ม.ปลาย

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 3

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

 

         

 

 

1. หินเกิดจากอะไร

ก. การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
ข. การรวมตัวของแร่หลายชนิด
ค. การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
ง. ถูกทุกข้อ


2. หินมีกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด


3. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท


4. หินหนืดที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟระเบิด เรียกว่าอะไร

ก.แมกมา
ข. หินอัคนี
ค. ลาวา
ง. หินแกรนิต


5. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้

ก. หินพัมมิซ
ข. หินบะซอลล์
ค. หินแกรนิต
ง. หินชั้นหรือหินตะกอน


6. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด

ก. การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
ข. การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ค. การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
ง. ถูกทุกข้อ


7. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร

ก. ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
ข. ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
ค. นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
ง. ถูกทุกข้อ

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 3

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 3

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *