ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

1. ไซส์โมกราฟ (Seismograph) หมายถึงเครื่องมือตรวจวัดข้อใด

ก. ความหนาแน่นของผิวโลก
ข. ความไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว
ค. ความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหว
ง. ความยืนยาวของการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก
 

2. การกระทบกันของแผ่นธรณีภาคคู่ใดในปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่มีผล

    ต่อประเทศไทยมากที่สุด

ก. แผ่นนาสกากับแผ่นแปซิฟิก
ข. แผ่นออสเตรเลีย–อินเดียกับแผ่นแอนตาร์กติกา
ค. แผ่นแปซิฟิกกับแผ่นยูเรเชีย
ง. แผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินเดีย
 

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลาวา และแมกมา

ก. แมกมา เมื่อไหลสู่ผิวโลกเรียกว่า ลาวา
ข. ลาวา เมื่อไหลสู่ผิวโลกเรียกว่า แมกมา
ค. มีส่วนประกอบต่างกัน
ง. แมกมา และลาวาเป็นหินหนืดที่ไหลพุ่งขึ้นสู่ผิวโลก
 

4. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในข้อใด ไม่มีอิทธิพลจากภายใต้ผิวโลก

ก การกร่อน
ข การเกิดภูเขา
ค แผ่นดินไหว
ง การระเบิดของภูเขาไฟ
 

5. ความพรุนของหินที่เกิดขึ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

ก. ตำแหน่งของรอยแยกบนพื้น
ข. องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา
ค. อัตราการเย็นตัวของลาวา
ง. รูปร่างและความสูงของภูเขาไฟ
 

6. อายุทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

ก. อายุธรณี และ อายุสัมบูรณ์
ข. อายุเปรียบเทียบ และ อายุสัมบูรณ์
ค. อายุสัมบูรณ์ และ อายุสัมพันธภาพ
ง. อายุธรณีวิทยา และ อายุเทียบสัมพันธ์
 

7. นักธรณีวิทยาใช้หลักการใดในการแบ่งหินออกเป็น 3 ชนิด คือ หินอัคนี

    หินตะกอน และหินแปร

ก. อายุ
ข. ลักษณะการเกิด
ค. ระยะเวลาที่เกิด
ง. องค์ประกอบของแร่ในหิน
 

8. การหาอายุหินทางธรณีวิทยาแบบอายุสมบูรณ์ต้องใช้สิ่งใดช่วยในการศึกษา

ก. ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่มีในหิน
ข . ซากดึกดำบรรพ์ที่ทราบอายุ
ค. ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ง. การลำดับชั้นของหินต่าง ๆ
 

9. ข้อความที่ว่า “ปัจจุบันคือกุญแจที่ไขไปสู่อดีต” หมายความว่าอย่างไร

ก. การค้นพบในปัจจุบันทำให้เรารู้เรื่องราวในอดีต
ข. ถ้าทราบอดีตสามารถบอกปัจจุบันและอนาคตได้
ค. ปรากฏการณ์ที่เกิดในปัจจุบันสามารถบอกอดีตได้
ง. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต
 

10. ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      พบในหินชนิดใด

ก. หินทราย
ข. หินปูน
ค. หินบะซอลต์
ง. หินดินดาน

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *