ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 1

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

  : : คำถามมี 2 ตอน : :

 

 

 

  ตอนที่ 1 : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1. นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับโลกจากสิ่งใด

ก. ชิ้นส่วนของอุกกาบาตที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศมายังพื้นโลก
ข. การปะทุของภูเขาไฟที่พ่นชิ้นส่วนและวัตถุออกมาสู่พื้นผิวโลก
ค. การเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนผ่านชั้นหินต่าง ๆ ภายในโลก
ง. ถูกทุกข้อ

 

2. นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี

    ออกเป็น 3 ส่วน คือ

ก. เปลือกโลก ธรณีภาค แมนเทิล
ข. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เปลือกโลกใต้มหาสมุทร
ค. เปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก
ง. เปลือกโลก แก่นโลกชั้นนอก แก่นโลกชั้นใน
 

3. นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือวิธีการใดในการศึกษาส่วนประกอบของโลก

ก. การเจาะผิวโลกเข้าไปสำรวจโดยใช้ยานบังคับ
ข. ชิ้นส่วนของอุกกาบาตที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศมายังพื้นโลก
ค. การปะทุของภูเขาไฟที่พ่นชิ้นส่วนและวัตถุออกมาสู่พื้นผิวโลก
ง. การเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนผ่านชั้นหินต่างๆ ภายในโลก

 

4. ชั้น “ฐานธรณีภาค” อยู่ตรงส่วนใดของโครงสร้างโลก

ก. ชั้นเปลือกโลก
ข. รอยต่อชั้นเนื้อโลกกับชั้นแก่นโลก
ค. ชั้นเนื้อโลก
ง. รอยต่อชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก

 

5. ข้อความใดกล่าวถึงแก่นโลกชั้นในได้ถูกต้อง

ก. เป็นชั้นที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด
ข. เป็นชั้นของแข็งประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล
ค. เป็นชั้นของเหลวประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล
ง. เป็นชั้นหินหลอมเหลวประกอบด้วยแมกนีเซียม เหล็ก และซิลิเกต
 

6. ข้อความใดกล่าวถึงแก่นโลกชั้นนอกได้ถูกต้อง

ก. เป็นชั้นที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด
ข. เป็นชั้นของแข็งประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล
ค. เป็นชั้นของเหลวประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล
ง. เป็นชั้นหินหลอมเหลวประกอบด้วยแมกนีเซียม เหล็ก และซิลิเกต

 

  ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

7. เปลือกโลกทวีป  หมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไร

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

8. เปลือกโลกมหาสมุทร หมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไร

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 1

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 1

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *