ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 1

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

  : : คำถามมี 2 ตอน : :

 

 

  ตอนที่ 1 : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1. สิ่งใดต่อไปนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด

ก. เอกภพ
ข. เนบิวลา
ค. กาแล็กซี
ง. ระบบสุริยะ
 

2. คำว่า 1 ปีแสง หมายถึงอะไร

ก. ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง 1 ปี
ข. ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก
ค. เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก
ง. หน่วยของเวลาแบบหนึ่ง
 

3. บุคคลใดที่ค้นพบว่าเอกภพมีการขยายตัว

ก. โรเบิร์ต วิลสัน
ข. อาร์โน เพนเซียส
ค. เอ็ดวิน พี. ฮับเบิล
ง. อับเบ จอร์จ ลือเมตเทรอ

 

4. อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพหมายถึงอะไร

ก. อุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบัน
ข. อุณหภูมิของเอกภพขณะเกิดบิกแบง
ค. อุณหภูมิของเอกภพก่อนการเกิดบิกแบง
ง. อุณหภูมิของเอกภพหลังการเกิดกาแล็กซีต่าง ๆ ขึ้น
 

5. ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด

ก. กาแล็กซีทางช้างเผือก
ข. กาแล็กซีแอนโดรเมดา
ค. กาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก
ง. กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่

 

  ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

6.  เอกภพ (Universe) หมายถึง

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

7.  บิกแบง (Big Bang) หมายถึง

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

     ................................................................................................

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 1

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 1

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *