ม.ปลาย

 

 

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 10

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

       

 

1.  มนุษย์ได้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้โดยอาศัยพาหนะใด

ก.  จรวด  

ข.  กระสวยอวกาศ  

ค.  ยานขนส่งอวกาศ   

ง.  ยานขนส่งดาวเทียม

 

2.  ระบบขนส่งอวกาศปัจจุบันได้พัฒนาและออกแบบไว้อย่างไร

ก.  เคลื่อนที่ได้เร็ว  

ข.  นำมาใช้ใหม่  

ค.  น้ำหนักเบา  

ง.  ประหยัดพลังงาน

 

3.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบขนส่งอวกาศ

ก.  ถังเชื้อเพลิงภายนอก  

ข.  ยานขนส่งอวกาศ 

ค.  จรวดเชื้อเพลิงแข็ง   

ง.  ยานขนส่งดาวเทียม

 

4. ผลของร่างกายในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการดำรงชีวิตในอวกาศ

ก.  โลหิตจาง 

ข.  หัวใจทำงานช้าลง  

ค.  กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลง

ง.  กระดูกเปาะและแตกหักง่าย

 

5.  ดาวเทียมดวงใดที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นผลสำเร็จเป็นดวงแรก

สปุตนิค 1

.   แอนิค  

ปาลาปา

.  ออสแซท

6. เพราะเหตุใดเชื้อเพลิงที่ใช้กับจรวดถึงต้องอยู่ในสภาวะของเหลว

ก. เพื่อเพิ่มแรงดันจรวดให้มีค่าความเร็วสูงขึ้น
ข. เพื่อให้พื้นที่ในการบรรจุได้มากขึ้นพอกับการเคลื่อนที่
ค. เนื่องจากเชื้อเพลิงถ้าอยู่ในสถานะที่เป็นแก๊สจะมีแรงดันต่ำ
ง. เนื่องจากจรวดต้องการให้มีน้ำหนักจึงใช้เชื่อเพลิงที่เป็นเหลว
 

7. แรงโน้มถ่วงของโลกหมายถึงข้อใด

ก. แรงดึงดูดของวัตถุที่มีต่อโลก
ข. แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์
ค. แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อดวงอาทิตย์
ง. แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ
 

8. ความเร็วหลุดพ้นจากผิวโลกมีขนาดเท่าใด

ก. 7.21 กิโลเมตรต่อวินาที
ข. 8.35 กิโลเมตรต่อวินาที
ค. 11.20 กิโลเมตรต่อวินาที
ง. 11.43 กิโลเมตรต่อวินาที
 

9. ดาวเทียม “ ไทยคม ” เป็นดาวเทียมประเภทใด

ก. ดาวเทียมสื่อสาร
ข. ดาวเทียมสายลับ
ค. ดาวเทียมอุตุนิยม
ง. ดาวเทียมทรัพยากร
 

10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

ก. ตรวจวัดระดับของเมฆ
ข. ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
ค. ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ
ง. ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนตัวของพายุ

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้านโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 10

ข้อความ      :   การบ้านโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ครั้งที่ 10

                     ชื่อ..........................นามสกุล..............................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำคอบ........................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *