บทความ


บทความ

 

" พระพุทธรูปประจำ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ในพระอุปถัมภ์ฯ "

 

โดย

คุณครูชัยทศ

 

 

เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้าง ให้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครู      

 

                                 กับคุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล

 

 

 

" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ "

 

 

นักเรียนเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมพระพุทธรูปจึงมีอิริยาบถที่หลากหลาย หรือที่เราเรียกกันว่าปางต่างๆ แล้วแต่ละปางมีที่มาอย่างไร

 

พระพุทธรูปแต่ละปางนั้น ล้วนแต่มีที่มาจากพุทธประวัติทั้งสิ้น นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ จนกระทั่งปรินิพพาน เป็นเวลา 80 พรรษา

 

สำหรับพระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ นั้น เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ดังนั้นมาทำความรู้จักกับพระพุทธรูปปางลีลากันดีกว่า

 

พระพุทธรูปปางลีลานั้น อยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้น ในท่าจะก้าวเพื่อทรงพระดำเนิน พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน

 

พระพุทธรูปปางนี้มีที่มาจากครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ในวันออกพรรษา ท่ามกลางหมู่เทวดาและพรหมแวดล้อม ครั้งนั้นพระสารีบุตรได้กล่าวชื่นชมในพระอิริยาบถย่างก้าวของพระพุทธองค์ว่า ช่างงดงาม ทำให้ผู้ได้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นยิ่งนัก

 

นอกจากนี้ ปางลีลาเป็นปางที่แสดงให้ทราบถึงพระกรุณาคุณของพระผู้มี พระภาค ที่ได้ทรงเสด็จจาริกไปเผยแพร่พระธรรมแก่ผู้คนในแว่นแคว้นต่างๆ เป็นเวลา 45 พรรษา นับตั้งแต่ทรงตรัสรู้

 

ในสมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน และเดิน โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลานั้นนับได้ว่ามีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยที่ถือว่ามีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่ง คือ พระพุทธรูปปางลีลาซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในระเบียงคดของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

 

ส่วนพระพุทธรูปปางลีลาสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งงดงามและเป็นที่รู้จักกันดี คือ พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ใจกลางพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี 2523

 

    

                                        พระศรีศากยะทศพลญาณ                                     พระพุทธรูปปางลีลา

                                      พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม                           วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม