แนะนำคณะ

 

นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 Image hosted by Photobucket.com

          จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญมากขึ้น การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและมีการขยายวงกว้างออกไป 

ในหลายรูปแบบหลายลักษณะ ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการสื่อสารในสังคม  ทำให้การ

สื่อสารมีส่วนสำคัญอย่างมากขึ้นและมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของทุกคน จากการที่การติดต่อสื่อสารมีบทบาท

สำคัญในสังคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย

 

 

Image hosted by Photobucket.com  

 

 Image hosted by Photobucket.com  Image hosted by Photobucket.com  Image hosted by Photobucket.com

 

 

          ในส่วนของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้เริ่มเปิดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยในระยะแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญาวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ต่อมาในปี

พ.ศ. 2532 จึงเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) 4 ปี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น นับจนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นใน 4 แขนงวิชาคือ

 

1. แขนงวิชาวารสารศาสตร์
2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
3. แขนงวิชาการโฆษณา
4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 

 

          สืบเนื่องจากกระแสความนิยมเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีมากขึ้น ทำให้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในวิชา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์เป็นจำนวนมาก ในปีการศึกษา 2544 ศูนย์ระนอง 2 ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับ "โครงการจัดตั้ง

คณะนิเทศศาสตร์" โดยศูนย์ระนอง 2นับว่าเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในด้านของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

 Image hosted by Photobucket.com  Image hosted by Photobucket.com  Image hosted by Photobucket.com

 

 

          ช่วงระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมาทางโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มากมายอีกทั้งยังมีการผลิตผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีการส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลทั้งผลงานทาง

ด้านโฆษณาและผลงานทางด้านวารสารศาสตร์
 


ปรัชญา
          1. บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องสามารถบูรณาการหลักนิเทศศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาสังคม
          2. บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องมุ่งเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดต่อสังคม
          3. บัณฑิตนิเทศศาสตร์ต้องพัฒนาทักษะอาชีพโดยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 


วิสัยทัศน์
          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการสังคม

โดยมุ่งเน้นความมีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
 


พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านการผลิตสื่อและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยมีคุณภาพจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ
          2. จัดให้มีการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรความรู้
          3. จัดให้มีโครงการบริการสังคมในรูปแบบต่างๆ
          4. จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนและสังคม
          5. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสังคมตามระบอบประชาธิปไตยวัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถปฏิบัติภาระกิจหลักของคณะ
ได้อย่างสมบูรณ์

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
          3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตราฐานชั้นนำระดับประเทศ
          4. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ระบบนานาชาติ

 

Image hosted by Photobucket.com  

 

 

คุณสมบัติพิเศษของผู้สมัคร
          1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
          2. มีความรู้ ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควร เพื่อประโยชน์

ในการศึกษาตํารา บทความ และข่าวต่างประเทศ
          3. เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์
          4. เป็นผู้มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร
          5. เป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวกว้างขวางและศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ
          6. มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน
          7. เป็นผู้มีความกล้าแสดงออก ในด้านความคิดและการกระทํา
          8. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่วและมีปฏิภาณไหวพริบดี

 

 

ลักษณะอาชีพ
          1. ทํางานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์นิตยสาร สํานักพิมพ์และสิ่งพิมพ์
          2. ทํางานเกี่ยวกับด้านโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ทุกประเภทของหน่วยงานเอกชน
          3. ทํางานเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ เช่น ผู้ผลิต ผู้จัด และผู้ดําเนินรายการด้านวิทยุและโทรทัศน์ โฆษณา ผู้เขียนบท

นักจัดรายการ ฯลฯ
          4. ทํางานด้านภาพยนตร์  เช่น สร้าง กํากับ ตัดต่อ เขียนบท ฯลฯ
          5. ทํางานออกแบบและศิลปะการพิมพ์
          6. ทํางานสื่อมวลชน นักวิจัย วางแผนเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน