ปี และได้รับปริญญาโท เมื่อศึกษาต่อเนื่องอีก 1.5 ปี จนครบถ้วนตามหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถที่จะเลือกสำเร็จการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี และออกไปทำงานหลังจากผ่านโครงการฝึกงานตามหลักสูตร โดยไม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็ได้

 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) ที่ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก สำหรับในกรณีที่นักศึกษาได้รับค่าเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 และประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทจะต้องสอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด

 

 

วิธีการรับเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ทั้งหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่รังสิต และหลักสูตร 5 ปี ควบตรี-โท ศึกษาที่ท่าพระจันทร์ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 วิธี คือ

1. การสอบคัดเลือกผ่าน ระบบ Admissions ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ดูรายละเอียดวิชาสอบ และกำหนดการสอบที่ เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง http://www.cuas.or.th/

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดองค์ประกอบของการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2550 ไว้ดังนี้

องค์ประกอบ

รหัส

ค่าร้อยละ

1. GPAX

 

10

2. GPA (กลุ่มสาระฯ)

 

20

2.1 ภาษาไทย (4)

21

 

2.2 สังคมศึกษาฯ (4)

22

 

2.3 ภาษาต่างประเทศ (4)

23

 

2.4 คณิตศาสตร์ (4)

24

 

2.5 วิทยาศาสตร์ (4)

25

 

3. O- NET

01 –05

35

4. A- NET

 

35

4.1 ภาษาอังกฤษ 2 (15)

13

 

4.2 คณิตศาสตร์ 2 (20)

14

 

รวม

 

100


 

2. โครงการรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง ซึ่งดำเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์