แนะนำคณะ

 

  วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล


        ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยศาสนศึกษา                                                                    

                วิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประวัติศาสตร์ขอพัฒนาการ

 

มาไม่น้อยกว่า 100 ปี และมีเครือข่ายการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 

 

                 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. 2542 พันธกิจสำคัญของวิทยาลัยคือการพัฒนา

 

ทรัพยากรมนุษย์ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทรัพยากรหรือ " ทุนทาง

 

ปัญญา" ที่มีคุณค่าของสังคม ในการดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าว วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดสอนทั้งในระดับ

 

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คือ

 

                 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา)


                 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


                 3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา) ระดับนานาชาติ

 

       ลักษณะการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี                                                            

                การศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย เป็นการศึกษา  วิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  วิชาภาษาอังกฤษ

 

วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาพัฒนาตนให้เป็นคนใฝ่รู้ 

 

มีความสำนึกทางสังคมพร้อมทั้งมีจิตใจดีงาม และมีรสนิยมที่ประณีตขึ้น 

 

 

                การศึกษาวิชาศิลปศาสตร์ที่วิทยาลัย  แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น  เพราะวิชาศิลปศาสตร์ที่นี่มีวิชา

 

ศาสนาเป็นแกน และมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้สำรวจ และศึกษาพรมแดนความรู้ใหม่ ที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณ

 

และความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์วิธีเรียนวิธีสอนในระดับปริญญาตรีประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย

 

การทำงานเป็นกลุ่ม การเขียนรายงาน การนำเสนอรายงานในชั้น การวิเคราะห์ตำราทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

 

และการฝึกภาคสนาม ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาไทยและ /หรือภาษาอังกฤษ 

 

 

               วิธีเรียนวิธีสอนดังกล่าวมุ่งที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง  ให้มีทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพต่างๆ

 

ควบคู่ไปกับความรู้  เช่น มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ความสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

ความสามารถรวบรวมวิเคราะห์และเลือกข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการ และความสามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารนั้นมาสื่อ

 

กับผู้อื่น 

 

  

 

       การเรียนที่วิทยาลัยให้ประโยชน์อะไรบ้าง ?                                                          

                ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะได้รับปริญญาบัตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

                 ได้ศึกษาศาสนาอย่างเป็นระบบลึกซึ้งและกว้างขวาง และสามารถนำ คำสอน ศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิต

 

 และมาเสริมจุดยืน และความเป็นตัวเองให้มีลักษณะสร้างสรรค์  และแข็งแกร่งมากขึ้น  ไม่ให้ชีวิตไขว้เขวไปตามสภาพ

 

แวดล้อม และแรงผลักดันต่าง ๆ

 

 

                มีโอกาสได้พัฒนาตนทางสติปัญญาและอารมณ์ ให้เป็นคนใฝ่รู้ มีเหตุผล มีจิตใจดีงาม มีรสนิยม ประณีตขึ้น 

 

มีความคิด /อารมณ์สร้างสรรค์ เช่น รู้จักเสียสละ และสามารถทำงานเป็นทีม และอยู่ร่วมสังคมกับผู้ที่มีวัฒนธรรม 

 

และความเชื่อแตกต่างกันได้ด้วยความสุข

 

 

                 มีโอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำ เป็นครั้งคราว ทั้งใน  ทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย

 

และเอเชีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของวิทยาลัย โดยเสียค่าใช้จ่าย เพียงเล็กน้อย

 

 

                ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของการเรียนรู้  ที่มุ่งแสวงหาความรู้ให้ทันโลก และค้นหาจริยธรรมสากลที่

 

เชื่อมโยงผู้คนในประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นเอกภาพเดียวกันท่ามกลางความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และ

 

ความแตกต่างของระบบการเมือง

 

        วิชาที่ศึกษามีอะไรบ้าง ?                                                                                

                วิชาที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

 

                 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป

 • วิทยาศาสตร์ (วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์) 

 • สังคมศาสตร์ (มนุษย์และสังคมมนุษย์ มนุษย์และชีวมณฑล)

 • มนุษยศาสตร์ (ศิลปะการคิดเชิงวิพากย์ อารยธรรม)

 

                 2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางศาสนา

 

                                   วิธีการศึกษาศาสนา  ศาสนาในโลก  พิธีกรรมศาสนา  สมาธิในศาสนา  วิทยาศาสตร์

 

                       และศาสนา  ศาสนาเปรียบเทียบ ศาสนาและความตาย ธรรมชาติ และชะตากรรมของมนุษย์ 

 

                       สตรีและศาสนา ศาสนาและการแพทย์ ศาสนาและการพัฒนา

 

 

                 3. กลุ่มวิชาศาสนา

 • ศาสนาพุทธ

 • ศาสนาคริสต์

 • ศาสนาอิสลาม

                 4. กลุ่มวิชาชีพ

 

                                  คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการ

 

        ใครเป็นผู้สอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี ?                                                

                คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจารย์แต่ละคนเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง

 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ และมีประสบการณ์การสอนมหาวิทยาลัยยาวนาน วิทยาลัยลงทุนเรื่องการสอนระดับ

 

ปริญญาตรีมากเป็นพิเศษ เพราะต้องการให้นักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาการแข็งแกร่งสำหรับเป็นพื้นฐานของการประกอบ

 

อาชีพหลังจากจบการศึกษา

 

                 รายนามอาจารย์ของวิทยาลัย

 

                            รองศาสตราจาย์ ดร.พินิจ รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

 

                             อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล Ph.D 

 • ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ Ph.D 

 • ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภณ Ph.D 

 • ศาสตราจารย์ นพ. สมพล พงศ์ไทย M.D,M.P.H. 

 • รองศาสตราจาย์ ดร.พินิจ รัตนกุล Ph.D 

 • องศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค วีระสัย Ph.D 

 • รองศาสตราจารย์สมโภชน์ ศรีโกสามาตร Ph.D 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม Ph.D 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สิทธิคง Ph.D 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวนันท์ Ph.D, DBA 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. บรรจบ บรรณรุจิ Ph.D 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ M.A. 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล M.A. 

 • Prof. Violette Lindbeck Ph.D 

 • Prof. Ronald Y. Nakasone Ph.D  

 • Dr. Luther Symons Ph.D 

 • Dr  Anilmar Sakgaya Ph.D 

                                อาจารย์พิเศษ

 • พระธรรมปิฎก ป.ธ.9, พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หลายสาขา 

 • พระเทพสุธี Ph.D 

 • พระราชกวี Ph.D 

 • พระสุธีวรญาณ Ph.D 

 • ศาสตราจารย์ นพ. ประเวศ วะสี Ph.D, M.D. 

 • ศาสตราจารย์ นพ. นที รักพลเมือง M.D. 

 

        เรียนจบแล้วจะไปทำงานอะไร ?                                                                       

                 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาศาสนศึกษา ได้รับการับรองจาก ก.พ. ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สมัคร

 

งานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนได้ตามความต้องการของหน่วยงานเหล่านี้ เช่น ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษา

 

อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ( เช่น ทำงานในการทรวงการต่างประเทศ สถานทูต  ล่าม แอร์โฮสเตส สจ๊วต มัคคุเทศก์

 

ประชาสัมพันธ์)   พนักงานธนาคาร   ตำแหน่ง ครู/อาจารย์  เลขานุการ  และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นทักษะต่าง ๆ 

 

ที่ได้จากการเรียนการสอนที่วิทยาลัย เช่น ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง และในการ

 

รวบรวมวิเคราะห์ และเลือกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานทุกประเภทในสังคมปัจจุบัน

 

       ถ้าต้องการศึกษาต่อ (ปริญญาโท และปริญญาเอก) จะศึกษาได้ที่ไหน ?                      

                 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คือ

 

                 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา)

                 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

                 3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา) ระดับนานาชาติ

 

 

                 อีกทั้งผู้จบการศึกษาจะมีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

 

มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ได้ และการมีทุนทางปัญญาที่ประกอบด้วยความรู้ทางศิลปศาสตร์ที่แข็งแกร่ง แลมี

 

ความสามารถทางด้านค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเองจะช่วยให้การศึกษาระดับปริญญาโทประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น