ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 6

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

: : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ : :

 

    

1.  ดาวเทียมสื่อสาร หมายถึง

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

2.  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร หมายถึง

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 6

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 6

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *