ม.ปลาย

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

 

: : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ : :

 

 

 

1.  ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี คืออะไร

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

2.  ให้นักเรียนอธิบาย การลำดับชั้นหิน (Stratigraphy)

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

     ................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *