แนะนำคณะ

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

  Image hosted by Photobucket.com  Image hosted by Photobucket.com

 

ความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                              

 

             สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการบุคลากรทาง

ด้านวิศวกรรมจึงเพิ่มมากขึ้นแต่สถาบัน ที่มีอยู่ไม่สามารถผลิตวิศวกรได้เพียงพอและทันต่อความต้องการ  

จึงทำให้เกิดปัญหาสมองไหลขึ้น  รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา

จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และขยายการผลิต  ทางด้านวิศวกรรมให้มากกว่าเดิม ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล 

จึงได้ดำเนินการ  จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น และได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29

 สิงหาคม 2533  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2533 

 

 

สถานที่ตั้ง                                                                                                                   

 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม ในเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่  มีอาคารอำนวยการและอาคารเรียนรวมกัน 1 หลัง และอาคารปฏิบัติการ

รวม 1 หลัง คิดเป็นเนื้อที่ของอาคารประมาณ 52,000 ตารางเมตร

 

 

การจัดการเรียนการสอน                                                                                                 

 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนระดับปริญญาตรี  6  สาขาวิชา  และระดับ

ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ดังนี้

 

 

ระดับปริญญาตรี                                                                                                           

 

              1. วิศวกรรมเคมี                                                                                                

 

              ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 พร้อมกับการก่อตั้งคณะฯ โดยเริ่มต้นมี

จำนวนนักศึกษาประมาณ 20 คน ซึ่งได้มีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาขึ้นในทุกๆ ปีจนกระทั่งปัจจุบันมีจำนวน

นักศึกษาทั้งหมดประมาณ 150 น โดยภาควิชาฯมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความทางรู้วิชาการ และ

เทคโนโลยี รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและคุ้นเคยกับกระบวนการต่างๆในทาง

วิศวกรรมเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม

 

              ปัจจุบันอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศ

ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมอาหารและยา   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรม

เคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ จำเป็นต้อง

อาศัยวิศวกรที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของวิศวกรเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปใน

อุตสาหกรรมตั้งแต่ออกแบบ สร้างและควบคุมการผลิต ตลอดจนกระทั่งวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งภาควิชาฯ

มีหน้าที่ที่จะผลิตบัณฑิตเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรแก่สังคม โดยคำนึงถึงคุณภาพ

ชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ภาควิชาฯยังตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย

โดยพยายามให้การสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

สู่สังคมอย่างเหมาะสม

 

2.วิศวกรรมโยธา                                                                                                

              โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ตั้งขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปีพศ.2535

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ความสามารถ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

คำนวณ การควบคุมงาน การพิจารณาตรวจสอบ การวางโครงการ และการให้คำปรึกษางานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การก่อสร้างแทบทุกชนิด เช่น อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสาธารณะประโยชน์ โรงงาน

อุตสาหกรรม ถนน สะพาน คลองชลประทาน ท่าเรือ สนามบิน ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารต่างๆ

เป็นต้น

 

              หลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยแบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะและการฝึกงาน กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ และกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จะแบ่งเป็นวิชาทฤษฏีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นปีที่ 1 ในชั้นปีที่ 2 จะเน้นถึง

วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อปูพื้นฐานวิชาแขนงของ

วิศวกรรมโยธา

 

3.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                                                      

              โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537  โดยเป็นหลักสูตรหนึ่งในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ต่อมาได้แยกออกจากภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2545  โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันมีคณาจารย์

ระดับปริญญาเอก  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 คน วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 คน  ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 4 คน วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 คน บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 6 คน

และนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 105 คน

 

              โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดการสอนในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงการฯ ได้วางแผนเปิดการสอนระดับปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ.2548 และหลักสูตรนานาชาติ ระดับ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.2549 ตามลำดับ

 

4. วิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                              

              ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ และ

เทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศในด้านไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม ตลอดจนการ

ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  และสามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว มีคุณธรรม  จริยธรรมต่อวิชาชีพ  และสังคมที่ดี นอกจากนี้ บัณฑิตสามารถนำทักษะที่ได้จากการ

ทำการทดลอง หรือโครงงานในห้องปฏิบัติการปละการฝึกงานจากสถานที่ทำงานจริงไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานจริงได้ โดยภาควิชาฯ จะมีสองสาขาย่อยให้นักศึกษาได้เลือกเรียน คือ (1) วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

และ (2) วิศวกกรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

              นอกจากนี้ภาควิชาฯ เน้นการนำเทคโนโลยีทางวิศกรรมไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับวิศวกรรม

สาขาอื่นๆ เช่นวิศวกรรมเครื่องกล  และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ และเครื่องมือแพทย์

 เป็นต้น

 

5. วิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                       

              ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นมาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

เปิดสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2533 รับนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกผ่านการสอบคัดเลือก

โดยทบวงมหาวิทยาลัย จำนวน 20 คน สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 1 ในปี 2537 จำนวน 15 คน

ภาควิชาฯ มีพื้นที่ใช้สอยในการเรียนการสอนทั้งหมด 4,560 ตารางเมตร มีพื้นที่สำหรับ  ห้องปฏิบัติการ

และห้องทดลอง  3,060  ตารางเมตร  มีพื้นที่สำหรับห้องบรรยายของภาควิชา ฯ 1,500 ตารางเมตร

ในปัจจุบันภาควิชามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทแลปริญญาเอกประจำอยู่ 14 ท่าน มีนักศึกษา

จำนวน 190 คน

 

              วิศวกรรมอุตสาหการคืออะไร?  วิศวกรรมอุตสาหการนั้นจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ปรับปรุง  ติดตั้งและจัดการระบบแบบเบ็ดเสร็จ ของคน วัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ

โดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญพิเศษทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และทางสังคมศาสตร์

ผสมผสานกับหลักและวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติและการออกแบบทางวิศวกรรมในการกำหนด คาดคะเน

และประเมินผลที่ได้รับจากระบบนั้น” สรุปโดยง่ายก็คือ วิศวกรรมอุตสาหการจะเกี่ยวกับการใช้ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการในการแก้ปัญหาการผลิตและการบริการต่าง เพื่อให้ได้ผลผลิต

และการบริการที่เป็นที่พอใจของลกค้า เช่น ความพอใจในด้านคุณภาพ ราคา และเวลา เป็นต้น

 

              ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการศึกษาในแนวใด? เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความ

ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานด้านเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานอย่างเพียงพอใน 2 ปีแรก คือ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และ วิศวกรรมอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรม

และภาคธุรกิจต่างๆ ภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีการเทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน สำหรับการศึกษาใน 2 ปีหลัง

จะเป็นการศึกษาที่เน้นหนักไปทางด้านเทคโนโลยีการผลิตระดับกลางและระดับสูงเทคนิคการบริหารจัดการ

งานผลิต และการจัดการเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ

การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาวิธีทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิต การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือช่วยผลิต การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นภาควิชาฯ  ยังส่งเสริมให้มีการศึกษา

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของงานวิศวกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาในรายวิชาที่

จะนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง

 

6. วิศวกรรมเครื่องกล                                                                                               

             

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในอันที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล และเพื่อรองรับการขยายตัวในของอุตสาหกรรมในประเทศ
     

ระดับปริญญาโท                                                                                                           

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิศวกรรมชีวการแพทย์