ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 8

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

   ตอนที่ 1 : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

 

1.  ผืนแผ่นดินแผ่นเดียวกันบนโลกต่อมาแยกเป็นทวีปใหญ่ 2 ทวีป คือข้อใด   

ก.  ลอเรเซียและกอนด์วานา  

ข.  เอเซียและยุโรป   

ค.  ยุโรปและอเมริกา

ง.  ออสเตรเลียและอัฟริกา

 

2.  สาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่คือข้อใด

ก.  การปะทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก 

ข.  การไหลวนของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก 

ค.  การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในแก่นโลกชั้นใน 

ง.  การแทรกตัวขึ้นมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก  

 

3.  แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปและทวีปอัฟริกาแยกห่างกัน

     มากขึ้นตลอดเวลา เพราะเหตุใด

ก.  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เนื่องจากการไหลของแมกมาในชั้นเนื้อโลก 

ข.  หินหนืดในชั้นเนื้อโลกดันแทรกขึ้นมาตามรอยแตกระหว่างเปลือกโลก 

ค.  เกิดการระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวในบริเวณนี้บ่อยครั้ง 

ง.  สองตัวเลือกแรกถูกทั้งคู่ 

 

4.  เทือกเขากลางมหาสมุทรเกิดขึ้นได้อย่างไร

ก.  ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน

ข.  ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน 

ค.  ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน   

ง.  ถูกทุกข้อ 

 

 

   ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

   

 

หลักฐานที่แสดงว่าทวีปต่างๆ เคยเชื่อมต่อกันมีอะไรบ้าง

 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 8

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 8

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *