บทความ


บทความ

 

การประชุม

ชาวพุทธนานาชาติ

เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 3

 

กับอาจารย์ชัยทศ

 

  เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้างใช้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครู

 

                     

 

                              กับ อาจารย์ชัยทศ  จำเนียรกุล

 

 

การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 3

 ( The Third International Buddhist Conference

on the United Nations Day of Vesak )

วันที่ 910 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

    

 

 

เมื่อเดือน พฤษภาคม อาจารย์ชัยทศ จำเนียรกุล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (The United Nations Conference Centre , Bangkok) โดยมีประมุขสงฆ์ ผู้นำรัฐ นักปราชญ์ นักวิชาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก 47 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา นำเสนอ แลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา

 

 

 

โดยการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ตลอด 3 วัน ยังคงเน้นในเรื่องของการนำหลักธรรมไปใช้ในการสร้างสันติภาพในโลก โดยตัวแทนกลุ่มสันติภาพโลกได้กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาก สิ่งสำคัญที่จะสร้างสันติในโลกได้คือ การสร้างความปรองดองของชาวพุทธทั่วโลก และการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหลักคำสอนในเรื่องการควบคุมสติ  ขณะที่ กลุ่มการธำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในศาสนามากขึ้น เพื่อจรรโลงวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ซึ่งเห็นว่าสื่อกับการโฆษณามีความสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมทางศาสนาให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม การธำรงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ จะต้องขึ้นอยู่กับการรู้จักควบคุมความประพฤติของตัวเองของแต่ละบุคคลด้วย

 

 

 

 

สำหรับสรุปแถลงการณ์ร่วมที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ  ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาต่างๆที่เผชิญต่อพระพุทธศาสนา และออกเป็นแถลงการณ์ร่วม คือ  

 1. ให้สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนา    

 2. ส่งเสริมกิจกรรมสังคมให้เป็นสังคมธรรมะ

 3. จัดตั้งศูนย์ฝึกสมาธิขึ้นทั่วโลก  

 4. สนับสนุนให้ผลิตสื่อการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และจัดตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลพระพุทธศาสนา

 5. จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อแจกจ่ายตามโรงแรมต่างๆทั่วโลก 

 6. จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา 

 7. ประสานองค์กรทั้งหลาย ร่วมปกป้องประเพณี และมรดกทางพระพุทธศาสนา  

 8. ส่งเสริมการปฏิบัติที่ทำให้เห็นคุณค่าความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทร่วมกันและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

 9. ให้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา  

 10. ยอมรับการยกสถานภาพความเท่าเทียมทางเพศ ให้สามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกัน

 11. ยืนยันว่าลัทธิฟาหลุนกง ไม่สอดคล้องกับคำสอนทางพระพุทธศาสนา         

 12. มีมติให้ประเทศไทยจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ในปี 2550 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา