ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

1. แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ หมายถึงข้อใด

ก.  ความเร็วผละหนี

ข.  ความเร็วหลุดพ้น

ค.  สภาพไร้น้ำหนัก

ง.  แรงโน้มถ่วงของโลก

 

2.  ข้อใดคือสาเหตุที่นักบินอวกาศจำเป็นต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ

     ในขณะปฏิบัติงานในอวกาศ

ก.  เพราะต้องการให้กล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติ

ข.  เพราะให้ร่างกายจะได้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ         

ค.  เพราะไม่ต้องการให้เกิดความดันสูงจนเส้นเลือดแตก

ง. เพราะต้องการปรับอุณหภูมิในร่างกาย                   

 

3.  ดาวเทียมที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพส่งข้อมูลมายังโลก รวมทั้งรายงานสภาพ

     ลมฟ้าอากาศ เป็นดาวเทียมชนิดใด

ก.   ดาวเทียมสื่อสาร

ข.   ดาวเทียมสำรวจโลก

ค.   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

ง.   ดาวเทียมสำรวจอวกาศ

 

4.  ข้อใดที่เกิดจากลมสุริยะ

ก.  การติดต่อสื่อสารโดยเส้นใยนำแสงขัดข้อง

ข.  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมไหม้

ค.  การเกิดแสงออโรราแถบขั้วโลกเหนือและใต้           

ง.   เข็มทิศเบนไปมา

 

5.  ทฤษฎีกำเนิดระบบสุริยะแต่ละทฤษฎีอธิบายเหมือนกันในเรื่องใด

ก.  ระบบสุริยะมีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลาง

ข.  ระบบสุริยะมีโลกเป็นศูนย์กลาง

ค.  ระบบสุริยะมีดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์

ง.   ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *