ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 4

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ : :

 

 

1.  ให้นักเรียนอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แผ่นธรณี

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

2.  ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

     (Focus)" กับ "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Epicenter)" 

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 4

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 4

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *