ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 2

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

: : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ : :

 

 

 

 

1.   พันเจีย ( Pangaea ) คือ

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

2.   ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค (Plate tectonic) คือ

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

                   

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 2

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 2

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *