ม.ปลาย

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 7

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

 

 

คำสั้ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

 

   

 

1. ข้อใดคือรูปแบบการเปลี่ยนลักษณะของแผ่นดิน

ก. ยืดหยุ่น
ข. ไหลเลื่อน
ค. แตกแยก
ง. ถูกทุกข้อ


2. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของความเค้น

ก. ความเค้นบีบอัด
ข. ความเค้นสัมบูรณ์
ค. ความเค้นดึง
ง. ความเค้นเฉือน


3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะปรากฏของรอยเลื่อน

ก. ผารอยเลื่อน
ข. ผารอยครูด
ค. ผิวรอยเลื่อน
ง. ผิวรอยครูด
 

4. รอยเลื่อนมีพลังคืออะไร

ก. รอยเลื่อนที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคต
ข. รอยเลื่อนที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดได้ในอนาคต
ค. รอยเลื่อนที่มีโอกาสเกิดซึนามิได้ในอนาคต
ง. ถูกทุกข้อ

 

5. โดยปกติหลุมยุบจะเกิดในบริเวณใด

ก. ที่ราบใกล้ภูเขาที่เป็นหินปูน
ข. ที่ราบใกล้ภูเขาที่เป็นหินแกรนิต
ค. ที่ราบใกล้ภูเขาที่เป็นหินทราย
ง. ที่ราบใกล้ภูเขาที่เป็นหินดินดาน
 

6. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ไม่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม

ก. ที่ราบลุ่ม
ข. ที่ลุ่มติดภูเขาสูง
ค. พื้นที่ตามลาดเชิงเขา
ง. บริเวณใกล้หน้าผา

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 7

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 7

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *