ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 7

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

  : : คำถามมี 2 ตอน : :

 

 

 

  ตอนที่ 1 : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1. นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับโลกจากสิ่งใด

ก. ชิ้นส่วนของอุกกาบาตที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศมายังพื้นโลก
ข. การปะทุของภูเขาไฟที่พ่นชิ้นส่วนและวัตถุออกมาสู่พื้นผิวโลก
ค. การเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนผ่านชั้นหินต่าง ๆ ภายในโลก
ง. ถูกทุกข้อ

 

2. นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี

    ออกเป็น 3 ส่วน คือ

ก. เปลือกโลก ธรณีภาค แมนเทิล
ข. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เปลือกโลกใต้มหาสมุทร
ค. เปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก
ง. เปลือกโลก แก่นโลกชั้นนอก แก่นโลกชั้นใน
 

3. นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือวิธีการใดในการศึกษาส่วนประกอบของโลก

ก. การเจาะผิวโลกเข้าไปสำรวจโดยใช้ยานบังคับ
ข. ชิ้นส่วนของอุกกาบาตที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศมายังพื้นโลก
ค. การปะทุของภูเขาไฟที่พ่นชิ้นส่วนและวัตถุออกมาสู่พื้นผิวโลก
ง. การเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนผ่านชั้นหินต่างๆ ภายในโลก

 

4. ชั้น “ฐานธรณีภาค” อยู่ตรงส่วนใดของโครงสร้างโลก

ก. ชั้นเปลือกโลก
ข. รอยต่อชั้นเนื้อโลกกับชั้นแก่นโลก
ค. ชั้นเนื้อโลก
ง. รอยต่อชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก

 

5. ข้อความใดกล่าวถึงแก่นโลกชั้นในได้ถูกต้อง

ก. เป็นชั้นที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด
ข. เป็นชั้นของแข็งประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล
ค. เป็นชั้นของเหลวประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล
ง. เป็นชั้นหินหลอมเหลวประกอบด้วยแมกนีเซียม เหล็ก และซิลิเกต
 

  ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

6. เปลือกโลกทวีป  หมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไร

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 7

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 7

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *