บทความ

 

 

 

 

 

 กีฬาเปตอง

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

  ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

  ต้นสายน้ำผึ้ง

  ผึ้ง : ราชินีของแมลง

 บทความ เรื่อง " พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย " โดยคุณครูชัยทศ

 บทความ เรื่อง " กังหันน้ำชัยพัฒนา " โดย คุณครูชัยทศ

  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ( The Third International Buddhist Conference

 

       on the United Nations Day of Vesak )

 

 วิทยาศาสตร์โลก ( Earth Science ) กับ อาจารย์ชัยทศ

 

  การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

       หรือโคเมสต์ ครั้งที่ อาจารย์ชัยทศ ผู้เขียน 

 

  เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้างใช้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครู โดย อ.ชัยทศ