ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 1

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (ว30194)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

        

 

1. ข้อใดเรียงลำดับจากระบบเล็กไปสู่ระบบใหญ่ตามลำดับอย่างถูกต้อง

ก. เอกภพ กลุ่มดาว แนวทางช้างเผือก กาแล็กซี
ข. กลุ่มดาว แนวทางช้างเผือก กาแล็กซี เอกภพ
ค. แนวทางช้างเผือก กาแล็กซี เอกภพ กลุ่มดาว
ง. กาแล็กซี เอกภพ กลุ่มดาว แนวทางช้างเผือก


2. นักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบการขยายตัวของเอกภพคือใคร

ก. เอ็ดวิน พี ฮับเบิล
ข. อัลเฟรด เวเกเนอร์
ค. โรเบิร์ด วิลสัน
ง. อัลเบิร์ต ไอสไตน์


3. ประจักษ์พยานที่สนับสนุนทฤษฏีบิกแบง คือข้อใด

ก. การหดตัวของเอกภพ และอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพเพิ่มขึ้น
ข. การหดตัวของเอกภพ และอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพลดลง
ค. การขยายตัวของเอกภพ และอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพเพิ่มขึ้น
ง. การขยายตัวของเอกภพ และอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพลดลง


4. ธาตุอะไรเกิดขึ้นเป็นธาตุแรกในเอกภพ

ก. นีออน
ข. อาร์กอน
ค. ฮีเลียม
ง. ไฮโดรเจน


5. หน่วยดาราศาสตร์หมายถึงอะไร

ก. ระยะที่แสงเดินทาง 1 ปี
ข. ระยะทางที่โลกห่างจากดวงอาทิตย์
ค. ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์
ง. หน่วยของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า


6. ข้อใดอธิบายความหมายของกาแล็กซีได้ถูกต้อง

ก. กาแล็กซีเป็นกลุ่มอุกาบาตในอวกาศ
ข. กาแล็กซีเป็นระบบดาวบนท้องฟ้า
ค. กาแล็กซีเป็นการรวมกันของกลุ่มดาวหาง
ง. กาแล็กซีเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกัน


7. ข้อใดคือทางช้างเผือกที่มองเห็นเป็นทางขาวพาดไปบนท้องฟ้า

ก. ดาวฤกษ์ที่อยู่นอกกาแล็กซีของเรา แต่อยู่ในเอกภพเดียวกัน
ข. ฝุ่นธุลีที่อยู่ในระบบสุริยะ
ค. ดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีของเรา
ง. เนบิวลาชนิดหนึ่ง

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *