แนะนำคณะ

 

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Image hosted by Photobucket.com

 

 

       ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                

            ภาควิชาธรณีวิทยาได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในคณะวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2502 แต่ก่อนหน้านั้นในปี 2501 ได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แล้วหลังจากนั้นจึงเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในปี 2520 และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตในปี 2542 ตามลำดับ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาธรณีวิทยาได้ไปปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว อาทิ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน กรมพลังงานทหาร กรมโยธาธิการ กรมที่ดิน กรมศุลการกร  กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมอุทกศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมตำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย องค์การเหมืองแรในทะเล บริษัทเหมืองแร่  บริษัทสำรวจน้ำมัน บริษัทสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆ

 

            นอกจากหลักสูตรการศึกษาเพื่อรับปริญญาในระดับต่างๆแล้ว ภาควิชาธรณีวิทยายังได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับ การศึกษาต่อเนื่องหลังรับปริญญาบัณฑิตเป็นครั้งคราว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักธรณีวิทยาที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้ารการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งแร่ และแหล่งน้ำบาดาล อาทิ หลักสูตรการใช้ธรณีอินทรีย์เคมีในงานสำรวจปิโตรเลียม หลักสูตรธรณีวิทยาของถ่านหินและคุณสมบัติของถ่านหิน และอื่นๆ รวมทั้งการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นให้เข้าใจลักษณะหินและสภาพธรณีวิทยาเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้นักเรียน นอกจากนี้ ยังเตรียมการที่จะจัดหลักสูตรด้านการนำเอาวิทยาการด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานด้านธรณีวิทยา กับยังขยายโอกาสการศึกษาไปสู่ความรู้ด้าน Earth sciences อีกด้วย

 

            ภาควิชาธรณีวิทยาดำเนินการวิจัยในโครงการต่างๆหลายแนวทาง อาทิ ด้านทรัพยากรธรณีวิทยา ได้แก่

ทรัพยากรแร่ พลังงานและน้ำ ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมความรู้ด้านธรณีวิทยา ระบบการจัดการและการบริหารทรัพยากรพื้นที่ ธรณีวิทยาแหล่งชุมชน และระบบข้อมูลอุบัติภัยทางธรณีวิทยา ด้านศิลาวิทยาและแร่วิทยา ด้านธรณีวิทยาเทคโทนิคส์ ด้านบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยาของการลำดับชั้น และด้านธรณีเคมี เป็นต้น นอกจากนั้นทางภาควิชายังมีโครงการวิจัยด้าน Atmospheric radiation โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

 

              ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ภาควิชามีห้องปฏิบัติการด้านแร่วิทยา ( Mineralogy),ธรณีเคมี ( Geo-

chemistry),ตะกอนวิทยา (Sedimentology),บรรพชีวิน ( Paleontology),ศิลาพรรณา ( Petrography),

ระบบสารสรเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System (GIS)),ธรณีสัณฐาน(Geomorphology)

ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ห้องสมุดแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ ห้องเตรียมตัวอย่างหินและแร่ และห้องเตรียมตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ และมีเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วไประดับก้าวหน้าอย่างครบถ้วน

 

         ชื่อหลักสูตร                                                                                                

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา

 

            Bachelor of Science Program in Geology

 

         ชื่อปริญญา                                                                                                                         

            วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 

            Bachelor of Science (B.Sc. )

 

       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นไปตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย

 

       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา                                                                                  

            เป็นไปตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และของทบวงมหาวิทยาลัย

 

       ระบบการศึกษา                                                                                             

            ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา(semester) คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายและอาจมีภาคฤดูร้อน(summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา เท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษา

 

       ระยะเวลาการศึกษา                                                                                                             

            เป็นหลักสูตร 4 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา

 

       จำนวนที่รับ                                                                                                  

ประมาณ 40 คน

 

       องค์ประกอบและค่าน้ำหนักของวิชา                                                                   

             **ใช้ GPAX 10%,

             ** GPA จาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม 20% ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

3%

3%

5%

6%

3%

            ** ผลการสอบ O-NET 35% โดยใช้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

7%

7%

7%

7%

7%

            ** ผลการสอบ A-NET 35% ประกอบด้วย 

ภาษาอังกฤษ2

คณิตศาสตร์2

วิทยาศาสตร์2

5%

10%

20%