บทความ

บทความ

 

" กังหันน้ำชัยพัฒนา "

 

โดย

 

คุณครูชัยทศ

 

 

 

 

 

ทรงพระเจริญ ก้องแผ่นดิน จากพสกนิกร ในวโรกาสมหามงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

" เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้าง ให้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครูกับคุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล "

 

 

 

เนื่องด้วยวันที่ 4 ธันวาคม 2549 คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ พระราชวังสวนจิตรลดา ทำให้ครูได้ทราบว่าโครงการในพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆ มีมากกว่า 3,000 โครงการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ อันนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างเช่นโครงการ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"

 

 

 

 

"กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการแก้มลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานดำริเรื่องนี้ แก่กรมชลประทาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2531 เพื่อนำไปทดลองสร้างเครื่องกลเติมอากาศครั้งแรก ซึ่งกรมชลประทาน ได้ศึกษาวิจัยและออกแบบมาทั้งหมด 9 ชนิด โดยกังหันชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (Chaipattana Aerator, Model RX- 2) เป็นรูปแบบที่ 2 ที่สร้างขึ้น และพัฒนาต่อเนื่องไปอีก 4 รูปแบบ สำหรับหลักการทำงานของกังหันชัยพัฒนา  คือ  1. วิดน้ำขึ้นให้เป็นฝอยในอากาศ  2. น้ำเสียสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง  3. ออกซิเจนในอากาศผสมเข้ากับน้ำเสีย

 

กังหันน้ำชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536 หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริในการพัฒนากังหันน้ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2535 จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปีเป็น "วันนักประดิษฐ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา  นอกจากนี้ "กังหันชัยพัฒนา" ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม ภายในงาน "Brussels Eureka 2000"  ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม