ม.ปลาย

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 8

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

 

           

 

 

1. ข้อใดอธิบายความหมายของแผนที่ได้สมบูรณ์ที่สุด

ก. สิ่งที่แสดงลักษณะต่างๆ บนผิวโลก
ข. สิ่งที่แสดงลักษณะต่างๆ บนผิวโลกทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างและธรรมชาติสร้างขึ้น
ค. สิ่งที่แสดงลักษณะต่างๆ บนผิวโลกโดยอาศัยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทน

    สิ่งต่างๆ
ง. สิ่งที่แสดงลักษณะต่างๆ บนผิวโลกโดยอาศัยการย่อส่วนลงบนพื้นที่แบนราบ
 

2. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของแผนที่

ก. มีความสำคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ข. มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอและจัดทำง่าย
ค. มีหลายรูปแบบสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ง. บอกข้อมูลด้านพื้นที่รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เช่นทรัพยากร ธรณีวิทยา เป็นต้น
 

3. ถ่านหินในข้อใดที่มีคุณภาพต่ำที่สุด

ก. พีช
ข. ลิกไนต์
ค. บิทูมินัส
ง. แอนทราไซด์
 

4. ถ่านหินในข้อใดที่มีคุณภาพดีที่สุด

ก. พีช
ข. ลิกไนต์
ค. บิทูมินัส
ง. แอนทราไซด์
 

5. การนำถ่านหินมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยครั้งแรกใช้ในกิจกรรมใด

ก. การเดินเรือ
ข. กิจการรถไฟ
ค. กิจการรถทัวร์
ง. การผลิตกระแสไฟฟ้า
 

6. ข้อใดหมายถึงประเภทของปิโตรเลียม

ก. น้ำมันดิบ
ข. ก๊าซธรรมชาติ
ค. ก๊าซธรรมชาติเหลว
ง. ถูกทุกข้อ
 

7. ข้อใดคือการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม

ก. ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ข. ใช้ในการคมนาคมขนส่ง
ค. ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 8

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 8

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *