ม.ปลาย

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบปลายภาค

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

 

 

นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด (ระดับชั้นเรียน) ในการสอบปลายภาค

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ห้องเรียน

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ชั้น ม.4 ห้อง 8

นางสาว ณัฐณิชกานต์  พาหา

ได้ 19.00 คะแนน

ชั้น ม.4 ห้อง 8

นางสาว ปรียานันท์ เสงี่ยมวงษ์

ได้ 19.00 คะแนน